Dokumenty do otwarcia przewodu doktorskiego

 

 1. Wniosek do Rady Wydziału jednostki organizacyjnej przez Dziekana Wydziału o wszczęcie przewodu doktorskiego z podaniem tematu i koncepcji (celu, planu,  metodyki  i oczekiwanych rezultatów)  przyszłej rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej w zakresie, której ma być wszczęty przewód doktorski  oraz dyscypliny dodatkowej.
   
 2. Propozycję osoby pełniącej funkcję promotora, a w uzasadnionych przypadkach  można podać nazwisko drugiego promotora (praca interdyscyplinarna), kopromotora (dysertacja pisana w ramach współpracy międzynarodowej)  lub promotora pomocniczego.
   
 3. Oryginał lub kopię dyplomu magisterskiego poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski.
   
 4. Wykaz prac naukowych (w tym publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym) z dokumentacją ich prezentacji oraz informacja o działalności popularyzacyjnej naukę.
   
 5. Życiorys.
   
 6. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (załącznik 1).
   
 7. Jedna opinia samodzielnego pracownika naukowego, najczęściej opiekuna naukowego, tj. przyszłego promotora, w której zgadza się on na przyjęcie funkcji promotora.
   
 8. Oświadczenie kandydata, że  nie ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora. Jeżeli w innej jednostce organizacyjnej miał on wszczęty przewód doktorski powinien złożyć informację o jego przebiegu Oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu, na podstawie zawartej umowy, jeśli kandydat jest spoza PK.

  Ewentualnie:
   
 9. Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (zwalniający z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego) według zał. 1 Dz. U.: z 30.09.2016 r., poz.1586.
   
 10. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż polski.

 


Podstawa prawna:

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. (Dz.U z dnia 22.12.2014 poz. 1852) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
   
 • Dz.U. 2018 poz. 261 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 stycznia 2018 r. Poz. 261 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000261/O/D20180261.pdf

 


Akty prawne dotyczącego postępowania w przewodach doktorskich
      
ostatnia modyfikacja: 27.06.2018 r. 42966 odsłon
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt