Politechnika Krakowska

 Studia niestacjonarne

 
 Studia niestacjonarne na WIŚ PK
 
Studia I stopnia (inżynierskie) 4 lata
Studia II stopnia (magisterskie) 2 lata
 
Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata (8 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. 
Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, umożliwiających kontynuację kształcenia na naszym wydziale. Mogą podjąć dalszą naukę na 2 letnich (4-semestralnych) magisterskich studiach II stopnia.
Nabór na specjalności w ramach kierunków prowadzony jest w ramach ustalonych limitów miejsc.
 
Kierunki i specjalności, przewidziane do uruchomienia na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/17 obejmują:
 

Kierunek: inżynieria środowiska 

Studia I stopnia – inżynierskie – do 3 semestru wspólne, a od 4 semestru:

–    Specjalność: Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne

–    Specjalność: Inżynieria sanitarna

Studia II stopnia – magisterskie – 2 letnie – na kierunku inżynieria środowiska w specjalnościach:

–    Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne

–    Inżynieria sanitarna

Absolwenci tego kierunku są specjalistami od: ogrzewnictwa i ciepłownictwa, wodociągów i kanalizacji, wentylacji i klimatyzacji, odnawialnych źródeł energii, hydro- i geoinżynierii, gospodarki odpadami, konstrukcji hydrotechnicznych i geotechniki oraz innowacyjnych i prośrodowiskowych technologii. Ich kompetencje zawodowe uzależnione są od specjalności, którą wybiorą.

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • biurach projektowych i firmach wykonawczych działających w obszarze instalacji – ogrzewania budynków i sieci cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wodociągowo-kanalizacyjnych, odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza, termicznej utylizacji odpadów
 • przedsiębiorstwach wodociągowych lub energetycznych
 • w ramach własnej działalności gospodarczej
 • budownictwie hydrotechnicznym, komunalnym, komunikacyjnym
 • instytucjach administracji samorządowej i państwowej
 • szkolnictwie
Po zdobyciu doświadczenia zawodowego absolwenci kierunku inżynieria środowiska mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz do wykonywania dokumentacji hydrologicznej.
 

Kierunek: budownictwo

Studia I stopnia – inżynierskie na specjalności:

Budownictwo wodne i geotechnika

 
Studia II stopnia – magisterskie na specjalności:

Budownictwo wodne i geotechnika

 

Absolwent kierunku budownictwo oprócz wiedzy w zakresie budownictwa ogólnego posiądzie dodatkowe umiejętności związane ze specjalnością w zakresie budownictwa wodnego i geotechniki. Będzie przygotowany do projektowania i budowy obiektów powiązanych z wodą (konstrukcje hydrotechniczne) i gruntem (konstrukcje geotechniczne).

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • biurach projektowych zajmujących się obiektami budownictwa ogólnego, przemysłowego, wodnego a także specjalistycznymi konstrukcjami geotechnicznymi
 • firmach wykonawczych
 • organach nadzoru budowlanego
 • jednostkach administracji samorządowej i państwowej
 • szkolnictwie technicznym zawodowym, średnim i wyższym
 • u producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych.
Absolwenci po zdobyciu doświadczenia zawodowego oraz złożeniu stosowanych egzaminów mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane i o certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki.
 
 
Formy i rodzaje studiów realizowanych na Wydziale Inżynierii Środowiska w roku akademickim 2009/20102010/20112011/2012, 2012/132013/142014/15
 
 
       
ostatnia modyfikacja: 12.01.2017 r. 66934 odsłon

Translate

Wyszukiwarka