Wydział Inżynierii Środowiska

Instytut : Geotechniki

tytuł studiów: "Geotechnika w budownictwie i inżynierii środowiska"
studia podyplomowe z zakresu: problematyki geotechnicznej

Charakterystyka studiów:


Organizowane studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie obowiązującego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej prawa, standardów, norm i praktyki zawodowej. Zmiany w projektowaniu, wprowadzanie coraz bardziej zaawansowanych technologii w wykonawstwie i monitoringu obiektów budowlanych, powodują konieczność rozszerzenia i uzupełnienia wiedzy oraz zdobywanie doświadczenia w zakresie projektowania geotechnicznego oraz oceny bezpieczeństwa
i oddziaływania budowli na środowisko. System kształcenia stworzony został w oparciu o najlepsze wzorce edukacyjne zawierające zarówno tradycyjne metody nauczania jak i nowoczesne formy i metody kształcenia (e-learning, zagadnienia nowoczesnej mechaniki gruntów i modelowania komputerowego, systemy informacji o terenie i monitoring geodezyjny itp.).
Ukończenie studiów w proponowanym zakresie tematycznym zapewni podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się zawodowo problematyką geotechniczną.

 

Program studiów:

 

Na niniejszych dwu – semestralnych studiach podyplomowych przewidziane są zajęcia laboratoryjne, projektowe i seminaryjne, które będą prowadzone w 12-sto osobowych grupach ćwiczeniowych. Ponadto w ramach studiów zorganizowanych zostanie 72 godziny wykładów, a dla każdej grupy ćwiczeniowej zaplanowano 93 godziny ćwiczeń laboratoryjnych lub projektowych i 35 godzin seminariów.
W związku z powyższym na każdego słuchacza przypada 200 godzin zajęć.
W trakcie studiów podyplomowych przewidziane są także wyjazdy na obiekty inżynierskie, podczas których uczestnicy zapoznają się z praktycznymi aspektami omawianej tematyki.
Zajęcia prowadzone będą w sposób tradycyjny oraz w systemie e-learningu.
W sumie program studiów podyplomowych obejmował będzie 328 godzin .


Czas trwania:


liczba semestrów 2
od września 2009 czerwca 2010
 

Zasady naboru:

 

 • Terminy składania dokumentów:
  I termin: od 20 czerwca 2009 r. do 4 lipiec 2009 r.
  II termin: od 13 lipiec 2009 r. do 27 lipca 2009 r.
  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zakończenia rekrutacji po I terminie
  w przypadku wyczerpania limitu miejsc.
 • Kryteria kwalifikacji:
  Proces rekrutacji jest dwu etapowy
  I Etap:
  Kandydaci rejestrowani są na liście słuchaczy za pomocą systemu eletronicznego według kolejności zgłoszeń (data i godzina elektronicznie wypełnionej karty zgłoszenia – Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe).
  II Etap:
  Kandydat po eletronicznej rejestracji zobligowany jest do wydrukowania i podpisania karty zgłoszenia – Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, a następnie zobowiazany jest do jej dostarczenia wraz z niżej wymienionymi dokumentami - osobiście do pokoju 129 Instytutu Geotechniki (budynek WIŚ PK)
  w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od zarejestrowania się.
 • Wymagane dokumenty:
  - karta zgłoszenia – Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  (kartę należy wypełnić na stronie www oraz wydrukować, podpisać i przynieść
  z kompletem pozostałych dokumentów)
  - kserokopia dyplom ukończenia studiów wyższych (orginał lub odpis do wglądu Komisji Rekrutacyjnej)
  - 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)
  - kserokopia dowodu osobistego
  - formularz uczestnictwa w projekcie
  - oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  - umowa o uczestnictwo w studium podyplomowym: „Geotechnika
  w budownictwie i inżynierii środowiska”
 • - Druki formularzy: (do pobrania)
  - formularz uczestnictwa w projekcie
  - oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  - umowa o uczestnictwo w studium podyplomowym: „Geotechnika
  w budownictwie i inżynierii środowiska”
 • Limit miejsc:
  24
 • Miejsce zgłoszeń: Politechnika Krakowska
  Wydział Inżynierii Środowiska
  Instytut Geotechniki Ś-2
  pokój 129
  tel. 012 628 28 62
  e-mail: mgl@op.pl
  e-mail: mamikus@pk.edu.pl
  strona www http://www.geotechnika.pk.edu.pl/podyplomowe 
 • Osoby przyjmujące zgłoszenia:
  Kierownik studiów
  Dr inż. Monika Gwóźdź – Lasoń
  Politechnika Krakowska
  Wydział Inżynierii Środowiska
  Instytut Geotechniki Ś-2
  pokój 128
  tel. 012 628 28 22
  e-mail: mgl@op.pl

  Sekretarz studiów
  mgr inż. Małgorzata Mikuś
  Politechnika Krakowska
  Wydział Inżynierii Środowiska
  Instytut Geotechniki Ś-2
  pokój 19
  tel. 012 628 20 81
  e-mail: mamikus@pk.edu.pl
   

Strona instytutu z informacjami: 


http://www.geotechnika.pk.edu.pl/podyplomowe

 

Opłaty:


Studia bezpłatne - współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Kierownik studiów:


dr inż. Monika Gwóźdź – Lasoń

 

Sekretarz studiów:


mgr inż. Małgorzata Mikuś 

 

Informacje dodatkowe:

 


http://www.geotechnika.pk.edu.pl/podyplomowe
 

Projekt: „Dostosowanie kierunku „Inżynieria Środowiska” do potrzeb rynku pracy związanego z rozwojem regionu opartym na wiedzy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1. POKL : „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”

Dokumenty:

 
      
ostatnia modyfikacja: 05.06.2014 r. 24200 odsłon
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt