Dane personalne

dr inż. Anieszka Flaga-Maryańczyk
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa,Ś-42, PK

e-mail: agnieszkaflaga@poczta.onet.pl

Wykształcenie i kariera naukowa

Doktor inżynier
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska
Data uzyskania: 2009

Pełnione funkcje

Od 1.09.2009 - Zastępca Dyrektora Instytutu ds. kształcenia
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza
Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej

Od 1.09.2009 - Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej

Od 1.09.2009 - 11.12.2013 - Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Nauczania
Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej

Praca dydaktyczna

Prawo w inżynierii środowiska,
Alternatywne źródła energii,
Termodynamika techniczna,
Technika cieplna.

Nagrody i wyróżnienia

Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej, 2013 r.

Wykaz publikacji oraz dorobek naukowy

1. Publikacje

1.1. Stypka T., Flaga-Maryańczyk A., Schnotale J.: Developing environmentally sound selection method for heating appliances using ecolabelling, Analytic Hierarchy Process and Cost-Benefit analysis: heat pump case study. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 24, No. 3, ISSN 1230-1485, s. 1327-1338, Olsztyn, 2015.

1.2. Radoń J., Wąs K., Flaga-Maryańczyk A., Antretter F.: Thermal performance of slab on grade with floor heating in a passive house. PL: Zjawiska cieplne w płycie na gruncie z ogrzewaniem podłogowym w domu pasywnym. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGODOM 2014, Czasopismo Techniczne (Technical Transactions) Budownictwo (Civil Engineering) 3-B/2014, Zeszyt 3-B (8) 2014, ISSN 0011-4561, e-ISSN 2353-737X, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2014.

1.3. Flaga-Maryańczyk A., Schnotale J., Radoń J., Wąs K.: Experimental measurements and CFD simulation of a ground source heat exchanger operating at a cold climate for a passive house ventilation system. Energy & Buildings, Volume 68, Part A, pp. 562-570, January 2014, Elsevier, 2014.

1.4. Flaga-Maryańczyk A., Rusiecki M.: Badanie szczelności przepustnicy wielopłaszczyznowej. Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, Nr 12 44/2013 (497-536), str. 526-529, Wyd. Sigma-Not Sp. z o.o., 2013.

1.5. Stypka T., Flaga-Maryańczyk A., Schnotale J.: Developing environmentally sound selection method for heating appliances using ecolabelling, Analytic Hierarchy Process and Cost-Benefit analysis: heat pump case study. Polish Journal of Environmental Studies, Olsztyn, w recenzji, 2013.

1.6. Stypka T., Flaga-Maryańczyk A.: Comparative analysis of municipal solid waste systems - Krakow case study. Environment Protection Engineering, Vol. 39, No. 4, pp. 135-153, 2013, Wroclaw University of Technology, 2013.

1.7. Flaga-Maryańczyk A.: Wybrane procesy suszenia technologicznego z zastosowaniem pomp ciepła. Czasopismo Techniczne (Technical Transactions), Środowisko (Environmental Engineering), 4-Ś/2012, zeszyt 28, rok 109, ISSN 0011-4561, ISSN 1897-6336, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012.

1.8. Flaga-Maryańczyk A., Novak L., Schnotale J., Zgliczyński M.: Wybór czynnika ziębniczego dla pompy ciepła w domowej suszarce bębnowej. Chłodnictwo, Nr 6, 2012, Wyd. Sigma-Not Sp. z o.o., 2012.

1.9. Flaga-Maryańczyk A.: Pompa ciepła w domowej suszarce bębnowej. Chłodnictwo, Nr 5, 2012, Wyd. Sigma-Not Sp. z o.o., 2012.

1.10. Flaga-Maryańczyk A., Stypka T., Schnotale J.: Ocena pomp ciepła z wykorzystaniem kryteriów ekoetykiet metodą AHP-HIPRE. Chłodnictwo, Nr 4, 2012, Wyd. Sigma-Not Sp. z o.o., 2012.

