Instytut Geotechniki

 Instytut Geotechniki

 tel.: +48 12 6282820
fax: +48 12 6282866
e-mail: sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
http://geotechnika.wis.pk.edu.pl/

Dyrektor:

dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK

Zastępca ds. nauki:

dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK

Zastępca ds. kształcenia:

dr inż. Grażyna Gaszyńska – Freiwald

 

Kolegium Instytutu:

dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK
- Dyrektor Instytutu Geotechniki
- Kierownik Zakładu Geotechniki i Konstrukcji Inżynierskich

dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK
- Z-ca dyrektora Instytutu Geotechniki ds. nauki
- Kierownik Zakładu Geodezji, Geofizyki i Geologii Inżynierskiej

 dr inż. Grażyna Gaszyńska – Freiwald 
- Z-ca dyrektora Instytutu Geotechniki ds. kształcenia
 
 

W przypadkach szczególnych  z głosem doradczym powołane mogą być dodatkowe osoby:

dr hab. inż. Aleksander Urbański, prof. PK
 

 
Instytut prowadzi badania naukowe i stosowane w zakresie: geodezji inżynieryjnej, mechaniki gruntów i fundamentowania, geologii inżynierskiej i hydrogeologii oraz metod obliczeniowych i analizy konstrukcji betonowych i geotechnicznych. Wykonuje prace dla potrzeb jednostek gospodarczych i przedsiębiorstw realizujących zadania inżynierskie w zakresie:

 

  • badania terenowe i laboratoryjne podłoża gruntowego oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich,
  • projektowanie posadowień budowli na gruntach słabych w skomplikowanych warunkach geologiczno-inżynierskich,
  • projektowanie stabilizacji i likwidacji skutków osuwisk na trasach komunikacyjnych i terenach zurbanizowanych,
  • badania materiałów antropogenicznych oraz projektowanie składowisk odpadów,
  • wykonywanie próbnych obciążeń pali oraz pomiarów odkształceń budowli i podłoża budowlanego,
  • oceny wpływu czynników reologicznych oraz zmian termicznych i wilgotnościowych w masywach konstrukcyjnych i hydrotechnicznych z betonu,
  • problemów zachowania szczelności i efektów upłynniania gruntu w hydrotechnicznych budowlach ziemnych,
  • zagadnień konstrukcyjnych w rewaloryzacji budowli zabytkowych,
  • modelowania matematycznego konstrukcji geotechnicznych oraz z betonu i cegły.
 
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/