rozmiar

kontrast

STRONA ARCHIWALNA, PRZEJDŹ NA AKTUALNĄ:
wisie.pk.edu.pl

 STUDIA PODYPLOMOWE

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska (Ś-3)

na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki

„Eksploatacja i zarządzanie systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: dr inż. Tadeusz Żaba

 

1. Planowany termin realizacji studiów: od dnia 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.

2. Opis studiów podyplomowych:

Celem studiów podyplomowych jest umożliwienie zdobycia, pogłębienia i uaktualnienia wiedzy z zakresu zarządzania i eksploatacji systemów wodociągowo kanalizacyjnych.

Ciągły rozwój miast oraz intensywna rozbudowa systemów wodociągowo kanalizacyjnych w gminach, postęp techniczny, automatyzacja oraz coraz bardziej zaawansowane zastosowanie technik komputerowych poprzekładają się na nieustanny rozwój branży wod.-kan. Jednocześnie zmieniające się uwarunkowania prawne wymuszają stosowane coraz bardziej skomplikowanych technologii oraz coraz bardziej rozwiniętego systemu monitoringu, jako elementu zarządzania ryzkiem oraz ciągłością działania. Systematyczny wzrost kosztów wymusza stosowanie rozwiązań pozwalających na poprawę efektywności funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Postępujące zmiany klimatu i wynikające z tego sytuacje ekstremalne wymagają nowoczesnego podejścia do zarządzania i utrzymania obiektów i urządzeń wodociągowych. Wymaga to systematycznej rozbudowy i modernizacji obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych jak również stosowania nowoczesnych technik wspomagających. Jednocześnie rosnące wymagania odbiorców stawiają nowe wyzwania przed przedsiębiorstwami wodociągowymi.

Tym i innym zagadnieniom jak np. zastosowanie nowoczesnej technologii jako narzędzia wspomagającego eksploatację i zarządzanie systemami wodociągowo kanalizacyjnymi poświęcone są planowane studia podyplomowe. Myślą przewodnią przy opracowaniu programu studiów podyplomowych było zawarcie w nich zagadnień, z którymi na co dzień spotykają się osoby zajmujące się zarządzaniem, eksploatacją, projektowaniem i budową systemów wodociągowo kanalizacyjnych. Założono również, aby studia dawały podstawową wiedzę i przygotowanie dla specjalistów z innych branż, pracujących w przedsiębiorstwach wodociągowo kanalizacyjnych, których praca jest nieodzownym składowym elementem dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa.

Zakres tematyczny studiów podyplomowych obejmuje całe spektrum wiedzy związanej z zarządzaniem oraz bieżącym funkcjonowaniem systemów wodociągowo kanalizacyjnych, optymalizacji ich pracy oraz zrównoważonego rozwoju. Ukończenie studiów przyczyni się do ugruntowania i uaktualnienia wiedzy związanej z bieżącymi standardami utrzymania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Studia umożliwią poznanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz aktualnego stanu prawnego. Będą stanowiły też istotny element przygotowawczy dla sprostania zwiększającym się oczekiwaniom odbiorców.

W ramach studiów przewidziano 270 godzin wykładowych. Założono organizację studiów w cyklu dwusemestralnym. W pierwszym semestrze zaplanowano 130 godzin wykładowych, a w drugim semestrze 140 godzin.

Przyjęto, iż zajęcia będą się odbywały w formie dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela) co drugi tydzień w miesiącu. Zakłada się realizację ok. 8 godzin wykładowych w ciągu jednego dnia. Planuje się rozpoczęcie studiów od października 2022.

Realizacja programu studiów to wieloaspektowe przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwie świadczącym usługi użyteczności publicznej, pozwalające na zaawansowane poznanie zagadnień technicznych, technologicznych ale również organizacyjnych, które powinno spełniać przedsiębiorstwo wod.-kan., na poziomie lidera branży.

3. Organizacja studiów: dwusemestralne.

4. Opłata za studia podyplomowe: 7000,00 zł (1 semestr: 3500,00 zł x 2).

5. Plan studiów: Załącznik nr 2.

6. Forma zjazdów: dwudniowe zjazdy (sobota - niedziela, co drugi tydzień w miesiącu).

7. Rekrutacja ciągła odbywa się w terminie: od 13.07.2022 roku drogą e-mailową.

  • warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest przesłanie karty zgłoszenia - Załącznik nr 3, potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dopuszczalne skany w/w dokumentów).

Oryginały: karta zgłoszenia, odpis dyplomu mogą zostać przekazane na pierwszym zjeździe, przesłane pocztą tradycyjną lub przywiezione na Politechnikę Krakowską, ul. Warszawska 24 do Sekretariatu Ś-3, Budynek W-2 Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, III p. (winda z boku budynku, pokój 303).

8. Osoby przyjmujące zgłoszenia:

9. Regulamin studiów podyplomowych:                                                                         

Załącznik do uchwały nr 12/d/03/2022 z 22.03.2022 r.
      
ostatnia modyfikacja: 13.07.2022 r. 78329 odsłon

NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 320, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2023 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt