Dane personalne

dr inż Joanna Studencka
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa,Ś-42, PK
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza
Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej

e-mail: jstudencka@wp.pl

Praca dydaktyczna

Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami z zakresu ciepłownictwa, ogrzewnictwa oraz wykorzystania odnawialnych źródeł w energetyce w zakresie wykładów, ćwiczeń, projektów i laboratoriów. Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ogrzewnictwa i ciepłownictwa ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania źródeł odnawialnych.

Wykształcenie i kariera naukowa

Doktor inżynier
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska
Data uzyskania: 2009

Wykaz publikacji oraz dorobek naukowy

1. Publikacje

1. J.Studencka: "Zużycie energii pierwotnej w systemach ciepłowniczych współpracujących ze źródłem geotermalnym", CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, nr 11/2007.

2. S.Kirsek, J.Studencka: "Standardy emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw - analiza zmian", Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, 2 - Ś/2009.

3. J.Studencka: "Ocena zakresu wykorzystania energii geotermalnej w ciepłowniach multiwalentnych", CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, nr 11/2012.

4. J.Studencka: "WskaŸniki do oceny oraz wspomagania decyzji przy wyborze korzystnego rozwiązania układu technologiczno - energetycznego ciepłowni z członem geotermalnym", GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA, nr 10/2012.

5. J.Studencka: "Analiza efektywności kosztowej ciepłowni gazowej współpracującej ze źródłem geotermalnym w oparciu o zmienną liczbę odbiorców ciepłej wody", V Konferencja Naukowo-Techniczna nt.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja, Warszawa, 2013.     
Góra