rozmiar

kontrast

STRONA ARCHIWALNA, PRZEJD¬ NA AKTUALNˇ:
wisie.pk.edu.pl

 DZIEŃ WODY w Dobczycach – kolejna odsłona współpracy WI¦ PK z AgroParisTech

Mobilne laboratorium, badanie jako¶ci wody, pokazy do¶wiadczeń, wykłady, prezentacje, a także zwiedzanie zapory i elektrowni wodnej to tylko niektóre atrakcje zaplanowane podczas „Dnia Wody".

 

Wydarzenie edukacyjne pod t± nazw± organizowane jest w czwartek, 7 kwietnia, w godzinach od 9:00 do 13:00 w Regionalnym Centrum O¶wiatowo-Sportowym Sportowym im. Burmistrza Marcina Pawlaka w Dobczycach przez Urz±d Gminy i Miasta Dobczyce, studentów Wydziału Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej i uczelni Agro Paris Tech z Francji. W akcję wł±czyły się również lokalne instytucje, szkoły i organizacje pozarz±dowe w tym Regionalny Zarz±d Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne w Krakowie.

 

 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej PK (¦-1) współpracuje z francuskim AgroParisTech (L’ECOLE NATIONALE DU GENIE RURAL DES EAUX ET DES FORETS) od 2004 roku. W ramach tej współpracy realizujemy:

  • Międzynarodowe warsztaty ,,European Week” dotycz±ce zarz±dzania gospodark± wodn± w krajach europejskich, które odbywaj± się corocznie w AgroParisTech w Montpellier z udziałem studentów naszego Wydziału.
  • Studenci WI¦ PK maj± też możliwo¶ć odbycia trzymiesięcznej praktyki w AgroParisTech.
  • Praktykę dla studentów francuskich i polskich organizowan± przez IIGW w gminie Dobczyce – w bież±cym roku od 28 marca do 8 kwietnia. Tegoroczna praktyka dotyczy zagadnień: analizy możliwo¶ci realizacji rekreacji na obszarze wyznaczonym w s±siedztwie Zbiornika Dobczyckiego oraz  problematyki zagospodarowania wody oczyszczonej w lokalnej oczyszczalni ¶cieków. Ze strony polskiej uczestniczy w niej 16 studentów WI¦ z kierunku budownictwo i 1 opiekun, ze strony francuskiej – 15 studentów i 3 opiekunów. Wynikiem dwutygodniowych warsztatów jest prezentacja opracowań studentów, a następnie, już po zakończeniu praktyki, wykonanie pełnego opracowania realizowanych tematów formie papierowej i przesłanie go do Urzędu miasta i Gminy Dobczyce.
  • Po raz pierwszy elementem praktyki będzie również współorganizacja popularyzatorskiego wydarzenia „Dzień Wody”, które zainicjował pan Paweł Machnicki, Burmistrz Dobczyc. Gmina Dobczyce, leż±ca nad akwenem Zbiornika Dobczyckiego dostarczaj±cego wodę pitn± dla mieszkańców Dobczyc i Krakowa, ma wprost idealne warunki do tego, by pokazywać, jak istotn± rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sob± spadek jej zasobów.

 

Wydarzenie edukacyjne „Dzień Wody” skierowane jest do szerokiej publiczno¶ci, specjalne atrakcje przewidziano dla dzieci i młodzieży. Wej¶cie do zapory wodnej i elektrowni możliwe jest tylko w zorganizowanej grupie (max 40 osób). Zgłoszenia zawieraj±ce imię i nazwisko, PESEL – wymagane przez RZGW i nr telefonu do kontaktu można wysyłać e-mail na adres mgawel@dobczyce.pl  do wtorku, 5 kwietnia.

 

Serdecznie zapraszamy na Dzień Wody w Dobczycach! Do zobaczenia na stoisku WI¦ PK i AgroParisTech!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu powyżej polscy i francuscy studenci - uczestnicy tegorocznej praktyki w Dobczycach wraz z opiekunami Sophie Richard (AgroParisTech) oraz dr Marta Łapuszek (WI¦ PK). data publikacji: 04.04.2016 r. przez: MP, 7200 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ¦RODOWISKA
INŻYNIERIA ¦RODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria ¶rodowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 320, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria ¶rodowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni s± o kontakt
z wła¶ciwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Mi¶kiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

¦-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
¦-2 Katedra Energetyki                  
¦-3 Katedra Wodoci±gów, Kanalizacji i Monitoringu ¦rodowiska
¦-4 Katedra Technologii ¦rodowiskowych
¦-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
¦-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2023 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt