Dokumentacja dowszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego

 Dokumentacja do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego

Wybrane przepisy z
 

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 września 2016 r.

Poz. 1586

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311) zarządza się, co następuje:

 

Rozdział 3

 

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 

§ 18.

1. Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora wniosek o nadanie tego tytułu.

2. Do wniosku o nadanie tytułu profesora osoba ubiegająca się o jego nadanie załącza:

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego wydanej na podstawie art. 21a ustawy;

2) autoreferat, w języku polskim i w języku angielskim, przedstawiający:

a) osiągnięcia naukowe lub artystyczne,

b) osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informacje o:

– zakończonych nadaniem stopnia doktora przewodach doktorskich, w ktorych osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego,

– otwartych przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczy w charakterze promotora,

– sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych lub przewodach habilitacyjnych,

c) działalność popularyzującą naukę lub sztukę;

3) ankietę oceny osiągnięć naukowych lub artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo w art. 26 ust. 3 ustawy – po uzyskaniu stopnia doktora, sporządzoną według wzoru określonego

w załączniku nr 2 do rozporządzenia, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze.

3. Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami składa się w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.

§ 19.

1. Przewodniczący rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie o nadanie tytułu profesora przekazuje Centralnej Komisji:

1) zapisane na informatycznym nośniku danych kopie:

a) uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy,

b) autoreferatu osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora,

c) ankiety oceny osiągnięć naukowych lub artystycznych osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora;

2) listę kandydatów na recenzentów obejmującą ich imiona i nazwiska oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby.

2. Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie o nadanie tytułu profesora, po otrzymaniu z Centralnej Komisji zawiadomienia o powołaniu pięciu recenzentów, niezwłocznie zleca im sporządzenie, w terminie dwóch miesięcy, recenzji zawierających:

1) szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora spełnia wymagania określone w art. 26 ustawy;

2) stanowisko recenzenta w sprawie nadania tytułu profesora.

§ 20.

W celu przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie o nadanie tytułu profesora może powołać zespół złożony z członków tej rady posiadających tytuł profesora.

§ 21.

1. Po zapoznaniu się z recenzjami rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie o nadanie tytułu profesora podejmuje uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora.

2. Na posiedzenie rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie o nadanie tytułu profesora, na którym ma być podjęta uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora, zaprasza się recenzentów, bez prawa głosu.

§ 22.

Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora jest ogłaszana na stronie internetowej szkoły wyższej albo jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie o nadanie tytułu profesora.


Akty prawne

© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/