Wydział Inżynierii  Środowiska

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

 
tytuł studiów: „Zarządzanie  i audytowanie Systemami Zaopatrzenia w Wodę oraz Usuwania i Unieszkodliwiania Ścieków, ekonomiczne i techniczne aspekty ich rozwoju”
 
Charakterystyka studiów:
Myślą przewodnią konstrukcji programu Studium było zawarcie w nim zagadnień, z którymi spotyka się na co dzień kierownictwo, służby eksploatacyjne przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji. Dotyczą one zarówno systemów sieciowych – wodociągowych i kanalizacyjnych, jak i takich obiektów jak ujęcia wody, zbiorniki,  pompownie itp. (np. gospodarka wodami opadowymi, wtórne skażenie wody wodociągowej, zasady przyjmowania ścieków do miejskich systemów kanalizacyjnych od uciążliwych podmiotów, ocena stanu technicznego infrastruktury i jej renowacja czy ryzyko w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych). Szczególny akcent będzie położony na audytowanie i sprawne zarządzanie eksploatowanymi systemami oraz umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych na modernizację i rozbudowę infrastruktury podziemnej, w celu dostosowania obecnie wypełnianych standardów do standardów unijnych.

Program studiów:
Program studiów obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów: Wybrane zagadnienia z ekonomiki ochrony wód, Komputerowe wspomaganie procesu eksploatacji, Energochłonność obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, Pomiary, sterowanie i gospodarka wodomierzowa w wodociągach i kanalizacji, Podstawy zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i unieszkodliwiania ścieków, Monitoring jakości wody i ścieków, Renowacja ujęć wody i modernizacja stacji uzdatniania wody, Prognozowanie trendów zużycia wody, Ochrona źródeł wody – stacje osłonowe, Podstawy systemowej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych, Ścieki opadowe – charakterystyka ilościowa i jakościowa, sposoby zagospodarowania, Zasady przyjmowania ścieków do miejskich systemów kanalizacyjnych od uciążliwych podmiotów (zakładów przemysłowych, obiektów leczniczych itp.) , Gospodarka osadowa na oczyszczalniach ścieków – stan obecny i perspektywa rozwoju, Ocena stanu technicznego kanałów i przyczyny ich awaryjności, Wtórne skażenie wody wodociągowej, Renowacja przewodów wodo-ciągowych i kanalizacyjnych, Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, Ryzyko w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych, Modelowanie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, Zagadnienia prawne i pozyskiwanie środków finansowych z U.E.

Czas trwania:
         liczba semestrów: 2 
         I termin:   od październik  2010  do czerwca 2011
         II termin:  od październik 2011  do czerwca 2012
        III termin:  od październik 2012  do czerwca 2013
 
Zasady naboru:
 • Terminy składania dokumentów: 15 listopada 2010
 • Kryteria kwalifikacji: Ukończone studia wyższe (należy okazać dyplom)
 • Wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, po kwalifikacji umowa cywilno-prawna
 • Druki formularzy: -
 • Limit miejsc: 24 w każdym terminie
 • Miejsce zgłoszeń: adres tel., fax., e-mail.
  Politechnika Krakowska
  Wydział Inżynierii Środowiska
  Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
  ul. Warszawska 24
  31-155 Kraków
  tel.    12 628 28 76,
  fax.   12 632 87 10
 • Osoby przyjmujące zgłoszenia:
  dr inż. Jadwiga Królikowska,
  tel.    12 628 28 71,
  jkapcia@vistula.wis.pk.edu.pl
  mgr Agnieszka Kalfas – Fima
  Tel.   12 628 28 30
  fax.   12 628 20 42
  aga@vistula.wis.pk.edu.pl
Opłaty:
Studia  częściowo płatne -  w 80% współfinansowane ze środków unijnych.
Kierownik studiów: dr inż. Jadwiga Królikowska
Sekretarz studiów:   mgr Agnieszka Kalfas - Fima
Informacje dodatkowe:
- zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie
- sposób zaliczenia: egzamin + praca dyplomowa
- studenci otrzymają materiały od prowadzących zajęcia
- studenci zobowiązani są podpisać umowę cywilno – prawną, zobowiązującą ich do
  uczestnictwa w co najmniej 80% godzin dydaktycznych po rygorem zwrotu kosztów
  studiów
- istnieje możliwość częściowego dofinansowania noclegów
- studia przeznaczone są wyłącznie dla pracowników i właścicieli przedsiębiorstw. Pracownicy urzędów, instytucji publicznych, itp. nie mogą w nich uczestniczyć.
       
ostatnia modyfikacja: 05.06.2014 r. 16405 odsłon
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt