I. OPIS SPECJALNOŚCIV. PO STUDIACH
KONTYNUACJA NAUKI

Absolwenci studiów inżynieria środowiska specjalność inżynieria sanitarna mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia w ramach tej samej lub innych specjalności inżynierii środowiska.
Uprawnienia budowlane: możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Po studiach I stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność technologie i instalacje w inżynierii środowiska oraz odbyciu praktyki zawodowej absolwenci mogą ubiegać się o samodzielne funkcje techniczne w budownictwie czyli tzw. uprawnienia budowlane. Uprawnienia te pozwalają na projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym m.in. w specjalności:
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
  • konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.
PROJEKTANT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność TIwIŚ można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania w ograniczonym zakresie (dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3), w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), jeśli odbyto roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz roczną praktykę na budowie.
KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność TIwIŚ można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), jeśli odbyto trzyletnią praktykę na budowie.
KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność TIwIŚ można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jeśli odbyto trzyletnią praktykę na budowie.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci inżynierii środowiska WIŚ PK specjalność technologie i instalacje w inżynierii środowiska najczęściej znajdują pracę w biurach projektów i przedsiębiorstwach wykonawczych działających w obszarze instalacji: ogrzewania budynków i sieci cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wodociągowo-kanalizacyjnych, odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza, termicznej utylizacji odpadów, nieco rzadziej w instytucjach administracji samorządowej i państwowej czy szkolnictwie. Są przygotowani do podjęcia pracy związanej z eksploatacją obiektów i urządzeń infrastruktury komunalnej (mogą to być przedsiębiorstwa wodociągowe lub energetyczne). Część absolwentów decyduje się na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Niektórzy podejmują pracę w budownictwie hydrotechnicznym, komunalnym, komunikacyjnym oraz przy planowaniu przestrzennym. Absolwenci są także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia.
Rekrutacja na studia I stopnia
krok po krokuKONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Sekretariat:
+48 12 628 28 01


Dziekanat studiów - kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem, pok. 329


+48 12 628 28 05
(st. niestacjonarne)

s-0@wis.pk.edu.plInstytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska


+48 12 628 28 30
s3@institute.pk.edu.pl

www.vistula.wis.pk.edu.pl


Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza

+48 12 628 20 48
tel. wewn.:28-96
s-4@institute.pk.edu.pl

www.wis.pk.edu.pl/s-4