1.11. Stypka T., Flaga-Maryańczyk A., Schnotale J.: Budowa drzewa hierarchii wielokryterialnej oceny pomp ciepła metodą AHP-HIPRE z wykorzystaniem kryteriów ekoetykiet. Chłodnictwo, Nr 3, 2012, Wyd. Sigma-Not Sp. z o.o., 2012.

1.12. Stypka T., Flaga-Maryańczyk A.: Ocena urządzeń energetycznych za pomocą metody wielokryterialnej analizy AHP-HIPRE z wykorzystaniem kryteriów ekoetykiet. Chłodnictwo, Nr 1-2, 2012, Wyd. Sigma-Not Sp. z o.o., 2012.

1.13. Novak L., Schnotale J., Zgliczyński M., Flaga-Maryańczyk A.: Refrigerant selection for a heat pump tumble dryer. 23rd International Congress of Refrigeration. Praga, Czechy, sierpień 2011. Artykuł nr 774. ISBN 978-2-913149-89-2. Wyd.: International Institute of Refrigeration (IIR), Praga 2011.

1.14. Flaga-Maryańczyk A., Schnotale J.: Hermetyzacja procesu suszenia osadów ściekowych poprzez wykorzystanie pompy ciepła pracującej z dwutlenkiem węgla jako czynnikiem ziębniczym. Forum Eksploratora, Nr 6/2009 (45), s. 82-89. ISSN 1640-8624. Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., 2009.

1.15. Flaga-Maryańczyk A., Schnotale J.: A sludge drying heat pump with CO2 and ammonia as natural refrigerants. 7th International Conference on Compressors and Coolants: Compressors 2009. Słowacja, Papiernicka, wrzesień-październik 2009. Materiały konferencyjne, IIR series: 2009-6, s. 125-132. ISSN 0151-1637, ISBN IIR Paris: 978-2-913149-73-1. Wyd.: SZ CHKT, 90041 Rovinka, 2009.

1.16. Flaga-Maryańczyk A., Schnotale J.: Suszenie osadów ściekowych w układzie z pompą ciepła pracującą z dwutlenkiem węgla jako czynnikiem ziębniczym. III Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin, wrzesień 2009. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, vol. 58, tom 1, pod redakcją J. Ozonka i M. Pawłowskiej, s. 73-85. ISBN 978-83-89293-81-7. Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 2009.

1.17. Stypka T., Flaga-Maryańczyk A.: Selecting optimal regional MSW system for Krakow area - Part 1: Developing performance indicators. Polsko-Szwedzko-Ukraińskie Seminarium Naukowe nt. "Research and application of new technologies in wastewater treatment and municipal solid waste disposal in Ukraine, Sweden and Poland". Sztokholm, wrzesień 2009. TRITA-LWR. Report 3026. Report No 16. ISBN 978-91-7415-523-5, s. 157-169. Wyd.: Royal University of Technology (KTH), Szwecja, Sztokholm 2010.

1.18. Stypka T., Flaga-Maryańczyk A.: Integrowanie wyników modelu IWM-1 za pomocą procedur LCA na przykładzie Krakowa. "Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami" pod redakcją T. Marcinkowskiego. VIII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Poznań 2009. ISBN 978-83-89696-72-X, nr PZITS 867/2009, s. 391-405. Wyd.: PZITS Oddział Wielkopolski, Poznań 2009.

1.19. Stypka T., Flaga-Maryańczyk A.: Developing the evaluation criteria for the municipal solid waste systems - Krakow case study. Polsko-Szwedzko-Ukraińskie Seminarium Naukowe nt. "Research and application of new technologies in wastewater treatment and municipal solid waste disposal in Ukraine, Sweden and Poland". Ukraina, Lwów, wrzesień 2009. Chemistry & Chemical Technology, Vol. 4 2010 s. 339-348, ISSN 1996-4196. Wyd.: Lviv Polytechnic National University. Ukraina, Lwów 2010.

