Politechnika Krakowska

DZIEKAN

WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

im. Tadeusza Kościuszki

Ogłasza konkurs na
stanowiska profesora nadzwyczajnego
dziedzina: Nauki Techniczne,
dyscyplina: inżynieria środowiska, specjalność: technologia wody i ścieków
w Katedrze Technologii Środowiskowych
Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005r., „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” (Dz.U. z Nr 164 poz. 1365 z późń. zm. oraz w Statucie Politechniki Krakowskiej § 87).
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni:
 • posiadać tytuł naukowy profesora w dyscyplinie inżynieria środowiska,
 • doświadczenie w realizacji prac naukowo-badawczych,
 • wykazać się znaczącym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,
 • posiadać osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry naukowej.
Wymagania stawiane kandydatom:
 • wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy,
 • wyrażą zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego dydaktycznego I i II stopnia dla kierunku inżynieria środowiska,
 • wyrażą zgodę na zaliczenia do minimum kadro­we­go do nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego, w dziedzinie NT i dyscyplinie naukowej inżynieria i ochrona środowiska,
 • po złożeniu dokumentów uzyskają pozytywną opinię o dorobki naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym przez dwóch profesorów z tytułem naukowym, reprezentujących dyscyplinę naukową kandydata, w tym co najmniej jedego spoza PK, powołanych przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska.
Wymagane dokumenty :
 1. Podanie do JM Rektora PK,
 2. Dokument stwierdzający nadanie tytułu profesora,
 3. Życiorys naukowy - autoreferat,
 4. Kwestionariusz osobowy,
 5. Informacje o przebiegu pracy zawodowej,
 6. Wykaz ważniejszym publikacji oraz niepublikowanych prac naukowo-badawczych,
 7. Wykaz osiągnięć w zakresie kształcenia kadry naukowej.
Składanie podań w sekretariacie Wydziału Inżynierii Środowiska PK pok. 327 w terminie do dnia 17 maja 2010 r. Przesłanie materiałów do recenzentów do końca maja br. Zamknięcie postępowania na Wydziale – wrzesień 2010 r.
Zatrudnienie na podstawie mianowania nastąpi od dnia 1 października 2010 r. po podjęciu decyzji przez JM Rektora.      
ostatnia modyfikacja: 06.09.2011 r. 15526 odsłon

Translate

Wyszukiwarka