Dane personalne

dr inż. Renata Sikorska-B±czek
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa,¦-42, PK

e-mail: sikorska@pk.edu.pl

Wykształcenie i kariera naukowa

Doktor nauk technicznych
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii ¦rodowiska
Data uzyskania: 1999

1999-do obecnie Wydział Inżynierii ¦rodowiska Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza,
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa Stanowisko: adiunkt
1990-1999 stanowisko: starszy asystent

Praca dydaktyczna

Od 1990 do obecnie zajęcia dydaktyczne ćwiczenia tablicowe i laboratoryjne oraz komputerowe z przedmiotów:
Uzdatnianie powietrza w klimatyzacji, Wentylacja i Klimatyzacja, Chłodnictwo, Modelowanie i analiza systemowa, Ziębiarki i pompy ciepła
Promotor wielu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej zespołowa II stopnia za podręcznik akademicki pt.:
"Uzdatnianie powietrza w inżynierii ¶rodowiska dla celów wentylacji i klimatyzacji", 2005 r.

Publikacje

1. R. Sikorska-B±czek, Using solar energy to supply an absorption chiller ,Arch. Thermody. - 2006, vol. 27, nr 4, pp. 189-198

2. R. Sikorska-B±czek, Absorpcyjne chłodnictwo przemysłowe - technologia i urz±dzenia, Chłodnictwo i Klimatyzacja. - 2006, nr 11, s. 52,

3. Dorota Skrzyniowska, Renata Sikorska-B±czek, Czynniki ziębnicze naturalne jako proekologiczne w instalacjach klimatyzacyjnych inżynierii, Czas. Tech., Środ. PK. - 2007, z. 2-Ś, s. 183-203,

4. Renata Sikorska-B±czek, Wykorzystanie energii solarnej do zasilania ziębiarki absorpcyjnej, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. - 2007, R. 38, nr 11, s. 67-68,

5. Uzdatnianie powietrza w inżynierii środowiska dla celów wentylacji i klimatyzacji : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych ,Kazimierz Maczek [et al.] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2010.

6. Instalacje i urz±dzenia do uzdatniania powietrza dla celów wentylacji i klimatyzacji : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych , Jacek Schnotale [et al.] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2010.

7. Dorota Skrzyniowska, Renata Sikorska-B±czek ,Instalacje wentylacji i klimatyzacji zdecentralizowane, rozdzielone, split i multi-split ,Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja. - 2011 R. 42, nr 4, s. 158-160,

8. Renata Sikorska-B±czek , Ziębiarki absorpcyjne z systemem akumulacji zimna w postaci zawiesiny lodowej w klimatyzacji, Czas. Techn., Środ. / PK. - 2011, z. 2-Ś, s. 195-209

9. Paweł Żelasko, Renata Sikorska-B±czek, Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania akumulacji chłodu w klimatyzacji na przykładzie obiektu biurowego, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja. - 2011, R. 42, nr 5, s. 229-231,

10. Renata Sikorska-B±czek, Odzysk ciepła w instalacjach wentylacji dla przemysłu, Renata Sikorska-B±czek, Energia dla Przemysłu. - 2011, z. 3-4, s. 24-27

11. Renata Sikorska-B±czek, Application of ammonia absorption chillers with secondary cooling system with ice slurry for air conditioning W: Nowoczesne rozwi±zania w inżynierii i ochronie środowiska. T. 2 / pod red. nauk. Sergeya Anisimowa [i in.]. - Wrocław: Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa. Wydział Inżynierii Środowiska. Politechnika Wrocławska, 2011. - S. 195-201.

12. Renata Sikorska-B±czek, Michał Kasprzyk , Systemy ochrony przeciwpożarowej w budynkach wysokich, Energia i budynek. - 2012, nr 6, s. 45-48

13. Renata Sikorska-B±czek, Szymon Lenartowicz ,Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja w studiach nagrań o niewielkiej kubaturze, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja. - 2012 R. 43, nr 10, s. 459-462

14. Dorota Skrzyniowska, Jarosław Müller, Renata Sikorska-B±czek ,Klimat pomieszczeń - kształtowanie = Climate of rooms - management and planning, Czasopismo Techniczne. Środowisko. - 2012

13. Renata Sikorska-B±czek , Instalacje i urz±dzenia do uzdatniania powietrza dla celów i klimatyzacji = Installations and fixings for air conditioning ,Czasopismo Techniczne. Środowisko -2012

14. Renata Sikorska-B±czek ,Wykorzystanie energii geotermalnej w absorpcyjnych obiegach ziębniczych, W: Energetyka i ochrona środowiska / red. t. Marian Banaś. - Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2013

15. Renata Sikorska-B±czek, Maria Wojnar, Wykorzystanie ciepła z wód popłucznych i ścieków do podgrzania wody uzupełniaj±cej obiegi basenowe w obiektach hotelowych = Use of heat recovery of backwash water and sewage to heat up supplementary water circuits of hotel swimming pool, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja -2013

16. Renata Sikorska-B±czek, Piotr Żak Charakterystyka energetyczna budynku handlowego z zastosowaniem różnych sposobów odzysku ciepła = Commercial building energy performance with different heat recovery systems, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja -2013

17. Renata Sikorska-B±czek, Sylwester Stafiej, Porównanie dwóch systemów klimatyzacji budynku biurowego = Comparison of two air conditioning systems for office building Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja - 2014

18. Renata Sikorska-B±czek, Tomasz Motak , Instalacja chłodnicza komory do przechowywania owoców z energooszczędnym agregatem o regulowanej wydajności = Cooling system with energy-saving adjustable efficiency aggregate for fruit storage chamber, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja. - 2014

19. Renata Sikorska-B±czek , Wytwarzanie chłodu w oparciu o ciepło ze źródeł odnawialnych W: Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska : bezpieczeństwo - edukacja - gospodarka - ochrona środowiska - polityka - prawo - technologie / red. nauk. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i in. - Poznań: Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2014

20. Renata Sikorska-B±czek , Wytwarzanie chłodu w oparciu o ciepło ze źródeł odnawialnych, Edukacja dla Bezpieczeństwa : przegl±d naukowo-metodyczny [Dokument elektroniczny]. - 2014

Inne opracowania

1. Uczestnictwo w grancie pt. Ziębniki ekologiczne i ich mieszaniny w obiegach lewobieżnych, Kraków 2000,

2. Grant promotorski Bilanse egzergetyczne dwustopniowych, absorpcyjnych urz±dzeń ziębniczych, Kraków 1999,

3. Uczestnictwo w projekcie MEN / NIST Badanie efektywnej pompy ciepła pracuj±cej na mieszaninach zeotropowych nieszkodliwych ekologicznie, Kraków, 1993,

4. Udział w CPBP 02.06 Zastosowanie mieszanin freonów niedestrukcyjnych dla ozonu w instalacjach chłodniczych i pomp ciepła- badania, Kraków, 1991,

5. Udział w CPBP 02. 022 Oszczędno¶ć energii i materiałów konstrukcyjnych drog± rozwoju metod optymalizacji urz±dzeń dla lewobieżnych obiegów termodynamicznych, Kraków,1990


     
Góra