Praca

DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Politechniki Krakowskiej

OGŁASZA KONKURS NA  STANOWISKO  STARSZEGO WYKŁADOWCY

w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza

 

    Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005r., „Prawo
o Szkolnictwie Wyższym” art. 114 ust.7, (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z dnia 30.08.2005 r. wraz z późn. zmianami), oraz
Statutu Politechniki Krakowskiej § 89.

 

Kandydat powinien posiadać:

 1. stopień naukowy doktora nauk technicznych i specjalizować się w zakresie techniki cieplnej w inżynierii środowiska,
 2. doświadczenie dydaktyczne (min. 10 lat w akademickiej szkole wyższej) w prowadzeniu wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i ćwiczeń projektowych w zakresie: termodynamiki teoretycznej i technicznej, wymiany ciepła, aeromechaniki i fizyki atmosfery,
 3. odbyte długoterminowe staże naukowe.

 

Dodatkowe osiągnięcia

 1. dorobek naukowy,
 2. doświadczenia organizacyjne w kierowaniu zespołami.

 

Wymagania formalne stawiane kandydatom:

 • Wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy,
 • Wyrażą zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego dydaktycznego

 

Wymagane dokumenty ( w 2 egzemplarzach)

 1. Podanie skierowane do JM Rektora
 2. Kwestionariusz osobowy,
 3. Autoreferat,
 4. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazanych przez kandydata
 5. Dla osób zatrudnionych dotychczas w szkolnictwie wyższym (poza Politechniką Krakowską) – dwie ostatnie ankiety oceny okresowej przeprowadzonej u dotychczasowego pracodawcy.

 

    Dokumenty należy składać w biurze Dziekana, 31-155 Kraków ul. Warszawska 24 bud W-2 (10-19) pok. 301 w terminie do dnia 31 lipca 2017r. Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do 27 września 2017r.

 

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, prosimy zatem o podanie danych mailowych i telefonicznych. Komisja zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Objęcie stanowiska nastąpi z dniem 1 października 2017r. jest uwarunkowane uzyskaniem pozytywnego wyniku podczas postępowania konkursowego i podjęciu decyzji przez JM Rektora.

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późń. zm.)

  

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska 

Dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki      

 
      
ostatnia modyfikacja: 24.07.2017 r. 61427 odsłon
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Dziekan, Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Administracyjny,
Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040
 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2017 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt