Politechnika Krakowska

DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA

OGŁASZA KONKURS NA  STANOWISKO  ASYSTENTA naukowo - dydaktycznego

w Instytucie Geotechniki

Zakład Geotechniki i Konstrukcji Inżynierskich

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005r., „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z dnia 30.08.2005 r. wraz z późn. zmianami), oraz Statutu Politechniki Krakowskiej § 88.

 1. Niezbędne wymagania:
  • ukończone studia wyższe techniczne, tytuł zawodowy mgr inż., na kierunku Inżynieria środowiska, lub budownictwo, specjalność geoinżynieria, geotechnika lub pokrewne,
  • doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej ,
  • Dobra znajomość pakietu Office oraz  specjalistycznych  programów komputerowych w tym: GEO5, AutoCAD,
 2. Dodatkowe wymagania
  • Publikacje w wydawnictwach naukowych i referaty na konferencjach z zakresu geotechniki
  • Opracowania dla przemysłu
 3. Wymagania formalne stawiane kandydatom:
  • style="list-style-type:lower-alpha">
  • Wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy,
  • Wyrażą zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego dydaktycznego.
 4. Wymagane dokumenty: ( w 2 egzemplarzach)
  • Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz odbyte kursy i szkolenia, w tym szkolenie pedagogiczne,
  • kwestionariusz osobowy,
  • Wykaz ważniejszych publikacji, niepublikowanych prac i udział w konferencjach
  • List motywacyjny.
  • Dla osób zatrudnionych dotychczas w szkolnictwie wyższym (poza Politechniką Krakowską) – dwie ostanie ankiety oceny okresowej przeprowadzonej u dotychczasowego pracodawcy.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć  w biurze Dziekana, 31-155 Kraków ul. Warszawska 24 bud WIŚ 10-19 pok. 327 w terminie do dnia 18 lipca 2014r. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w S-2. Zatrudnienie nastąpi od dnia 1.10.2014r. po podjęciu decyzji przez JM Rektora

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późń. zm.)

 

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty nie odebrane do dnia 30.08.2014r. zostaną komisyjne zniszczone.

 

Dziekan                  

Wydziału Inżynierii Środowiska  

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
      
ostatnia modyfikacja: 27.06.2014 r. 766 odsłon

Translate

Menu

Wyszukiwarka