DZIEKAN

WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

im. Tadeusza Kościuszki

Ogłasza konkurs na
stanowiska profesora nadzwyczajnego
dziedzina: Nauki Techniczne,
dyscyplina: inżynieria środowiska, specjalność: technologia wody i ścieków
w Katedrze Technologii Środowiskowych
Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005r., „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” (Dz.U. z Nr 164 poz. 1365 z późń. zm. oraz w Statucie Politechniki Krakowskiej § 87).
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni:
 • posiadać tytuł naukowy profesora w dyscyplinie inżynieria środowiska,
 • doświadczenie w realizacji prac naukowo-badawczych,
 • wykazać się znaczącym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,
 • posiadać osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry naukowej.
Wymagania stawiane kandydatom:
 • wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy,
 • wyrażą zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego dydaktycznego I i II stopnia dla kierunku inżynieria środowiska,
 • wyrażą zgodę na zaliczenia do minimum kadro­we­go do nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego, w dziedzinie NT i dyscyplinie naukowej inżynieria i ochrona środowiska,
 • po złożeniu dokumentów uzyskają pozytywną opinię o dorobki naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym przez dwóch profesorów z tytułem naukowym, reprezentujących dyscyplinę naukową kandydata, w tym co najmniej jedego spoza PK, powołanych przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska.
Wymagane dokumenty :
 1. Podanie do JM Rektora PK,
 2. Dokument stwierdzający nadanie tytułu profesora,
 3. Życiorys naukowy - autoreferat,
 4. Kwestionariusz osobowy,
 5. Informacje o przebiegu pracy zawodowej,
 6. Wykaz ważniejszym publikacji oraz niepublikowanych prac naukowo-badawczych,
 7. Wykaz osiągnięć w zakresie kształcenia kadry naukowej.
Składanie podań w sekretariacie Wydziału Inżynierii Środowiska PK pok. 327 w terminie do dnia 17 maja 2010 r. Przesłanie materiałów do recenzentów do końca maja br. Zamknięcie postępowania na Wydziale – wrzesień 2010 r.
Zatrudnienie na podstawie mianowania nastąpi od dnia 1 października 2010 r. po podjęciu decyzji przez JM Rektora.      
ostatnia modyfikacja: 06.09.2011 r. 15806 odsłon

Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt