Dane personalne

dr inż Bogusław Maludziński
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa,Ś-42, PK
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza
Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej

e-mail: maludzinski@wis.pk.edu.pl
audyterm@o2.pl

Wykształcenie i kariera naukowa

Technik mechanik, specjalnosć - budowa aparatury przemysłowej; Technikum Mechaniczne w Kielcach, 1965-1970
mgr inż. mechanik, specjalnosć - klimatyzacja i chłodnictwo; Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej 1970-1975
Doktor nauk technicznych
Politechnika Krakowska
Wydział Mechaniczny
Data uzyskania: 1998
1975 Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, asystent
1996 Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, wykładowca
od 1998 Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, adiunkt

Praca dydaktyczna

Wykłady z Instalacji co,
Wykłady z Instalacji cieplnych,
Wykłady z Audyt energetyczny budynku,
Wykłady z Pomp i wentylatorów,
Wykład z Aparatury urządzeń cieplnych,
Wykład z Eksploatacji systemów cieplnych,
Wykłady z Instalacji budowlanych,
Laboratorium z Eksploatacji systemów cieplnych,
Laboratorium z Komputerowych programów użytkowych,
Projekt z Instalacji cieplnych,
Projekt z Aparatury urządzeń cieplnych,
Projekt z Audytu energetycznego budynku,
Prowadzenie szkoleń z audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej.

Nagrody i wyróżnienia

Srebrny Krzyż Zasługi 2003 r.
Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej, 2009 r.

Ostatnie publikacje

Maludziński Bogusław: Problemy z wentylacją naturalną po termomodernizacji budynków i możliwości jej poprawy - studium przypadku. Problems with NaturaI Ventilation after Thermal Insulation of Buildings and Possibility of Its Improvement - Case Study., Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, Nr 5/Vol.44, ss.210-214, 2013

Maludziński Bogusław: Analiza wyników obliczeń oszczędności energii różnymi metodami - studium przypadku / Analysis of Calculation Results of Energy Savings by Using Different Methods - a Case Study, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, Nr 5/Vol.44, SS.381-385, 2013

Maludziński Bogusław: Metoda obliczania wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej ciepła scentralizowanego z kogeneracji / Calculation method for non-renewable primary energy index from centralized heat cogeneration, Analiza systemów energetycznych, Rozdział 17, ss.253-262, 2013

Maludziński Bogusław: Audyt remontowy i budowlany z przykładami, 348 s., 2013

Hopkowicz Marian, Maludziński Bogusław: Możliwości poprawienia charakterystyki energetycznej budynku o niskim zapotrzebowaniu na energię / Potential Improvments of Energy Performance in the Low Energy Consuming Building, Czasopismo Techniczne. Budownictwo 2-B, z.3, ss. 177-183, 2012

Wojtas Kazimierz, Maludziński Bogusław: Ogrzewanie budynku pompą ciepła. Studium przypadku / Building Heating by Heat Pump. Case Study, Czasopismo Techniczne. Budownictwo 2-B, z.3, ss.461-469, 2012

Maludziński Bogusław: Sufitowe promienniki wodne, Nowoczesne Hale, Nr 2, ss.82-84, 2011

Maludziński Bogusław: Zmiana systemu pozyskiwania ciepłej wody. Audyt energetyczny-analiza przypadków / The change of hot water gaining system. Energy audit-case studies, Instal, Nr 6, ss.23-25, 2011

Maludziński Bogusław: Analiza celowości zastąpienie gazowych podgrzewaczy przepływowych wody centralnym systemem przygotowania ciepłej wody użytkowej / Analysis of Advisability to Replace Gas Water Heaters with Central Usable Hot Water Preparation System, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, Nr 5/Vol.42, ss.212-214, 2011

Publikacje

"ENERGETYKA" Tom II Obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci. Wydawnictwo EUROPEX Kraków, Wydanie I, ISBN 83-86568-00-3, Rok 2000, Rozdział 2.1. Kotły parowe wraz z urządzeniami pomocniczymi; ilość str. 22, Rozdział 2.4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody; ilość str. 18.

"ENERGETYKA CIEPLNA I GAZOWA" Tom II Obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci. Wydawnictwo EUROPEX Kraków, Wydanie I, ISBN 83-86568-01-1, Rok 2001, Rozdział 2.1. Kotły parowe wraz z urządzeniami pomocniczymi. ilość; str. 23, Rozdział 2.4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody ilość; str. 19

"AUDYT ENERGETYCZNY" Materiały Pomocnicze, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Gliwice XII 1999, ISBN 83-863337-31-1, Rozdział VI Wybrane zagadnienia z problematyki kotłowej; ilość stron 20.

"ENERGETYKA CIEPLNA " Obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci. Wydanie I, Wydawnictwo EUROPEX Kraków, Wydanie I, ISBN 83-86568-09-7, Rok 2003, Rozdział 1. Kotły parowe i wodne wraz z urządzeniami pomocniczymi. ilość; str. 45, Rozdział 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody ilość; str. 25.

Materiały XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Technicznej WENTYLACJA, KLIMATYZACJA I ENERGETYKA CIEPLNA W BUDOWNICTWIE OGÓLNYM, Zakopane - Kościelisko, 9-11 października 2002 r. "Benchmarking czy może własna analiza kosztów systemu", Marian Hopkowicz, Bogusław Maludziński.

"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW DLA POPRAWY JAKOŒCI ŒRODOWISKA" Poradnik dla audytorów energetycznych, inspektorów środowiska, projektantów oraz zarządców budynków i obiektów budowlanych. NAPE Oddział w Gliwicach. Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii. Gliwice 2004, ISBN 83-86337-08-7, Rozdział XVI Wybrane zagadnienia z problematyki kotłowej. XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna WENTYLACJA, KLIMATYZACJA I ENERGETYKA CIEPLNA W BUDOWNICTWIE OGÓLNYM,

Zakopane - Kościelisko, 9-11 października 2002 r. "Benchmarking czy może własna analiza kosztów systemu", Marian Hopkowicz, Bogusław Maludziński.

XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna WENTYLACJA, KLIMATYZACJA I ENERGETYKA CIEPLNA W BUDOWNICTWIE OGÓLNYM,

Zakopane - Kościelisko, 2-4 czerwca 2004 r. "Ekonomiczne i użytkowe aspekty przygotowania ciepłej wody użytkowej", Bogusław Maludziński.

Lechowska A., Maludziński B. "Oszczędności uzyskiwane przy ogrzewaniu z przerwami w odniesieniu do stosowanych współczynników obniżających zużycie energii." Gaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, Nr 11, ss.68-69, 2005

Lechowska A., Maludziński B. "Wpływ wartości parametrów fizycznych obiektu na wyniki obliczeń zmniejszania strat ciepła przy ogrzewaniu klesza przerwami." XI International Conference Air Conditioning Protection & District Heating, ISBN 83-921167-0-4, Wrocław - Szklarska Poręba, 23-26 June, pp.339-344, 2005

Kulesza M., Maludziński B., Sacharczuk J., Kulesza L. "Weryfikacja metody symulacji temperatury wody w zasobniku systemu solarnego poprzez pomiary w instalacji rzeczywistej." XI International Conference Air Conditioning Protection & District Heating, ISBN 83-921167-0-4, Wrocław - Szklarska Poręba, 23-26 June, pp.321-326, 2005

Kulesza M., Maludziński B., Sacharczuk J., Kulesza L. "Metoda symulacji temperatury w zasobniku systemu solarnego." XI International Conference Air Conditioning Protection & District Heating, ISBN 83-921167-0-4, Wrocław - Szklarska Poręba, 23-26 June, pp.315-320, 2005

Łopata S., Maludziński B. A. "O uszkodzeniu kotłów grzewczych i jego przyczynach." Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, ISSN 0137-3676, Nr 5, ss.15-18,25, 2005


Maludziński B. A. "Kurtyna powietrzna sposobem na dodatkowe oszczędności energii oraz na dogrzewanie pomieszczeń." Chłodnictwo & Klimatyzacja - Wydanie specjalne, ISSN 1425-9796, Nr 5, ss.11-12, 2005

Hopkowicz,M., Maludziński,B. "Wpływ budowy przegród i przyjętego sposobu ogrzewania na zakres wykorzystania zysków ciepła." Czasopismo Techniczne, Z. 5-B/2006 (ROK 103), ISSN 0011-4561, ss.179-185, Kraków, 2006

Maludziński,B. "Centrale wentylacyjne rekuperacyjne - odzysk energii cieplnej." Chłodnictwo & Klimatyzacja, ISSN 1425-9796, Nr 10, ss.66-68, 2006

Maludziński,B. "Kurtyna powietrzna sposobem na dodatkowe oszczędności energii oraz na dogrzewanie pomieszczeń." Chłodnictwo & Klimatyzacja, ISSN 1425-9796, Nr 5, ss.42-47, 2006

Maludziński,B. Marendziuk,K., Marendziuk,K. "Analiza celowości zastąpienia grzewczego węzła grupowego, węzłami indywidualnymi zlokalizowanymi w budynkach." XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewnictwo, Zdrowie - Zakopane Kościelisko 28-30 listopada, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, Nr 11, ss.44-46, 2007

Maludziński,B. "Współdziałanie centralnej regulacji jakościowej i zaworu termostatycznego w ogrzewaniach z obniżeniami nocnymi." XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewnictwo, Zdrowie - Zakopane Kościelisko 28-30 listopada, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, Nr 11, ss.46-47, 2007

Maludziński,B. "Mostki cieplne - można wykryć także bez kamery termowizyjnej." Energia i Budynek, ISSN 1897-5879, Nr 4, ss.26-28, 2007

Maludziński,B., Wojtas,K. "Regulacja układów hydraulicznych w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych." Chłodnictwo & Klimatyzacja, ISSN 1425-9796, Nr 3, ss.14-20, 2007

Maludziński,B. "Czy zawsze oszczędzamy ciepło przy stosowaniu nocnego obniżenia temperatury?." Energia i Budynek, ISSN 1897-5879, Nr 1, ss.16-18, 2008

Maludziński,B. "Współpraca ogrzewania konwekcyjnego i podłogowego." Energia i Budynek, ISSN 1897-5879, Nr 2, ss. 38-40, 2008

Lechowska A., Guzik A., Maudziński B., "Empiryczna weryfikacja modelu nieustalonej wymiany ciepła w pomieszczeniu." XI International Conference Air Conditioning Protection & District Heating, ISBN 978-83-921167-5-2, Wrocław - Szklarska Poręba, 26-29 June, pp.261-266, 2008

Maludziński B., "Badanie współpracy ogrzewania konwekcyjnego i podłogowego." XI International Conference Air Conditioning Protection & District Heating, ISBN 978-83-921167-5-2, Wrocław - Szklarska Poręba, 26-29 June, pp.261-266, 2008

Maludziński, B., Dubiel,P., "Wpływ parametrów obliczeniowych na wartość wskaźnika EP dla rozpatrywanego obiektu." X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Krynica Zdrój, ss.113-127, 2009

Maludziński, B., "Porównanie metod rozdzielania zysków ciepła w obliczeniach charakterystyki energetycznej budynków." X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Krynica Zdrój, ss.103-112, 2009

Maludziński, B., "Rozdzielanie zysków ciepła w obliczeniach charakterystyki energetycznej budynków." Energia i budynek, 03-2009, ISSN 1897-5879, ss.33-37, 2009

Maludziński, B., "Obliczanie długości trwania sezonu grzewczego." Rynek Instalacyjny, 09-2009, ISSN 1230-5540, ss., 2009

Maludziński, B., "Ogrzewanie obiektów o dużej kubaturze." Nowoczesne Hale, 01-2009, ISSN 1899-8224, ss.34-38, 2009

Maludziński, B., R. II "Audyt energetyczny i remontowy"; ss.119-165, Rozdział w podręczniku T.II Zagadnienia fizyki budowli, Audyt energetyczny, Audyt remontowy, Œwiadectwa charakterystyki energetycznej w monografii pt. Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. Wydawnictwo PK CJ Kraków 2009

Maludziński, B., R. III "Audyt energetyczny - przykład"; ss.166-190, Rozdział w podręczniku T.II Zagadnienia fizyki budynków, Audyt energetyczny, Audyt remontowy, Świadectwa charakterystyki energetycznej w monografii pt. Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. Wydawnictwo PK CJ Kraków 2009

Maludziński, B., R. IV "Świadectwa charakterystyki energetyczne budynków"; ss.191-324, Rozdział w podręczniku T.II Zagadnienia fizyki budynków, Audyt energetyczny, Audyt remontowy, Świadectwa charakterystyki energetycznej w monografii pt. Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. Wydawnictwo PK CJ Kraków 2009

Maludziński, B., R. VI "Instalacje centralnego ogrzewania"; ss.227-332, Rozdział w podręczniku T.IV pt. Ochrona cieplna budynków, Technologia zgazowania, Źródła energii - racjonalizacja zużycia, Instalacje centralnego ogrzewania, Systemy zaopatrzenia w ciepłą wodę w monografii pt. Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. Wydawnictwo PK CJ Kraków 2009

Maludziński, B., R. VII "Ocena stanu i sprawności elementów zaopatrzenia w ciepłą wodę"; ss.333-367, Rozdział w podręczniku T.IV pt. Ochrona cieplna budynków, Technologia zgazowania, ródła energii - racjonalizacja zużycia, Instalacje centralnego ogrzewania, Systemy zaopatrzenia w ciepłą wodę w monografii pt. Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. Wydawnictwo PK CJ Kraków 2009

Maludziński,B., "Ogrzewanie hal gazowymi i olejowymi nagrzewnicami powietrza - czI. Nowoczesne Hale, 01-2009, ISSN 1899-8224, ss.62-63, 2009

Maludziński,B. "Czy kotownia wykonana niezgodnie z przepisami jest niebezpieczna?" Is the boiler's room butli against regulation dangerous? Instal ISSN 1640-8160, ss 29-34

Maludziński,B. "Korekta wskaźnika EP dla lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym." "Correction of the EP Coefficient for Apartments in the Multifamily building." Izolacje, ISSN 1897-628X, 2-B/2010, ss.117-123, 2010

Maludziński,B. "Korekta wskaźnika EP dla lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym." "Correction of the EP Coefficient for Apartments in the Multifamily building." Czasopismo Techniczne, ISSN 1897-628X, 2-B/2010, ss.117-123, 2010

Maludziński,B. "Świadectwa charakterystyki energetycznej przydatne dla użytkownika." Energia i Budynek, ISSN 1897-5879, Nr 8(39), ss.35-36, 2010

Maludziński,B. "Ogrzewanie hal gazowymi i olejowymi nagrzewnicami powietrza - cz.II " Nowoczesne Hale, ISSN 1899-8224, Nr 3, ss.36-38, 2010

Maludziński,B. "Ogrzewanie hal gazowymi i olejowymi nagrzewnicami powietrza - cz.I " Nowoczesne Hale, ISSN 1899-8224, Nr 2, ss.62-63, 2010e Polska Wentylacja, ss.31-39, 2010


     
Góra