1.20. Flaga-Maryańczyk A., Schnotale J.: Bomba de calor para secado de lodos con CO2 como refrigerante. Frio Calor Aire Acondicionado, Nr. 407 October 2008, s. 44-50. ISSN 0210-0665. Hiszpania, Madryd 2008.

1.21. Flaga-Maryańczyk A., Schnotale J.: Badania i modelowanie charakterystyk cieplnych niskotemperaturowego suszenia osadów ściekowych. XV Konferencja Naukowo-Techniczna "Osady ściekowe, biomasa - czy tylko?". Ustroń, wrzesień 2008. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2008, t. 11, nr 2, s. 149-161. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.

1.22. Flaga-Maryańczyk A., Schnotale J.: Sludge drying in CO2 heat pump dryer. 23rd International Conference on Solid Waste Technology and Management. USA, Philadelphia, marzec-kwiecień 2008. Journal of Solid Waste Technology and Management. ISSN 1091-8043. Wyd.: Widener University, Philadelphia 2008.

1.23. Flaga A., Schnotale J.: Carbon dioxide as a refrigerant in a sludge drying heat pump. 22nd International Congress of Refrigeration. Chiny, Pekin, sierpień 2007. Artykuł nr ICR07-E2-210. ISBN 978-2-913149-59-5. Wyd.: International Institute of Refrigeration (IIR), Pekin 2007.

1.24. Stypka T., Flaga A.: Implementation of computer modelling in the waste management process. VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami "Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami". Kalisz-Poznań, maj 2007. Wyd.: PZITS Oddział Wielkopolski, Kalisz-Poznań 2007.

1.25. Schnotale J., Flaga A.: Modelowanie parametrów pracy pompy ciepła działającej według lewobieżnego obiegu transkrytyczego z CO2 w instalacji suszenia osadów ściekowych. XXXVIII Dni Chłodnictwa - Konferencja Naukowo-Techniczna. Poznań-Rosnówko, listopad 2006, s. 245-253. Wyd. SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o., Poznań 2006.

1.26. Flaga A., Schnotale J.: Ocena energetyczna zastosowania pompy ciepła realizującej transkrytyczny obieg lewobieżny w procesie suszenia osadów ściekowych. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "ENERGETYKA 2006". Wrocław, listopad 2006. Systems, Journal of Transdisciplinary Systems Science, Volume 11, Special Issue 1/1, s. 229-236. Wyd. Polskie Towarzystwo Systemowe (PTS), Wrocław 2006.

1.27. Flaga A., Schnotale J.: Sewage sludge thermal drying and hygienization in a closed loop energy recovering system. Polsko-Szwedzko-Ukraińskie Seminarium Naukowe nt. "Research and application of new technologies in wastewater treatment and municipal solid waste disposal in Ukraine, Sweden and Poland". Lwów, październik 2006. TRITA-LWR. Report 3023. Report No 14. ISBN 978-91-7415-411-5, s. 25-30. Wyd.: Royal University of Technology (KTH), Szwecja, Sztokholm 2009.

1.28. Stypka T., Flaga A.: Application of the Integrated Waste Management Model (IWM-1) into the Decision Process. Polsko-Szwedzko-Ukraińskie Seminarium Naukowe nt. "Research and application of new technologies in wastewater treatment and municipal solid waste disposal in Ukraine, Sweden and Poland". Lwów, październik 2006. TRITA-LWR. Report 3023. Report No 14. ISBN 978-91-7415-411-5, s. 73-84. Wyd. Royal University of Technology (KTH), Szwecja, Sztokholm 2009.

1.29. Flaga A.: Usuwanie wody z osadów ściekowych jako istotny element ich dalszego energetycznego wykorzystania. "Odzysk odpadów - technologie i możliwości", pod redakcją Z. Wzorka i J. Kulczyckiej, s. 108-120. Materiały Międzynarodowej Konferencji "WASTE RECYCLING IX", Kraków, listopad 2005. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2005.

1.30. Flaga A., Stypka T., Grondahl F.: Polish-Swedish "Environmental Management" Course - an integrated tool for teaching sustainable development. Międzynarodowa Konferencja nt. "Committing Universities to Sustainable Development". Conference on the International Launch in Higher Education: Education for Sustainable Development - United Nations Decade 2005-2014; Austria, Graz, kwiecień 2005.

1.31. Flaga A.: Sludge drying. Materiały Polsko-Szwedzkiego Seminarium Naukowego nt. "Integration and optimization of urban sanitation systems"; Kraków, marzec 2005. TRITA-LWR.Report 3018. Report No 13. ISBN 978-91-7178-826-9. Wyd.: Royal University of Technology (KTH), Szwecja, Sztokholm 2007.

1.32. Flaga A.: The aspects of sludge thermal utilization. Materiały Polsko-Szwedzkiego Seminarium Naukowego nt. "Integration and optimization of urban sanitation systems". Wisła, październik 2003. TRITA-LWR.Report 3007. Report No 11. ISBN 91-7283-664-4. Wyd. Royal University of Technology (KTH), Szwecja, Sztokholm 2003.

1.33. Flaga A.: Analiza możliwości obniżenia energochłonności procesu suszenia osadów ściekowych. Materiały 23 Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Studentów i Młodych Pracowników Nauki nt. "Budownictwo i Inżynieria Środowiska". Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, maj 2002.

1.34. Flaga A.: The possibilities of lowering outside energy demand and thermal power necessary to the sewage sludge drying process. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Studentów nt. "Środowisko i rozwój". Politechnika Krakowska, Kraków, październik 2002.

1.35. Flaga A.: The influence of sludge dry solids content on calorific value of sewage sludge. Materiały Międzynarodowej Konferencji Studenckiej nt. "Fundamental sciences - to a specialist of the new century". Ivanowo State University of Chemistry and Technology, Ivanowo, kwiecień 2002.


2. Materiały niepublikowane

2.1. Flaga-Maryańczyk A.: Seminarium Naukowe Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nt. "Suszenie osadów ściekowych pompą ciepła z transkrytycznym obiegiem lewobieżnym do rekuperacji ciepła", 07.10.2008

2.2. Stypka T., Flaga A.: Seminarium Naukowe Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nt. "Porównanie systemów gospodarki odpadami w Krakowie i Sztokholmie z zastosowaniem metodologii oceny cyklu życia (LCA)", 09.05.2006.

2.3. Flaga A.: Seminarium Naukowe Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nt. "Aspekty termicznej utylizacji osadów", 07.10.2003.

2.4. Flaga A.: Seminarium Naukowe Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nt. "Analiza wybranych procesów przygotowania osadów ściekowych do spalania", 14.01.2003.3. Dorobek naukowy

3.1. Rozprawa doktorska: Suszenie osadów ściekowych pompą ciepła z transkrytycznym obiegiem lewobieżnym do rekuperacji ciepła.

Obroniona: 4. marca 2009, na Wydziale Inżynierii Środowiska, Politechniki Krakowskiej.

Promotor: dr hab. inż. Jacek Schnotale, prof. PK, (Politechnika Krakowska),

Recenzenci: dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski, prof. ZUT, (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny),
dr hab. inż. Marian Hopkowicz, prof. PK, (Politechnika Krakowska).
Dyscyplina: Inżynieria środowiska

3.2. Projekty badawcze

3.2.1. Flaga-Maryańczyk A.: Ocena metodami analizy wielokryterialnej źródeł, urządzeń energetycznych i komponentów budynku pod kątem efektywnego wykorzystania energii, w tym odnawialnej w zaopatrywaniu budynków w ciepło. Grant w ramach dofinansowania zadań dot. Rozwoju Młodych Naukowców /M/ przez MNiSW, Ś-4/325/DS-M/2013. Kierownik tematu: dr inż. Flaga-Maryańczyk Agnieszka.

3.2.2. Schnotale J., Flaga-Maryańczyk A.: Suszenie osadów ściekowych z rekuperacją energii przez zastosowanie pompy ciepła działającej z transkrytycznym obiegiem lewobieżnym; Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1464/T02/2007/32, Kraków 27.03.2007 - 26.09.2008. Grant promotorski. Kierownik tematu: dr hab. inż. Schnotale Jacek.

3.2.3. Flaga-Maryańczyk A.: Suszenie osadów ściekowych pompą ciepła z transkrytycznym obiegiem lewobieżnym do rekuperacji ciepła; Raport z tematu badawczego BW: Ś-4/430/BW/2008. Kierownik tematu: mgr inż. Flaga-Maryańczyk Agnieszka.

3.2.4. Flaga A.: Suszenie osadów ściekowych z rekuperacją energii przez zastosowanie pompy ciepła działającej z transkrytycznym obiegiem lewobieżnym; Raport z tematu badawczego BW: Ś-5/531/BW/2007. Kierownik tematu: mgr inż. Flaga Agnieszka.

3.2.5. Flaga A.: Badania laboratoryjne procesu suszenia osadów ściekowych; Raport z tematu badawczego BW: Ś-5/305/BW/2006. Kierownik tematu: mgr inż. Flaga Agnieszka.

3.2.6. Flaga A.: Analiza procesów wstępnej przeróbki i przygotowania osadów ściekowych do ich energetycznego wykorzystania; Raport z tematu badawczego BW: Ś-5/430/BW/2005. Kierownik tematu: mgr inż. Flaga Agnieszka.

3.2.7. Flaga A.: Analiza wybranych sposobów usuwania wody z osadów ściekowych w aspekcie ich dalszego wykorzystania, ze szczególnym uwzględnieniem procesu suszenia osadów; Raport z tematu badawczego BW: Ś-5/367/BW/2004. Kierownik tematu: mgr inż. Flaga Agnieszka.

3.2.8. Flaga A.: Wykorzystanie biomasy i odpadów ściekowych jako paliw alternatywnych w ogrzewnictwie; Raport z tematu badawczego BW: Ś-5/563/BW/2003. Kierownik tematu: mgr inż. Flaga Agnieszka.

Doświadczenie zawodowe

od 22.05.2012 Koordynator programu współpracy naukowo-dydaktycznej WILO z Wydziałem Inżynierii Środowiska, Politechniki Krakowskiej w ramach programu współpracy WILO z Uczelniami Wyższymi - "Wilo Young Professionals";

od 01.06.2011 Współpraca naukowo-badawcza z EMBRACO (Embraco Slovakia, Slovak Republic; Embraco Europe, Italy oraz Whirpool S.A., Brazil);

grudzień 2011 Szkolenie: "Minimalizacja osadów ściekowych - nowe technologie" w ramach Programu rozwojowego Politechniki Krakowskiej: Politechnika XXI wieku, Najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów;

2008,2009 Współorganizator: "Municipal Solid Waste Management Course" dla studentów Politechniki Krakowskiej (Polska), Politechniki w Kownie (Litwa) i Królewskiego Uniwersytetu Technicznego (Szwecja) w ramach programu Erasmus (Planning of the Regional Municipal Solid Waste Systems - akronim: PoReMuSS);

2005, 2006 Współorganizator: "Solid Waste Management Course" dla studentów Politechniki Krakowskiej(Polska), Politechniki Lwowskiej (Ukraina) oraz Królewskiego Uniwersytetu Technicznego (Szwecja);

październik-listopad 2000 "Environmental Management Course" Międzynarodowy Kurs Zarządzania Środowiskiem zorganizowany przez Królewską Politechnikę w Sztokholmie (KTH), Szwecja oraz Politechnikę Krakowską (PK) Polska.     
Góra