Rekrutacja 2015/2016

Wyniki rekrutacji:

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

– studia stacjonarne II stopnia 

 

Chcesz wiedzieć więcej o naszych studiach? Oto prezentacje specjalności na kierunku inżynieria środowiska:

 

"Hydrotechnika i geoinżynieria"

"Inżynieria sanitarna"

"Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne"

 

UPRAWNIENI KANDYDACI 

 

O przyjęcie na kierunek studiów inżynieria środowiska mogą ubiegać się:

 1. osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany w trybie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska w zakresie specjalności prowadzonych na WIŚ PK lub na innych uczelniach technicznych*,
 2. osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany po studiach innych niż inżynieria środowiska.

HARMONOGRAM I ETAPY REKRUTACJI

 

1.

Zarejestruj się w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów (link do systemu).

18 stycznia-11 lutego 2016 r.

2.

Skompletuj wymagane dokumenty i dokonaj wstępnej analizy efektów kształcenia osiągniętych w dotychczasowym toku studiów (czyt. poniżej).

do 11 lutego 2016 r.

3.

Złóż dokumenty w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - osobiście lub pocztą.

(Harmonogram pracy WKR poniżej.)

1-12 lutego 2016 r.
(WAŻNE: w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do WKR)

4.

Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (na podstawie dokumentu wygenerowanego automatycznie przez system elektronicznej rejestracji kandydatów).

do 11 lutego 2016 r.

5.

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z pozostałymi kandydatami (czyt. poniżej).

17 lutego 2016 r.

6.

Ogłoszenie list osób przyjętych (lista zostanie opublikowana na stronie WIŚ oraz zamieszczona przy wejściu do budynku głównego Wydziału).

19 lutego 2016 r.

7.

Otrzymasz pocztą decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

do 26 lutego 2016 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
 2. poświadczony przez dziekanat dokument z wykazem przedmiotów (wraz ze strukturą zajęć) zaliczonych w toku ukończonych studiów,
 3. zaświadczenie z dziekanatu o średniej z toku studiów obliczonej do dwóch miejsc po przecinku,
 4. formularz (do pobrania poniżej) zawierający wstępną analizę efektów kształcenia osiągniętych w dotychczasowym toku studiów, dokonaną przez kandydata w zakresie wybranych przez siebie specjalności (podstawowej i alternatywnej) wraz z kartami przedmiotów, które będą stanowić udokumentowanie osiągniętych efektów kształcenia (nie dotyczy absolwentów kierunku inżynieria środowiska na WIŚ PK, którzy zamierzają kontynuować studia II stopnia na tej samej specjalności ze średnią z toku studiów co najmniej 4.0),
 5. pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej, które wygenerowane zostaną automatycznie przez system elektronicznej rejestracji kandydatów.

 

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ WIŚ PK W ROKU AKAD. 2015-2016 (nabór na sem. letni)

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:
18-29/01/2016 w godz.11:00-13:00
01-12/02/2016 w godz.11:00-14:00
15-23/02/2016 w godz.11:00-13:00
BUDYNEK GŁÓWNY WIŚ PK, POKÓJ NR 334, III-piętro, tel. 12 628 28 09

 

 

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

 

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek inżynieria środowiska jest:

 1. złożenie dokumentów,
 2. zajęcie na liście rankingowej (tworzonej na podstawie podanego poniżej współczynnika rekrutacji) pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów inżynieria środowiska.

 

KANDYDACI - ABSOLWENCI INŻYNIERII ŚRODOWISKA (I stopnia) WIŚ PK ze średnią > 4,0

Absolwenci WIŚ PK po ukończonym kierunku inżynieria środowiska I stopnia, kontynuujący naukę na tej samej specjalności ze średnią ocen z toku studiów co najmniej 4,0, składają jedynie komplet wymaganych dokumentów, zajmując pierwsze pozycje na liście przyjętych na kierunek inżynieria środowiska.

 

POZOSTALI KANDYDACI

W kategorii pozostali kandydaci  znajduje się każda osoba, która jest:

 1. absolwentem WIŚ PK po ukończonym kierunku inżynieria środowiska I stopnia kontynuującym naukę na tej samej specjalności ze średnią z toku studiów niższą niż 4,0,
 2. absolwentem kierunku inżynieria środowiska I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na WIŚ PK, chcącym kontynuować naukę na innej specjalności niż ukończona,
 3. absolwentem po kierunku inżynieria środowiska ukończonym na innej uczelni technicznej,
 4. absolwentem innego niż inżynieria środowiska kierunku technicznego.

 

Dla pozostałych kandydatów – w ramach każdej specjalności – utworzona zostanie lista rankingowa, w której wartości obliczonego współczynnika rekrutacji (W) ułożone zostaną w ciąg malejący.

 

Współczynnik rekrutacji (W) zostanie obliczony według wzoru:

 

W = P + 10 x STS - EK

gdzie:

P – tzw. „przynależność”, tj. miejsce i kierunek ukończonych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:

 

P=10 – otrzymuje kandydat, który ukończył studia I stopnia lub jednolite magisterskie na kierunku inżynieria środowiska na WIŚ PK, kontynuujący naukę na tej samej specjalności lub chcący kontynuować naukę na innej specjalności ze średnią ocen z toku studiów niższą niż 4,0.

 

P=0 – otrzymuje kandydat, który ukończył kierunek inżynieria środowiska na innej uczelni niż PK, a także kandydat, który ukończył inny kierunek techniczny niż inżynieria środowiska.

 

STS – średnia z toku studiów, określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

EK – różnice pomiędzy efektami kształcenia osiągniętymi przez kandydata w dotychczasowym toku studiów a efektami kształcenia wymaganymi na WIŚ PK, (określonymi dla poszczególnych przedmiotów w zakresie specjalności prowadzonych na WIŚ PK), wyrażone liczbą punktów ECTS, przypisanych poszczególnym przedmiotom zgodnie z wykazem przedmiotów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na WIŚ.

 

Wstępnej analizy osiągniętych efektów kształcenia dokonuje sam kandydat na odpowiednim formularzu i składa do Komisji Rekrutacyjnej wraz z innymi wymaganymi dokumentami. Formularze do pobrania: 

specjalność: Hydrologia i geoinżynieria – st. stacjonarne,  

specjalność: Inżynieria sanitarna – st. stacjonarne,

specjalność: Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne – st. stacjonarne,

specjalność: Hydrologia i geoinżynieria – st. niestacjonarne,  

specjalność: Inżynieria sanitarna – st. niestacjonarne,

specjalność: Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne – st. niestacjonarne

 

Komisja Kwalifikacyjna (w składzie co najmniej trzyosobowym) dokona ostatecznej oceny zgodności osiągniętych przez kandydata efektów kształcenia z efektami kształcenia wymaganymi na WIŚ PK. W przypadku stwierdzenia różnic w efektach kształcenia (wynikających z ukończenia przez kandydata uczelni innej niż PK, lub specjalności innej niż wybrana) Komisja Kwalifikacyjna przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

 


*UWAGA: Informujemy, że kandydaci na studia II stopnia nie mogą zostać ponownie przyjęci na ten sam kierunek studiów, na którym aktualnie studiują na PK. Dotyczy to także sytuacji, gdy kandydaci ubiegają się o przyjęcie na inną specjalność prowadzoną w ramach tego kierunku. Kandydaci na studia II stopnia mogą zostać przyjęci na ten sam kierunek/kolejną specjalność na tym kierunku studiów, który już ukończyli. Zasady powyższe dotyczą zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Prosimy zatem kandydatów o nierejestrowanie się na ten sam kierunek studiów, na którym aktualnie studiują na PK, nawet w sytuacji, gdy chcą się oni ubiegać o przyjęcie na inną specjalność prowadzoną w ramach tego kierunku.

Przypominamy, że zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, studenci Politechniki Krakowskiej mają możliwość odpłatnego studiowania poszczególnych przedmiotów przypisanych interesującej ich specjalności jako zajęć nieobjętych planem studiów.
      
ostatnia modyfikacja: 03.03.2016 r. 6396 odsłon
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt