rozmiar

kontrast

STRONA ARCHIWALNA, PRZEJDŹ NA AKTUALNĄ:
wisie.pk.edu.pl

 Wspólne seminarium doktorantów TU Berlin oraz Wydziału Inżnierii Środowiska i Wydziału Mechanicznego PK

Trwa okres przedakcesyjny dla WIŚ PK ubiegającego się o przyjęcie do prestiżowej sieci akademickiej Nordic Water Network, grupującej najlepsze europejskie jednostki zajmujące się problematyką wodną takie jak: Technische Universität Berlin (TU Berlin) i Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norwegia. Doktoranci pracujący nad podobnymi zagadnieniami badawczymi już teraz nawiązują bezpośrednie kontakty spotykając się w Krakowie na 3-dniowym seminarium.

 

W dniach 6-8.04.2016 roku na WIŚ PK odbyło się seminarium dla doktorantów TU Berlin oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, którego tytuł Water and energy in innovative cities jednoznacznie określa obszar naukowo-badawczych zainteresowań 35 uczestników. Dyskutowano na temat zagadnień oczyszczania wody i ścieków (technologie, rozkład substancji niebezpiecznych, symulacje), gospodarki osadowej, systemów wodno-kanalizacyjnych (transport, modelowanie, zabezpieczenia), ujęć, pompowni, monitoringu sieci wod-kan., zarządzania w gospodarce wodnej, transportu zanieczyszczeń, zbiorników wodnych oraz aspektów energetycznych w technologiach środowiskowych. Przedstawiono 16 referatów w języku angielskim (8 z TU Berlin oraz 8 z PK) oraz 9 krótkich komunikatów prezentujących zakres prac doktorskich realizowanych na naszej uczelni w tematyce zbieżnej z seminarium. Warto podkreślić, że dla powodzenia seminarium polsko-niemieckiego kluczowe było ogromne zaangażowanie organizacyjne doktorantów WIŚ i WM. W sferze rozwojowej zasadniczym celem seminarium, było stworzenie bezpośrednich kontaktów pomiędzy doktorantami obu uczelni, pracującymi na podobnymi zagadnieniami badawczymi.

 

 

Obecność doktorantów prestiżowej niemieckiej uczelni na PK stanowi kolejny już etap współpracy zapoczątkowanej w lutym 2015 roku, kiedy to w oparciu o dwustronną umowę pomiędzy Uniwersytetem Technicznym w Berlinie (TU Berlin) a Politechniką Krakowską, Wydział Inżynierii Środowiska nawiązał kontakt ze stanowiącym część berlińskiej uczelni Instytutem Mechaniki Płynów, kierowanym przez ówczesnego prorektora TU Berlin Prof. Paula-Uwe Thamsena. Obszar współpracy naukowej i dydaktycznej zdefiniowano wówczas jako Smart Cities – rozwój miast na zasadach miast inteligentnych, przede wszystkim w zakresie nowoczesnych rozwiązań w obszarze rozwoju infrastruktury komunalnej. Uniwersytet Berliński należy do wiodących ośrodków naukowych w Europie prowadzących prace w tym obszarze.

 

Jak wspomina dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki – „w trakcie dwudniowego spotkania formalnego grupa robocza WiŚ PK kierowana przez Dziekan WIŚ PK, prof. dr hab. inż. Elżbietę Nachlik (w składzie: dr inż. L. Lewicki, dr inż. S. M. Rybicki oraz dr inż. T. Żaba) przedstawiła organizację i osiągnięcia badawcze naszego Wydziału. Podjęto wówczas decyzję o skoncentrowaniu współpracy na zagadnieniach związanych z przyszłościową infrastrukturą wodno-ściekową miast. Zdecydowano o wspólnym ubieganiu się o granty badawcze i wdrożeniowe pozwalające na stworzenie aplikowalnych rozwiązań oraz o stałej współpracy WIŚ PK z TU Berlin w realizacji prac badawczych, koncepcyjnych i wdrożeniowych, prowadzących do kompleksowego, nowoczesnego rozwiązania problemu odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych. Ustalono, że z polskiej strony obszarem pilotażowym będzie aglomeracja krakowska, co wymagało uzyskania przez Dziekan WIŚ akceptacji zarówno władz miejskich jak i Krakowskiego Holdingu Komunalnego.

Pierwszym przejawem współpracy akademickiej była wizyta w dniach 16-17.11.2015 r. Prof. Paula-Uwe Thamsena (oraz doktorantki Raji L. Mitchell) oraz wygłoszenie przez niego referatu pt. Urban Sewage System – a fit for a future? na seminarium dla pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Mechanicznego PK. W trakcie spotkania przedstawicieli TU Berlin, naszej uczelni oraz Władz Miasta Krakowa uzgodniono zakres udziału jednostek Miasta we współpracy z TU Berlin.”

 

Jesienią 2015 roku przedstawiciele TU Berlin formalnie zaproponowali kandydaturę WIŚ do sieci akademickiej Nordic Water Network, grupującej najlepsze jednostki akademickie zajmujące się problematyką wodną.

 

The 'Nordic Water Network' exists primarily to promote international research projects working on solutions to overcome the consequences of climate change and to improve water and waste-water infrastructures. In addition, this network enables new approaches to joint teaching, offering students interdisciplinary qualification across the full range of the subject area of water. The accreditation of young scientists is a further core area of the network. The network is led by Professor Dr. Sveinung Saegrov, Chair of Water and Wastewater Systems at NTNU in Trondheim, and Professor Dr. Eng. Paul-Uwe Thamsen, Chair of Fluid System Dynamics at TU Berlin. An extension of the network in the Scandinavian and Baltic areas is planned over the coming years.

 

Po podpisaniu przez JM Rektora Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Kazimierza Furtaka Memorandum of Understanding, rozpoczął się okres przedakcesyjny dla naszego Wydziału, który jest drugą jednostką akademicką w Polsce poddawaną procedurze przyjmowania do NWN. W lutym 2016 r. przedstawiciele Wydziału: prodziekan WIŚ PK, dr hab. inż. Ewa Szalińska van Overdijk oraz dr inż. Stanisław M. Rybicki uczestniczyli w Berlinie w spotkaniu grupy zarządzającej NWN.

 

Zapytana o to, jakie możliwości w dłuższej perspektywie otwiera współpraca z TU Berlin, dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka wymienia: rozszerzenie współpracy w zakresie studiów I i II stopnia; krótko- i długoterminowe staże zagraniczne dla studentów I, II, III stopnia a także przygotowywane już spotkanie doktorantów na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. 

 

 

  

  data publikacji: 26.04.2016 r. przez: MP, 7202 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 320, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2023 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt