DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA

OGŁASZA KONKURS NA  STANOWISKO  ASYSTENTA naukowo - dydaktycznego

w Instytucie Geotechniki

Zakład Geotechniki i Konstrukcji Inżynierskich

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005r., „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z dnia 30.08.2005 r. wraz z późn. zmianami), oraz Statutu Politechniki Krakowskiej § 88.

 1. Niezbędne wymagania:
  • ukończone studia wyższe techniczne, tytuł zawodowy mgr inż., na kierunku Inżynieria środowiska, lub budownictwo, specjalność geoinżynieria, geotechnika lub pokrewne,
  • doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej ,
  • Dobra znajomość pakietu Office oraz  specjalistycznych  programów komputerowych w tym: GEO5, AutoCAD,
 2. Dodatkowe wymagania
  • Publikacje w wydawnictwach naukowych i referaty na konferencjach z zakresu geotechniki
  • Opracowania dla przemysłu
 3. Wymagania formalne stawiane kandydatom:
  • style="list-style-type:lower-alpha">
  • Wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy,
  • Wyrażą zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego dydaktycznego.
 4. Wymagane dokumenty: ( w 2 egzemplarzach)
  • Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz odbyte kursy i szkolenia, w tym szkolenie pedagogiczne,
  • kwestionariusz osobowy,
  • Wykaz ważniejszych publikacji, niepublikowanych prac i udział w konferencjach
  • List motywacyjny.
  • Dla osób zatrudnionych dotychczas w szkolnictwie wyższym (poza Politechniką Krakowską) – dwie ostanie ankiety oceny okresowej przeprowadzonej u dotychczasowego pracodawcy.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć  w biurze Dziekana, 31-155 Kraków ul. Warszawska 24 bud WIŚ 10-19 pok. 327 w terminie do dnia 18 lipca 2014r. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w S-2. Zatrudnienie nastąpi od dnia 1.10.2014r. po podjęciu decyzji przez JM Rektora

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późń. zm.)

 

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty nie odebrane do dnia 30.08.2014r. zostaną komisyjne zniszczone.

 

Dziekan                  

Wydziału Inżynierii Środowiska  

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
      
ostatnia modyfikacja: 27.06.2014 r. 854 odsłon
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt