Moduł: OCZYSZCZANIE WODY I ŚCIKEÓW

 OCZYSZCZANIE WODY I ŚCIKEÓW

OCZYSZCZANIE WODY I ŚCIKEÓW
Kierunek: Inżynieria Środowiska Kod modułu: 0041
Rok studiów: 3 Rodzaj modułu: Obowiązkowy
Semestr: 5 Punktacja ECTS: 7
Jednostka realizująca moduł: S-3
Kierownik modułu: Dr inż. Wiesława STYKA
Skład zespołu dydaktycznego: dr inż. Wiesława Styka, dr inż. Krystyna Żeglin-Kurbiel, dr inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, dr inż. Stanisław M. Rybicki, dr inż. Zbigniew Mucha, mgr inż. Anna Stypka, mgr inż. Piotr Beńko,
Struktura modułu:
Wykłady: 30
Ćwiczenia audytoryjne 15
Laboratorium 0
Seminaria 0
Projektowanie 30
Praca własna studenta 55
Słowa kluczowe:
Oczyszczanie wody, oczyszczanie ścieków, procesy technologiczne, układy technologiczne.
Cele i efekty kształcenia:
Zapoznanie studentów z przebiegiem podstawowych procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków: fizycznych, chemicznych fizyko-chemicznych i biologicznych, zapoznanie studentów z technologicznymi układami oczyszczania wody i ścieków. Po wysłuchaniu wykładów i wykonaniu projektów studenci będą umieli dobrać układy i urządzenia stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.
Program wykładów:
- Ogólna charakterystyka podstawowych procesów technologicznych (sedymentacji, koagulacji, filtracji, dezynfekcji, utleniania i adsorpcji) i urządzeń do ich realizacji, stosowanych w oczyszczaniu wód dla zaopatrzenia ludności w wodę do picia. - Analiza procesowa układów technologicznych zakładów uzdatniania i oczyszczania wód dla zaopatrzenia ludności, stosowanych do oczyszczania wód podziemnych, powierzchniowych i infiltracyjnych w zależności od wielkości zakładu i jakości ujmowanej wody. - Ogólna charakterystyka podstawowych procesów technologicznych (separacji zanieczyszczeń zawieszonych, sedymentacji, procesów biologicznego oczyszczania) i urządzeń do ich realizacji, stosowanych w oczyszczaniu ścieków miejskich. - Analiza procesowa układów technologicznych stosowanych do oczyszczania ścieków miejskich z uwzględnieniem wielkości oczyszczalni i wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych.
Program pozostałych zajęć:
(ćwiczeń audytoryjnych, laboratorium, projektowania, seminarium)
ćwiczenia audytoryjne: - Omówienie wskaźników charakterystyki jakościowej wód powierzchniowych z uwzględnieniem jej wpływu na stosowane technologie uzdatnianej wody. - Omówienie wskaźników jakości ścieków komunalnych - charakterystyka fizyczna, chemiczna i biologiczna. Typowe korelacje między poszczególnymi wskaźnikami jakościowymi. - Określenie wpływu ścieków oczyszczonych na odbiornik w oparciu o obowiązujące przepisy. - Metody obliczania parametrów bilansu ilości i jakości ścieków: Przepływy charakterystyczne, współczynniki nierównomierności, stężenia i ładunki zanieczyszczeń, równoważna liczba mieszkańców. projektowanie: - Obliczanie parametrów technologicznych i wymiarowanie osadnika pokoagulacyjnego dla stacji uzdatniania wody powierzchniowej. - Projektowanie hali filtrów pośpiesznych otwartych. Dobór złoża filtracyjnego, ilości i wymiarów filtrów, wymiarowanie galerii rurociągów. - Sporządzanie bilansu ilościowego i jakościowego ścieków bytowych i przemysłowych, ustalenie RLM. - Obliczanie niezbędnego stopnia oczyszczania i dobór układu technologicznego oczyszczalni ścieków. - Wymiarowanie obiektów i dobór urządzeń konwencjonalnej oczyszczalni ścieków - oczyszczanie wstępne.
Program pracy własnej:
- Zapoznanie się z kartami katalogowymi urządzeń stosowanych w stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. - Zebranie materiałów pomocniczych do wykonania ćwiczeń projektowych. - Indywidualne wykonanie obliczeń do zwymiarowania i narysowania zadanych urządzeń. - Wykonanie rysunków.
Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu:
Chemia środowiska, Biologia i Ekologia, Podstawy zaopatrzenia w wodę i unieszkodliwiania ścieków.
Forma zaliczenia modułu:
  • Wykładu: egzamin pisemny
  • Pozostałych zajęć: zaliczenie ćwiczeń i projektu
Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne:
Kowal A. L., Świderska-Bróz M.: Oczyszczanie wody, PWN, Warszawa, aktualne wydanie. Łomotowski J., Szpindor A.: Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków, Arkady 1999. Henze M., Harremoes P. i inni: Oczyszczanie ścieków - procesy biologiczne i chemiczne, tłumaczenie, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2002. Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków, PZITS Poznań, aktualne wydanie. Hartman L.: Biologiczne oczyszczanie ścieków, Wydawnictwo Instalator Polski, Warszawa 1996. Dane techniczne i technologiczne do projektowania (dostępne w bibliotece Katedry).
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/