Praca na Wydziale Inżynierii Środowiska

 

 Praca

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej
ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego
w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza

 

     Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.109 ust.1, art.114 ust. 1) oraz Statutu Politechniki Krakowskiej § 83, posiadają:

 1. tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk technicznych,
 2. wybitną pozycję w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska,
 3. znaczne osiągnięcia w kształceniu młodej kadry naukowej i kierowaniu zespołami badawczymi
 4. osiągnięcia dydaktyczne.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • znaczne osiągnięcia w działalności dydaktycznej i organizacyjnej uczelni,
 • umiejętność pozyskiwania projektów badawczych krajowych i międzynarodowych w tym realizowanych we współpracy z gospodarką / przemysłem,
 • doświadczenie w pracy naukowo-badawczej potwierdzone znaczącą liczbą publikacji z wysokimi IF oraz wartością indeksu Hirscha nie mniej niż 5,
 • aktywny udział w konferencjach naukowych oraz sympozjach ogólnokrajowych i międzynarodowych,
 • doświadczenie w zakresie organizacji i prowadzenia laboratoriów badawczych akredytowanych przez PCA i inne organizacje akredytujące,
 • kandydat na stanowisko profesora zwyczajnego powinien być twórcą lub rozwijać poza Politechniką Krakowską szkołę naukową,
 • wskazanie Politechniki Krakowskiej, jako podstawowego miejsce pracy,
 • wyrażenie zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dot. uprawnię stopni naukowych w dyscyplinie inżynieria środowiska,
 • wyrażenie zgody do zaliczenia do minimum kadrowego na studiach I i II stopnia dla kierunków prowadzonych przez wydział,
 • zamieszczą afiliację Politechniki Krakowskiej WIS na swoich publikacjach.

Wymagane dokumenty ( w 2 egzemplarzach)

 1. Podanie skierowane do JM Rektora,
 2. Kwestionariusz osobowy,
 3. Autoreferat opisujący działalność naukową, dydaktyczna i organizacyjną,
 4. Wykaz dorobku naukowo-dydaktycznego i zawodowego,
 5. Wykaz publikacji, niepublikowanych prac, udział w konferencjach, wykaz projektów badawczych itd.
 6. Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu profesora stopnia doktora habilitowanego stopnia doktora, tytułu zawodowego, oraz innych dokumentów.
 7. Dla osób zatrudnionych dotychczas w szkolnictwie wyższym (poza Politechniką Krakowską) – dwie ostatnie ankiety oceny okresowej przeprowadzonej u dotychczasowego pracodawcy.
 8. W przypadku obcokrajowców zaświadczenie / oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego;

Dokumenty należy składać w biurze Dziekana, 31-155 Kraków ul. Warszawska 24 bud W-2 (10-19) pok. 301 w terminie do dnia 30.10.2017r. Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do 25.11.2017r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, prosimy, zatem o podanie danych mailowych i telefonicznych. Komisja zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Objęcie stanowiska nastąpi z dniem 1.12.2017r. i jest uwarunkowane uzyskaniem pozytywnego wyniku podczas postępowania konkursowego i podjęciu decyzji przez JM Rektora

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późń. zm.)

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska

Dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki

 

© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/