DOCTOR HONORIS CAUSA
Prof.zw.dr hab. inż. Zbigniew S. Piasek

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Ekspert ds. akredytacji wyższych uczelni technicznych, Polska Komisja Akredytacyjna przy Ministerstwie Nauki...
  • Korespondent zagraniczny Association of Polish American Engineers - New York
    for Polish American Community in the United States of America


Prof. Zbigniew Piasek przyjmuje biogramy do:

"Encyklopedii Narodowego Dziedzictwa Polonii"English version - biography


Sekretarz Generalny
Swiatowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii
USA - Unia Europejska - Ukraina - Afryka
www.sdkp.ap.edu.pl

Kariera zawodowa

Politechnika Krakowska, zatrudniony w 1975 roku. Wydział Inżynierii Środowiska PK. Prof. zwyczajny Politechniki Krakowskiej Zbigniew Piasek w 1979r. otrzymał dyplom doktora nauk technicznych z wyróżnieniem, Za rozprawę doktorską wyróżniony został indywidualną nagrodą Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Państwowy Uniwersytet Geodezji i Kartografii w Moskwie, Instytut Pomiarów Lotniczo - Satelitarnych i Kartografiii. Profesor jako pierwszy naukowiec z Polski otrzymał dyplom doktora nauk z wyróżnieniem w dziedzinie kartografii w Federacji Rosyjskiej (FR). Dyplom był zatwierdzony przez Najwyższą Komisję Kwalifikacyjną przy Radzie Ministrów Federacji Rosyjskiej. dnia 10.12.1993.

Równolegle:

Osiągnięcia:

Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Piasek jest wyróżniającym się nauczycielem akademickim Politechniki Krakowskiej. Profesor jest niekwestionowanym w Polsce, a także w Europie autorytetem naukowym w dziedzinie matematycznego opisu zadanych fragmentów Ziemi i nieinwazyjnej identyfikacji infrastruktury podziemnej. Prace własne publikował i wykładał m.in. w Finlandi (Helsinki), USA, Federacji Rosyjskiej (Instytut Lotniczo-Satelitarny), Austrii (Technical University of Vienna), Niemczech, Grecji (Patras University), Ukrainie (Politechnika Lwowska, Państwowy Uniwersytet w Drohobyczu), Afryce oraz w wyd. PAN - Komitecie Geodezji, PAU i Archives of Civil Engineering. Jest autorem i współautorem ponad 150 publikacji naukowych, 14 wydawnictw książkowych, monograficznych i in. Wykonał ponad 300 recenzji wydawniczych, ponad 50 doktorskich, habilitacyjnych oraz wniosków o tytuł profesora, w tym na zlecenie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, około 50 projektów KBN, Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Profesor wykonał recenzje na profesorów nadzwyczajnych dla naukowców zagranicznych.

Profesora obszar badań:

Matematyczny opis zadanych powierzchni Ziemi; odkształcenia warstw nasypowych w warunkach tropikalnych i krajowych; zastosowanie metod elementów skończonych do obliczeń: kubatur zapór ziemnych, dużych wykopów i nasypów przemysłowych; numeryczne obliczenia zamuleń czasz zbiorników retencyjnych; stabilność granic katastralnych w strefach zalewowych rzek, wpływ środowiska gruntowego na lokalizację podziemnej infrastruktury za pomocą generatorów fal elektromagnetycznych i metod georadarowych.

Wybrane wydawnictwa krajowe i zagraniczne:

Ważniejsze patenty:

Przynależność do organizacji zagranicznych:

Profesor otrzymał wyróżnienia zagraniczne:

Akt powołania prof. Zbigniewa Piaska na korespondenta zagranicznego
Wyróżnienie satuetką Associaotion of Polish American Engineers in the USA za wydanie dwóch autorskich encyklopedii

fot. Jan Zych


Prof. Zbigniew Piasek


Wyróżnienie międzynarodowe w 2016r.
Profesor w 2016 r. został odznaczony medalem 75-cio lecia Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskich Inżynierów - Polonia Technica New York
fot. Jan Zych.

Wyróżnienia krajowe:

     W maju 2017 r. Senat Politechniki Krakowskiej przyznał prof. Zbigniewowi Piasek medal "Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej" Medal przyznano Profesorowi za wybitne osiągnięcia naukowe, które przyczyniły się do rozwoju Uczelni.
    Medal ten jest najwyższym wyróżnieniem PK.
W roku 2017 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał profesorowi Zbigniewowi Piasek Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz światowej Polonii, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i promowanie polskiej myśli naukowej.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Fracji nadało prof. Piaskowi historyczny medal oraz odznakę 100-lecia tej naukowo-technicznej organizacji.

W roku 2017 Profesor zostrał uhonorowamy medalem 650-lecia Prokocimia.

Biogram Prof.zw. dr hab. inż. Zbigniewa Piaska jest cytowany w 12 wydawnictwach encyklopedycznych w UE i USA , m.in. w:


English version - biography

Adres służbowy:
zpiasek@pk.edu.pl
Profesor zwyczajny Zbigniew S. Piasek
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Poland

stat4u