rozmiar

kontrast

STRONA ARCHIWALNA, PRZEJDŹ NA AKTUALNĄ:
wisie.pk.edu.pl

  KOŁA NAUKOWE na WIŚiE 

 

NAZWA KOŁA KATEDRA OPIEKUN NAUKOWY KONTAKT 
SKN Hydrogeomatyki „Szuwarek” Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej /Ś-1/ dr inż. Marta CEBULSKA

tel.: 12 628 2085
profil FB

SKN Wentylacji, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa EQUILIBRIUM Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa /Ś-6/ dr inż. Jarosław MÜLLER

tel.: 12 628 2086

profil FB

SKN Inżynierii Sanitarnej w Zrównoważonym Rozwoju "AQUARIUS" Katedra Wodociągów Kanalizacji i Monitoringu Środowiska /Ś-3/

dr inż. Joanna BĄK

dr hab. inż. Jadwiga KRÓLIKOWSKA, prof. PK

tel.: 12 628 2842

tel.: 12 628 2871

profil FB

SKN Ochrony Środowiska Katedra Technologii Środowiskowych /Ś-4/

dr hab. inż. Agnieszka GENEROWICZ, prof. PK 

dr hab. inż. Anna CZAPLICKA

tel.: 12 628 2183
tel.: 12 628 2878

profil FB

SKN Budownictwa Hydrotechnicznego "HYDROTECH" Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej /Ś-1/ dr inż. Andrzej WOLAK

tel.: 12 628 2817

SKN Inżynierii Środowiska „Piątak” Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej /Ś-1/ dr inż. Bernard TWARÓG tel.: 12 628 2849
SKN Energetyki i Ochrony Środowiska Katedra Energetyki /Ś-2/

dr inż. Marek MAJDAK

tel.: 12 628 3805


KOŁA NAUKOWE
 
Koła naukowe są z definicji samokształceniowymi organizacjami studenckimi pracującymi pod okiem doświadczonych naukowców. W praktyce to doskonała możliwość rozwoju zainteresowań i realizacji ambicji, ponieważ SKN organizują konferencje, seminaria i wyjazdy naukowe, wydają też publikacje, w których ich członkowie prezentują swoje osiągnięcia. Działalność w kole jest także okazją by nauczyć się współpracy, sprawdzić organizacyjnie i ...poznać nowych ludzi. Warto być jednym z tych, którzy robią coś więcej. Członkowie kół postrzegani są jako najzdolniejsi i najaktywniejsi, co stwarza im szansę na zdobycie jeszcze podczas studiów cennych doświadczeń zawodowych – mogą korzystać z branżowych szkoleń potwierdzonych certyfikatami lub prowadzić badania na zlecenie firm zewnętrznych.

 

  

 

Koło Naukowe Hydrogeomatyki „Szuwarek” (ang. Students' Scientific Movement Hydrogeomatic "Szuwarek"). Koło to zrzesza studentów, którzy prowadzą prace badawcze z zakresu m.in. hydrologii, meteorologii oraz geomatyki. Program koła naukowego obejmuje: warsztaty komputerowe, współpracę ze Stowarzyszeniem Hydrologów Polskich oraz OSGeo Polska. Opiekunami koła są dr inż. Marta Cebulska oraz dr inż. Robert Szczepanek. Koło ma na koncie organizację dużych, ogólnopolskich wydarzeń jak np. I. spotkanie użytkowników QGIS czy GISDay.
 
Studenckie Koło Naukowe Wentylacji, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa EQUILIBRIUM (ang. Students' Scientific Movement of Ventilation, Air-conditioning and Heating "EQUILIBRIUM"). Celem członków tego koła jest poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz nabywanie umiejętności praktycznych z zakresu wentylacji, klimatyzacji, ogrzewnictwa i dziedzin pokrewnych. Program Koła obejmuje nawiązywanie współpracy z organizacjami zajmującymi się tematyką zgodną z profilem SKN EQUILIBRIUM, organizowanie warsztatów, szkoleń dla członków Koła oraz uczestnictwo w konferencjach. Opiekunem koła jest: dr inż. Jarosław Müller. Sztandarowym przedsięwzięciem członków koła jest organizacja cyklicznej już imprezy naukowej czyli konferencji OSA.
 
Studenckie Koło Inżynierii Sanitarnej w Zrównoważonym Rozwoju „Aquarius” (ang. Students' Scientific Movement of Sanitary Engineering in Sustainable Development "Aquarius"). Członkowie Koła biorą udział w pracach badawczych, a także poszerzają swoją wiedzę praktyczną oraz teoretyczną w zakresie inżynierii sanitarnej poprzez przygotowywanie referatów na sesje i konferencje oraz uczestnictwo w szkoleniach. Koło organizuje seminaria we współpracy z PZITS i MOIIB. Ponadto członkowie Koła uczestniczą w wyjazdach naukowo-technicznych i wizytach studyjnych w firmach i obiektach związanych z szeroko pojętą inżynierią sanitarną. Organizowane są także wyjazdy, których celem jest zwiedzenie i poznanie elementów systemów: zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Miasta Krakowa.

Studenckie Koło Naukowe Ochrony Środowiska (ang. Students' Scientific Movement of Environmental Protection). Członkowie tego koła starają się pogłębiać wiedzę związaną z ochroną środowiska oraz promować ekologiczne zachowania w społeczeństwie. Organizują przedsięwzięcia zmierzające do poprawy stanu ochrony środowiska przyrodniczego oraz podejmują interwencje we wszystkich przypadkach degradacji środowiska. Opiekunami koła są dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK oraz dr hab. inż. Anna Czaplicka.

Koło Naukowe Budownictwa Hydrotechnicznego "HYDROTECH" (ang. Students' Scientific Movement of Hudraulic Structure "HYDROTECH"). Jest kołem skupiającym studentów, którzy pragną pogłębiać wiedzę z zakresu budownictwa, w szczególności hydrotechnicznego oraz rozwijać swoje zainteresowania w tym kierunku. Koło realizuje swoje cele poprzez wyjazdy na ciekawe obiekty hydrotechniczne, badania polowe na tych obiektach oraz współpracę ze stroną francuską w ramach umowy z uczelnią AgroParisTech. Opiekunem koła jest dr inż. Andrzej Wolak. 

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska „Piątak” (ang. Students' Scientific Movement of Environmental Engineering "Piątak"). Skupia studentów zajmujących się relacjami inżynierii i środowiska naturalnego. Studenci działający w tym kole interesują się pogłębianiem praktycznie wszystkich gałęzi wiedzy, które poznają na studiach. Co oznacza, że w kole nie brakuje ciekawych projektów, którymi zajmują się jego członkowie. Opiekunem koła jest dr inż. Bernard Twaróg.
  
Koło Naukowe Energetyki i Ochrony Środowiska (ang. Students' Scientific Movement of Energy and Environmental Protection). Zrzesza studentów zainteresowanych problematyką szeroko rozumianej energetyki cieplnej (konwencjonalnej i odnawialnej) oraz zagadnieniami ochrony środowiska przed szkodliwym wpływem oddziaływania elektrowni i elektrociepłowni. Jesteśmy grupą młodych i ambitnych ludzi, którzy nie ograniczają się jedynie do „niezbędnego minimum”, chcą się nauczyć czegoś więcej, rozwijać się i tworzyć. Co robimy? Głównym założeniem naszego Koła jest poszerzanie wiedzy w w/w zakresie, zdobywanie praktycznych umiejętności (prace eksperymentalne oraz modelowanie komputerowe) oraz integrowanie środowiska studenckiego. Realizujemy je poprzez spotkania warsztatowe, seminaria, konferencje i wyprawy naukowe.

 
      
ostatnia modyfikacja: 07.02.2022 r. 90555 odsłon

NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 320, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2023 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt