Studia podyplomowe 

 

 • Budowa, eksploatacja i modernizacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych

 • Zarządzanie infrastrukturą komunalną w inteligentnych miastach (SMART CITIES)

 • Nowoczesne metody eksploatacji w systemach ciepłowniczych (kierunek zamawiany przez MPEC s.a. w Krakowie)

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat studiów podyplomowych przedstawionymi poniżej.

 


Tytuł studiów:

„Budowa, eksploatacja i modernizacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych”

Charakterystyka studiów: 

Celem studiów podyplomowych jest stworzenie możliwości pogłębienia i uaktualnienia wiadomości z zakresu projektowania elementów systemów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zagadnień, z którymi spotykają się na co dzień służby eksploatacyjne przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji.

Szybka urbanizacja zlewni sprawia, że dynamika branży wodo-kanalizacyjnej w Polsce stale rośnie. Rozwój nowych technologii np. nowoczesne energooszczędne urządzenia wodno-kanalizacyjne, kompleksowe systemy monitoringu dostawy wody i utylizacji ścieków czy innowacyjne systemy renowacji i budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych są odpowiedzią na istniejące uwarunkowania zewnętrzne np. spadek zapotrzebowania na wodę, zmiany klimatyczne, jak również zmieniające się uwarunkowania prawne funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Tym i innym zagadnieniom np. umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych na modernizację i rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej poświęcone są studia podyplomowe. Myślą przewodnią konstrukcji programu było zawarcie w nim zagadnień, z którymi spotykają się na co dzień projektanci, kierownictwo i służby eksploatacyjne przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji. Dotyczą one zarówno systemów sieciowych (wodociągowych i kanalizacyjnych), oraz takich obiektów jak ujęcia wody, zbiorniki,  pompownie itp. (np. gospodarka wodami opadowymi, wtórne skażenie wody wodociągowej, zasady przyjmowania ścieków do miejskich systemów kanalizacyjnych od uciążliwych podmiotów, ocena stanu technicznego infrastruktury i jej renowacja czy ryzyko w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych.

  

Czas trwania: 

 • liczba semestrów 2.
 • planowany termin rozpoczęcia zajęć: luty 2018 r.
 • słuchacze zakwalifikowani na studia podyplomowe zostaną poinformowani pisemnie o terminie rozpoczęcia zajęć,

Uwaga: Organizatorzy informują, że warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby słuchaczy zgodnej z wymogami stawianymi przez Uczelnię

Zasady naboru:

Kryteria kwalifikacji: ukończone studia wyższe (należy okazać dyplom)

Wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia,

po kwalifikacji umowa cywilno-prawna

Limit miejsc: 24 w każdym terminie

Miejsce zgłoszeń: 

Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii Środowiska

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

tel.    12 628 28 76,

fax.   12 632 87 10

Osoby przyjmujące zgłoszenia elektroniczne:

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK

tel. 12 628 28 71, jadwiga.królikowska@pk.edu.pl

mgr Agnieszka Kalfas-Fima

tel.   12 628 28 30, fax.12 628 20 42, aga@vistula.wis.pk.edu.pl

 

Opłaty: 3.750,00 zł.

Kierownik studiów: dr hab. inż. Jadwiga Królikowska – profesor nadzwyczajny w Katedrze Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska WIŚ PK

Sekretarz studiów: mgr Agnieszka Kalfas-Fima

Informacje dodatkowe:

- zajęcia odbywają się w piątki i  soboty,  co 2 tygodnie

- sposób zaliczenia: egzamin + praca dyplomowa

- studenci otrzymają materiały od prowadzących zajęcia

- studenci zobowiązani są podpisać umowę cywilno–prawną, zobowiązującą ich do   uczestnictwa w co najmniej 80% godzin dydaktycznych.


 

Tytuł studiów:

„Zarządzanie infrastrukturą komunalną w inteligentnych miastach (SMART CITIES)”

Charakterystyka studiów: 

Studia kierowane do kadry zarządzającej przedsiębiorstwami komunalnymi oraz profesjonalistów z zakresu inżynierii środowiska.

Według ONZ do 2050 r. dwie trzecie ludności świata ma mieszkać w miastach, co wymusza nowe technologie, inteligentne rozwiązania wspierające mieszkańców i władze w zarządzaniu infrastrukturą. Koncepcja inteligentnego miasta to jego ulepszanie przez wykorzystanie nowych technologii. Zadaniem innowacyjnych technologii jest nie tylko podniesienie standardu, poprawa jakości życia mieszkańców, środowiska naturalnego ale także zagwarantowanie bezpieczeństwa mieszkańców.

Celem studiów podyplomowych jest stworzenie możliwości pozyskania wiedzy i umiejętności w zakresie wprowadzania w praktyce idei miast inteligentnych, czyli jak nowe technologie rozwijają miasto oraz wskazanie najbardziej efektywnych metod analizowania danych, przewidywania problemów i koordynowania zasobów. Miasta potrzebują inteligentnych rozwiązań na wielu płaszczyznach szeroko pojętej infrastruktury. Zagadnienia objęte programem koncentrują się w szczególności na systemach zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków oraz gospodarce odpadami, zrównoważonym zarządzaniu zasobami.  

 

Czas trwania: 

 • liczba semestrów 2.
 • planowany termin rozpoczęcia zajęć: luty 2018 r.
 • słuchacze zakwalifikowani na studia podyplomowe zostaną poinformowani pisemnie o terminie rozpoczęcia zajęć,

Uwaga: Organizatorzy informują, że warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby słuchaczy zgodnej z wymogami stawianymi przez Uczelnię

 

Zasady naboru:

Kryteria kwalifikacji: ukończone studia wyższe (należy okazać dyplom)

Wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia,

po kwalifikacji umowa cywilno-prawna

Limit miejsc: 20 w każdym terminie

Miejsce zgłoszeń: adres tel., fax., e-mail.

Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii Środowiska

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

tel.    12 628 28 76,

fax.   12 632 87 10

Osoby przyjmujące zgłoszenia elektroniczne:

dr hab. .inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK

tel. 12 628 28 71, jadwiga.królikowska@pk.edu.pl

mgr Agnieszka Kalfas – Fima

tel.   12 628 28 30, fax.   12 628 20 42, aga@vistula.wis.pk.edu.pl

 

Opłaty: 3.750,00 zł.

Kierownik studiów: dr hab. inż. Jadwiga Królikowska – profesor nadzwyczajny w Katedrze Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska WIŚ PK

 

Sekretarz studiów: mgr Agnieszka Kalfas-Fima

 

Informacje dodatkowe:

- zajęcia odbywają się w piątki i  soboty,  co 2 tygodnie

- sposób zaliczenia: egzamin + praca dyplomowa

- studenci otrzymają materiały od prowadzących zajęcia

- studenci zobowiązani są podpisać umowę cywilno–prawną, zobowiązującą ich do   uczestnictwa w co najmniej 80% godzin dydaktycznych.


 

Tytuł studiów:

„Nowoczesne metody eksploatacji w systemach ciepłowniczych"

 

W roku akademickim 2017/2018 Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa na Wydziale Inżynierii Środowiska uruchomia I edycję studiów podyplomowych Nowoczesne metody eksploatacji w systemach ciepłowniczych, zamawianych przez MPEC s.a. w Krakowie.

Celem tych studiów jest stworzenie możliwości pogłębienia i uaktualnienia wiedzy i nabycia nowych umiejętności potrzebnych do prowadzenia, nadzorowania i eksploatacji systemów ciepłowniczych, w tym także prowadzenia prób odbioru sieci i węzłów cieplnych.

Studia są adresowane do inżynierów i magistrów inżynierów zatrudnionych w służbach eksploatacji przedsiębiorstw ciepłowniczych.

 

Przebieg studiów

 • studia trwają dwa semestry, od października 2017 do września 2018 roku,
 • obejmują 160 godzin lekcyjnych przeznaczonych na wykłady, ćwiczenia projektowe i laboratoria,
 • zajęcia odbywają się co drugą sobotę, w godzinach 9.00 do 18.00, w siedzibie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej oraz na obiektach MPEC Kraków.

 

Proponowany program studiów obejmuje:

 • Aktualny stan prawny oraz uwarunkowania formalno-prawne związane z funkcjonowaniem systemów ciepłowniczych,
 • Systematykę i budowę podstawowych elementów systemu ciepłowniczego,
 • Wymagania dotyczące szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych,
 • Planowanie sieci ciepłowniczych,
 • Wybrane zagadnienia wymiany ciepła i mechaniki płynów w  systemów ciepłowniczych,
 • Odbiory i przeglądy eksploatacyjne sieci cieplnych,
 • Kompensację wydłużeń cieplnych sieci i zagadnienia organizacji budowy sieci,
 • Węzły cieplne – wymagania technologiczne i budowlane przy odbiorze,
 • Podstawy regulacji i sterowanie w węzłach cieplnych,
 • Optymalizację procesów technologicznych związanych z eksploatacją systemów ciepłowniczych,
 • Metody analizy i poprawy efektywności zarządzania energią w przedsiębiorstwie ciepłowniczym,
 • Możliwości zwiększenia zakresu wykorzystania ciepła systemowego w okresie letnim,
 • Elementy specjalnego nadzoru węzłów cieplnych i zarządzania energią w budynkach,
 • Zastosowanie narzędzi komputerowych w monitoringu eksploatacyjnego sieci cieplnych.

 

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr inż. Joanna Studencka, budynek W-15, tel.: 12 628 30-28, email: joanna.studencka@pk.edu.pl

 

II edycja studiów podyplomowych:

Kolejna edycja studiów podyplomowych Nowoczesne metody eksploatacji w systemach ciepłowniczych w roku akademickim 2018/2019 planowana dla min. 15 słuchaczy.

 

Szacowany koszt uczestnictwa to 4 500 zł. 
      
ostatnia modyfikacja: 10.10.2017 r. 21514 odsłon
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Dziekan
pok. 325, tel: 12 628 3082

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

 

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2017 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt