Wspólne seminarium doktorantów TU Berlin oraz Wydziału Inżnierii Środowiska i Wydziału Mechanicznego PK

Trwa okres przedakcesyjny dla WIŚ PK ubiegającego się o przyjęcie do prestiżowej sieci akademickiej Nordic Water Network, grupującej najlepsze europejskie jednostki zajmujące się problematyką wodną takie jak: Technische Universität Berlin (TU Berlin) i Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norwegia. Doktoranci pracujący nad podobnymi zagadnieniami badawczymi już teraz nawiązują bezpośrednie kontakty spotykając się w Krakowie na 3-dniowym seminarium.

 

W dniach 6-8.04.2016 roku na WIŚ PK odbyło się seminarium dla doktorantów TU Berlin oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, którego tytuł Water and energy in innovative cities jednoznacznie określa obszar naukowo-badawczych zainteresowań 35 uczestników. Dyskutowano na temat zagadnień oczyszczania wody i ścieków (technologie, rozkład substancji niebezpiecznych, symulacje), gospodarki osadowej, systemów wodno-kanalizacyjnych (transport, modelowanie, zabezpieczenia), ujęć, pompowni, monitoringu sieci wod-kan., zarządzania w gospodarce wodnej, transportu zanieczyszczeń, zbiorników wodnych oraz aspektów energetycznych w technologiach środowiskowych. Przedstawiono 16 referatów w języku angielskim (8 z TU Berlin oraz 8 z PK) oraz 9 krótkich komunikatów prezentujących zakres prac doktorskich realizowanych na naszej uczelni w tematyce zbieżnej z seminarium. Warto podkreślić, że dla powodzenia seminarium polsko-niemieckiego kluczowe było ogromne zaangażowanie organizacyjne doktorantów WIŚ i WM. W sferze rozwojowej zasadniczym celem seminarium, było stworzenie bezpośrednich kontaktów pomiędzy doktorantami obu uczelni, pracującymi na podobnymi zagadnieniami badawczymi.

 

 

Obecność doktorantów prestiżowej niemieckiej uczelni na PK stanowi kolejny już etap współpracy zapoczątkowanej w lutym 2015 roku, kiedy to w oparciu o dwustronną umowę pomiędzy Uniwersytetem Technicznym w Berlinie (TU Berlin) a Politechniką Krakowską, Wydział Inżynierii Środowiska nawiązał kontakt ze stanowiącym część berlińskiej uczelni Instytutem Mechaniki Płynów, kierowanym przez ówczesnego prorektora TU Berlin Prof. Paula-Uwe Thamsena. Obszar współpracy naukowej i dydaktycznej zdefiniowano wówczas jako Smart Cities – rozwój miast na zasadach miast inteligentnych, przede wszystkim w zakresie nowoczesnych rozwiązań w obszarze rozwoju infrastruktury komunalnej. Uniwersytet Berliński należy do wiodących ośrodków naukowych w Europie prowadzących prace w tym obszarze.

 

Jak wspomina dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki – „w trakcie dwudniowego spotkania formalnego grupa robocza WiŚ PK kierowana przez Dziekan WIŚ PK, prof. dr hab. inż. Elżbietę Nachlik (w składzie: dr inż. L. Lewicki, dr inż. S. M. Rybicki oraz dr inż. T. Żaba) przedstawiła organizację i osiągnięcia badawcze naszego Wydziału. Podjęto wówczas decyzję o skoncentrowaniu współpracy na zagadnieniach związanych z przyszłościową infrastrukturą wodno-ściekową miast. Zdecydowano o wspólnym ubieganiu się o granty badawcze i wdrożeniowe pozwalające na stworzenie aplikowalnych rozwiązań oraz o stałej współpracy WIŚ PK z TU Berlin w realizacji prac badawczych, koncepcyjnych i wdrożeniowych, prowadzących do kompleksowego, nowoczesnego rozwiązania problemu odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych. Ustalono, że z polskiej strony obszarem pilotażowym będzie aglomeracja krakowska, co wymagało uzyskania przez Dziekan WIŚ akceptacji zarówno władz miejskich jak i Krakowskiego Holdingu Komunalnego.

Pierwszym przejawem współpracy akademickiej była wizyta w dniach 16-17.11.2015 r. Prof. Paula-Uwe Thamsena (oraz doktorantki Raji L. Mitchell) oraz wygłoszenie przez niego referatu pt. Urban Sewage System – a fit for a future? na seminarium dla pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Mechanicznego PK. W trakcie spotkania przedstawicieli TU Berlin, naszej uczelni oraz Władz Miasta Krakowa uzgodniono zakres udziału jednostek Miasta we współpracy z TU Berlin.”

 

Jesienią 2015 roku przedstawiciele TU Berlin formalnie zaproponowali kandydaturę WIŚ do sieci akademickiej Nordic Water Network, grupującej najlepsze jednostki akademickie zajmujące się problematyką wodną.

 

The 'Nordic Water Network' exists primarily to promote international research projects working on solutions to overcome the consequences of climate change and to improve water and waste-water infrastructures. In addition, this network enables new approaches to joint teaching, offering students interdisciplinary qualification across the full range of the subject area of water. The accreditation of young scientists is a further core area of the network. The network is led by Professor Dr. Sveinung Saegrov, Chair of Water and Wastewater Systems at NTNU in Trondheim, and Professor Dr. Eng. Paul-Uwe Thamsen, Chair of Fluid System Dynamics at TU Berlin. An extension of the network in the Scandinavian and Baltic areas is planned over the coming years.

 

Po podpisaniu przez JM Rektora Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Kazimierza Furtaka Memorandum of Understanding, rozpoczął się okres przedakcesyjny dla naszego Wydziału, który jest drugą jednostką akademicką w Polsce poddawaną procedurze przyjmowania do NWN. W lutym 2016 r. przedstawiciele Wydziału: prodziekan WIŚ PK, dr hab. inż. Ewa Szalińska van Overdijk oraz dr inż. Stanisław M. Rybicki uczestniczyli w Berlinie w spotkaniu grupy zarządzającej NWN.

 

Zapytana o to, jakie możliwości w dłuższej perspektywie otwiera współpraca z TU Berlin, dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka wymienia: rozszerzenie współpracy w zakresie studiów I i II stopnia; krótko- i długoterminowe staże zagraniczne dla studentów I, II, III stopnia a także przygotowywane już spotkanie doktorantów na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. 

 

 

  

  data publikacji: 26.04.2016 r. przez: MP, 1911 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt