Politechnika Krakowska

 Studia stacjonarne

Formy i rodzaje studiów realizowanych na Wydziale Inżynierii Środowiska PK w roku akademickim 2016/2017.
 
Studia stacjonarne
 
Studia I stopnia (inżynierskie) 3,5 roku
Studia II stopnia (magisterskie) 1,5 roku
Studia III stopnia (doktoranckie) 4 lata
 
Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, umożliwiających kontynuację kształcenia na naszym wydziale. Mogą podjąć dalszą naukę na 1,5 rocznych (3-semestralnych) magisterskich studiach II stopnia.
Nabór na specjalności w ramach kierunków prowadzony jest w ramach ustalonych limitów miejsc.
Kierunki i specjalności, przewidziane do uruchomienia na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2016/17 obejmują:
 

Kierunek: inżynieria środowiska 

Studia I stopnia – inżynierskie  do 3 semestru wspólne, a od 4 semestru:

–    Specjalność: Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne

–    Specjalność: Inżynieria sanitarna

Studia II stopnia – magisterskie – 1,5 roczne – na kierunku inżynieria środowiska w specjalnościach:

–    Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne

–    Inżynieria sanitarna

 

Absolwenci tego kierunku są specjalistami od: ogrzewnictwa i ciepłownictwa, wodociągów i kanalizacji, wentylacji i klimatyzacji, odnawialnych źródeł energii, hydro- i geoinżynierii, gospodarki odpadami, konstrukcji hydrotechnicznych i geotechniki oraz innowacyjnych i prośrodowiskowych technologii. Ich kompetencje zawodowe uzależnione są od specjalności, którą wybiorą.

 

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • biurach projektowych i firmach wykonawczych działających w obszarze instalacji – ogrzewania budynków i sieci cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wodociągowo-kanalizacyjnych, odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza, termicznej utylizacji odpadów
 • przedsiębiorstwach wodociągowych lub energetycznych
 • w ramach własnej działalności gospodarczej
 • budownictwie hydrotechnicznym, komunalnym, komunikacyjnym
 • instytucjach administracji samorządowej i państwowej
 • szkolnictwie
Po zdobyciu doświadczenia zawodowego absolwenci kierunku inżynieria środowiska mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz do wykonywania dokumentacji hydrologicznej.
 

Kierunek: budownictwo

Studia I stopnia – inżynierskie na specjalności:

Budownictwo wodne i geotechnika

 
Studia II stopnia – magisterskie na specjalności:

Budownictwo wodne i geotechnika

 

Absolwent kierunku budownictwo oprócz wiedzy w zakresie budownictwa ogólnego posiądzie dodatkowe umiejętności związane ze specjalnością w zakresie budownictwa wodnego i geotechniki. Będzie przygotowany do projektowania i budowy obiektów powiązanych z wodą (konstrukcje hydrotechniczne) i gruntem (konstrukcje geotechniczne).

 

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • biurach projektowych zajmujących się obiektami budownictwa ogólnego, przemysłowego, wodnego a także specjalistycznymi konstrukcjami geotechnicznymi
 • firmach wykonawczych
 • organach nadzoru budowlanego
 • jednostkach administracji samorządowej i państwowej
 • szkolnictwie technicznym zawodowym, średnim i wyższym
 • u producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych.
Absolwenci po zdobyciu doświadczenia zawodowego oraz złożeniu stosowanych egzaminów mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane i o certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki.
 

Kierunek: gospodarka przestrzenna 

 

Studia II stopnia – magisterskie  kierunek międzywydziałowy realizowany przez WIŚ PK wspólnie z Wydziałem Architektury PK,

 specjalność: Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna

 
Absolwent tego kierunku posiądzie interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zasad i techniki planowania przestrzennego, ogólną wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą i społeczną, a także specjalistyczną wiedzę z zakresu uwarunkowań oraz zasad i techniki kształtowania przestrzeni oraz planowania rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej.
 
Absolwent znajdzie zatrudnienie w:
 • jednostkach samorządu terytorialnego – zarządach gospodarki komunalnej i transportu
 • jednostkach wykonawczych realizujących zadania planowania, kształtowania rozwiązań i realizacji infrastruktury technicznej i transportowej z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i gospodarowania wodami opadowymi
 • biurach i firmach projektowych zajmujących się planowaniem przestrzennym oraz planowaniem i projektowaniem infrastruktury technicznej i transportowej
 • jednostkach administracji publicznej
 • organizacjach pozarządowych

 

Kierunek: ochrona środowiska (kontynuacja studiów, nabór zamknięty)

Studia I stopnia – do 4 semestru wspólne, a od 5 semestru:  

–    Specjalność: Monitoring i zarządzanie środowiskiem – specjalność przygotowująca do realizacji zadań na rzecz wykorzystania i ochrony środowiska;
–    Specjalność: Kształtowanie środowiska – specjalność przygotowująca do realizacji zadań z zakresu kontroli stanu środowiska.
 
Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, umożliwiających kontynuację kształcenia.
Absolwent może być zatrudniony jako urzędnik administracji centralnej, regionalnej lub w strukturach administracji państwowej i samorządowej, a także jako specjalista w służbach ochrony środowiska (przedsiębiorstwa produkcyjne, laboratoria badawczo-kontrolne) i w firmach konsultingowych opracowujących programy, ekspertyz oraz ocen oddziaływania na środowisko.
Po zdobyciu doświadczenia zawodowego absolwenci kierunku ochrona środowiska mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień do wykonywania dokumentacji hydrologicznej.
 
 
       
ostatnia modyfikacja: 12.01.2017 r. 223679 odsłon

Translate

Wyszukiwarka