Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005r., „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” art. 114 ust.7, (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z dnia 30.08.2005 r. wraz z późn. zmianami), oraz Statutu Politechniki Krakowskiej § 87.

 

Kandydat powinien posiadać :

 1. stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska,
 2. doświadczenie i udokumentowany dorobek w badaniach naukowych (badania stosowane i prace rozwojowe) w zakresie hydrauliki i dynamiki koryt otwartych oraz oceny zagrożenia i zarządzania ryzykiem powodziowym,
 3. doświadczenie dydaktycznych min. 8 lat  w szkolnictwie wyższym w zakresie hydrauliki, dynamiki przepływu w korytach otwartych i ochrony przed powodzią,
 4. doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych,
 5. umiejętność korzystania ze specjalistycznych – inżynierskich  programów komputerowych  stosowanych w modelowaniu przepływów w ciekach, takich jak np. Hec-Res, pakiety oprogramowania z rodziny MIKE  oraz wielowymiarowe 2-D i/lub 3-D.
 6. Pożądane jest także  doświadczenie międzynarodowe, np. staż naukowy, szkoleniowy lub inne – udokumentowane doświadczenie zagraniczne.

 

Wymagania formalne stawiane kandydatom:

 • Wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy,
 • Wyrażą zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego dydaktycznego.

 

Wymagane dokumenty (w 2 egzemplarzach)

 1. Podanie do JM Rektora,
 2. Kwestionariusz osobowy,
 3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora
 4. Odpisy innych dokumentów poświadczających wymagane umiejętności (zgodne z § 87 Statutu PK)
 5. Autoreferat.
 6. Dla osób zatrudnionych dotychczas w szkolnictwie wyższym (poza Politechniką Krakowską) – dwie ostanie ankiety oceny okresowej przeprowadzonej u dotychczasowego pracodawcy.

 

 

Wymagane dokumenty należy złożyć  na dziennik podawczy WIS, 31-155 Kraków ul. Warszawska 24 bud WIŚ 10-19 pok. 301 w terminie do dnia 4 listopada 2016r. w godz. od 9-14. Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dot. konkursu na stanowisko adiunkta w S-1.

 

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, prosimy zatem o podanie danych mailowych i telefonicznych. Komisja zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Zatrudnienie  od dnia  01 lutego 2017r.  jest uwarunkowane uzyskaniem pozytywnego wyniku podczas postępowania konkursowego i podjęciu decyzji przez JM Rektora. Rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 30 listopada 2016r.

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuliWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

Dokumenty nie odebrane do dnia 31.12.2016r. zostaną komisyjnie zniszczone.
      
ostatnia modyfikacja: 05.06.2017 r. 1542 odsłon
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt