Prodziekan WIŚ, dr inż. Piotr Beńko, w rozmowie z Dziennikiem Polskim

Rozmowa. Otwieramy unikatowy kierunek studiów - mówi dr inż. Piotr Beńko, prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

 


"- Co zdecydowało o uruchomieniu kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna na Wydziale Inżynierii Środowiska PK? 

- Uruchomienie kierunku wpisuje się w oczekiwania dużej grupy pracodawców, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych („miasta inteligentne”), ukierunkowanych na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Potrzebę tę artykułowali często w rozmowach o przyszłości kształcenia technicznego przedstawiciele przedsiębiorstw komunalnych z Polski Południowej. Nowy kierunek jest także efektem działalności naukowej pracowników naszego wydziału, zajmujących się od lat tematyką infrastruktury komunalnej i inteligentnego zarządzania nią. Stanowi też odpowiedź na zmianę postaw i oczekiwań społeczeństwa, coraz lepiej rozumiejącego potrzebę organizacji życia miast i korzystania ze środowiska zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

- Jakie predyspozycje powinien mieć potencjalny student nowego kierunku? Czym się interesować?

- Studia skierowane są do osób, które dostrzegają problemy związane z wpływem cywilizacji na środowisko oraz sposób kształtowania i funkcjonowania jednostek miejskich. Podstawowe predyspozycje studentów to umiejętność pracy w zespole, łatwość w rozwiązywaniu problemów z pogranicza różnych dziedzin, otwartość na nowe technologie komunikacyjne. Kandydaci powinni być też ciekawi nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych oraz świadomi, że będą specjalistami odpowiedzialnymi za kształtowanie przestrzeni miejskich, w szczególności ich potrzeb energetycznych.

 

- Czy program studiów jest trudny?

- Program studiów jest ambitny, ale nie wymaga np. ogromnej wiedzy z przedmiotów ścisłych. Jest dostosowany także do umiejętności osób, dla których przedmioty ścisłe nie były głównymi w szkole średniej. Liczy się tu bardziej otwartość umysłu niż wiedza podręcznikowa. Szczególny nacisk w kształceniu położymy na takie zagadnienia, jak energetyka biomasy, energetyka wiatrowa, wodna, geotermalna i słoneczna, a więc zagadnienia związane z potrzebami energetycznym infrastruktury miejskiej, szczególnie w odniesieniu do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych . Program studiów jest nowoczesny i praktycznie zorientowany, powstał we współpracy z innymi jednostkami naukowymi oraz partnerami gospodarczymi, którzy są największymi pracodawcami w regionie. Kadrę dydaktyczną oparliśmy na pracownikach Wydziału Inżynierii Środowiska PK, którzy mają duże doświadczenie naukowe i praktyczne oraz na doświadczonych specjalistach Krakowskiego Holdingu Komunalnego (MPEC S.A, MPWiK S.A, MPO, sp. z o.o.). Wspomagać nas będą pracownicy naukowi innych jednostek PK oraz Polskiej Akademii Nauk.

 

- Czego student nauczy się na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna? Czy oprócz wiedzy teoretycznej będzie miał umiejętności praktyczne?

- Będziemy kształcić studentów wspólnie z partnerami gospodarczymi, z wykorzystaniem ich infrastruktury oraz zapewniając praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach partnerskich naszego wydziału. To pozwoli studentom na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych kompetencji, przede wszystkim w zakresie możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, analizy i oceny rozwiązań, a także projektowania instalacji i systemów wykorzystujących OZE. Absolwenci kierunku będą też umieli rozwiązywać praktyczne problemy związane z planowaniem, projektowaniem, realizacją, eksploatacją oraz finansowaniem infrastruktury komunalnej. Absolwenci I stopnia studiów będą przygotowani do podjęcia studiów magisterskich na kierunkach związanych z technologiami odnawialnych źródeł energii, ale także na kierunkach pokrewnych, takich jak energetyka czy inżynieria środowiska. To zapewni im możliwość ubiegania się o uzyskanie uprawnień instalacyjnych w pełnym zakresie i w ograniczonym zakresie uprawnień budowlanych.

 

- Gdzie absolwent nowego kierunku PK znajdzie pracę?

- Uruchamiany kierunek odpowiada na zapotrzebowanie dużego i dynamicznie rosnącego segmentu rynku pracy. Szacuje się, iż jedynie realizacja założeń strategicznych UE w zakresie odnawialnych źródeł energii będzie skutkować stworzeniem dodatkowych kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy. Absolwenci tego kierunku znajdą pracę w szczególności w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją infrastruktury komunalnej, biurach projektowych i firmach wykonawczych realizujących inwestycje w zakresie instalacji i systemów OZE ( jak również innych elementów infrastruktury komunalnej), instytucjach i organizacjach wykorzystujących, koordynujących i finansujących wdrażanie OZE w kraju i za granicą, jednostkach samorządu terytorialnego i administracji państwowej, czy wreszcie w ramach własnej działalności gospodarczej (doradztwo inwestycyjne, opracowywanie planów wykorzystania konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz zamiany systemów tradycyjnych na proekologiczne).

 

- Ile miejsc wydział przygotował w letniej rekrutacji na nowy kierunek? Czy trudno będzie się dostać na studia?

- Przewidujemy przyjęcie jednej grupy studenckiej (36 osób), a kryterium kwalifikacyjnym będzie wynik egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów rekrutacyjnych: matematyki, fizyki i astronomii, fizyki, chemii, biologii lub geografii. Bez postępowania kwalifikacyjnego przyjęci zostaną laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Nauk o Ziemi i Olimpiady Innowacji Technicznych.(...) (M)" 

 

Całość rozmowy dostępna tutaj. 

 

Więcej informacji o kierunku ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII i INFRASTRUKTURA KOMUNALNA.
 data publikacji: 27.04.2017 r. przez: MP, 1062 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt