<ECTS>
<
Semestr VI>
<Fizyka budowli>
<
Fundamentowanie>
<
Gospodarka w. i z. z. w.>
<
Konstrukcje bet. II>
<
Konstrukcje metalowe>
<
Wodociagi i kanalizacja>

® Radosław Tomasik

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska

 

KARTA MODUŁU

Fizyka budowli

 

Rok  III   semestr   6

Kod modułu:  BD.0602.OB/00                           Liczba punktów:         3

Rodzaj modułu: obligatoryjny dla wszystkich                                Liczba punktów ECTS:    3   

 

Jednostka realizująca moduł: Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Kierownik modułu:  dr inż. A. Bojarski

 

Prowadzący zajęcia:

Dr inż. A. Bojarski

 

Cele i spodziewane efekty kształcenia:

Celem modułu jest przekazanie wiedzy na temat ruchu ciepła i wilgoci w przegrodach budowlanych oraz wpływu wilgoci na warunki eksploatacji obiektów. Efekty kształcenia:

- poznanie znaczenia zagadnień fizyki budowli w budownictwie,

- nabycie podstawowej wiedzy w zakresie projektowania przegród zewnętrznych obiektów,

- uzyskanie wiedzy na temat rozwiązań szczegółowych konstrukcji, przyczyn uszkodzeń i wad kon-strukcji budowlanych oraz na temat zasad remontów obiektów.

 

Program merytoryczny modułu:

ˇ Zagadnienie wymiany ciepła i wymagania cieplne dla przegród budowlanych.

ˇ Cieplno-wilgotnościowe charakterystyki materiałów budowlanych.

ˇ Wilgoć w przegrodach budowlanych - rodzaje i sposoby ochrony.

ˇ Zabezpieczenie przed wilgocią w obiektach.

ˇ Wady budowlane i trwałość przegród.

ˇ Wymagania materiałowe i technologiczne w robotach remontowych.

ˇ Odkształcenia spowodowane zmianami temperatury i ich wpływ na kształtowanie konstrukcji.

 

Słowa kluczowe:

Fizyka budowli, przepływ ciepła i wilgoci, projektowanie przegród zewnętrznych, wady budowlane, odkształcenia termiczne

 

Lista wymaganych wcześniejszych modułów:

Fizyka, Chemia budowlana, Hydrogeologia, Materiały budowlane z technologią betonu, Wytrzyma-łość materiałów I i II

 

Struktura modułu

 

wykłady: 15 godz./sem.
praca własna studentów: 30 godz./sem
ćw. projektowe: 15 godz./sem.

Łączna liczba

       godzin:  60 godz./sem.

Ogółem godziny

rozliczeniowe: 30 godz./sem.

konsultacje:   10 godz./sem.

 

Forma zaliczenia modułu:

Egzamin pisemny

Warunki dopuszczenia do egzaminu: uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń projektowych.

 

Podstawowe pomoce dydaktyczne:

T. Broniewski, M. Furtak, Ochrona budowli przed korozją, wyd. Politechnika Krakowska, 1991

B. Kiszelewicz, E. Królak, Z. Pieniążek, Izolacje wodociągowe w budownictwie, wyd. Politechn. Kra-kowska, 1999

T. Kiszewski, E. Królak, Z. Pieniążek, Fizyka cieplna budowli, wyd. Politechnika Krakowska, 1999

E. Królak, Fizyka cieplna budowli – ćwiczenia laboratoryjne, wyd. Politechnika Krakowska, 1999

E. Królak, Z. Pieniążek, Osuszanie ścian z wilgoci podciąganej kapilarnie, wyd. Politechn. Krakow-ska, 1999

K. Marszałek, H. Nowak, L. Śliwowski, Materiały do ćwiczeń z fizyki budowli, wyd. Politechn. Wroc-ławska, 1986

U. Słoński, Z. Pogorzelski, Fizyka budowli, Arkady, Warszawa, 1979

 

Administracyjne ograniczenia modułu

minimalna liczba studentów:

maksymalna liczba studentów: