Politechnika Krakowska

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005r., „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” art. 114 ust.7, (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z dnia 30.08.2005 r. wraz z późn. zmianami), oraz Statutu Politechniki Krakowskiej § 87.

 

Kandydat powinien posiadać :

 1. stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska,
 2. doświadczenie i udokumentowany dorobek w badaniach naukowych (badania stosowane i prace rozwojowe) w zakresie hydrauliki i dynamiki koryt otwartych oraz oceny zagrożenia i zarządzania ryzykiem powodziowym,
 3. doświadczenie dydaktycznych min. 8 lat  w szkolnictwie wyższym w zakresie hydrauliki, dynamiki przepływu w korytach otwartych i ochrony przed powodzią,
 4. doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych,
 5. umiejętność korzystania ze specjalistycznych – inżynierskich  programów komputerowych  stosowanych w modelowaniu przepływów w ciekach, takich jak np. Hec-Res, pakiety oprogramowania z rodziny MIKE  oraz wielowymiarowe 2-D i/lub 3-D.
 6. Pożądane jest także  doświadczenie międzynarodowe, np. staż naukowy, szkoleniowy lub inne – udokumentowane doświadczenie zagraniczne.

 

Wymagania formalne stawiane kandydatom:

 • Wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy,
 • Wyrażą zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego dydaktycznego.

 

Wymagane dokumenty (w 2 egzemplarzach)

 1. Podanie do JM Rektora,
 2. Kwestionariusz osobowy,
 3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora
 4. Odpisy innych dokumentów poświadczających wymagane umiejętności (zgodne z § 87 Statutu PK)
 5. Autoreferat.
 6. Dla osób zatrudnionych dotychczas w szkolnictwie wyższym (poza Politechniką Krakowską) – dwie ostanie ankiety oceny okresowej przeprowadzonej u dotychczasowego pracodawcy.

 

 

Wymagane dokumenty należy złożyć  na dziennik podawczy WIS, 31-155 Kraków ul. Warszawska 24 bud WIŚ 10-19 pok. 301 w terminie do dnia 4 listopada 2016r. w godz. od 9-14. Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dot. konkursu na stanowisko adiunkta w S-1.

 

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, prosimy zatem o podanie danych mailowych i telefonicznych. Komisja zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Zatrudnienie  od dnia  01 lutego 2017r.  jest uwarunkowane uzyskaniem pozytywnego wyniku podczas postępowania konkursowego i podjęciu decyzji przez JM Rektora. Rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 30 listopada 2016r.

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuliWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

Dokumenty nie odebrane do dnia 31.12.2016r. zostaną komisyjnie zniszczone.
      
ostatnia modyfikacja: 05.06.2017 r. 1230 odsłon

Translate

Wyszukiwarka