Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 2/2014
z dnia 15 stycznia 2014r.

w sprawie zasad przyjęć na studia III stopnia w roku akademickim 2014/15 oraz planowanej liczby miejsc.

 

   Na podstawie § 24 ust. 3 pkt. 2 Statutu PK, przyjętym uchwałą Senatu PK nr 84/o/12/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. z późn. zm., wprowadza się, co następuje:

 

§ 1

   Określenie zasad przyjęć na studia III stopnia uruchamiane w roku akademickim 2014/2015 z określeniem dziedziny i dyscypliny naukowej oraz planowaną liczbą miejsc.

Dziedzina nauki: Nauki Techniczne
Dyscyplina naukowa: Inżynieria środowiska

 

Wydział Inżynierii środowiska

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Forma studiów Planowanie liczba miejsc
Semestr zimowy
2014/15
Semestr letni
2014/15
Nauki Techniczne Inżynieria środowiska stacjonarne 15 0

 

O przyjęcie na studia  III stopnia mogą ubiegać się osoby:

 • posiadające tytuł zawodowy magistra inżyniera lub magistra,
 • będące absolwentami kierunków technicznych lub matematyki, fizyki, chemii, informatyki,
 • nie skreślone z listy doktorantów WIŚ z powodu nie zaliczenia  pierwszego roku studiów  doktoranckich .

Wymagane dokumenty:
 Dodatkowo poza dokumentami wymienionymi w uchwale  Senatu

 • pisemna zgoda profesora lub doktora habilitowanego na podjęcie funkcji opiekuna naukowego.

Na  studia III stopnia przyjęte zostaną osoby

 • zajmujące odpowiednio wysoką pozycję na liście rankingowej ustalonej na podstawie sumy:
  • średniej ocen z toku studiów (jednolitych magisterskich lub studiów I i II stopnia),
  • punktów przyznanych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w skali  2-5.

 

   Ocena z rozmowy kwalifikacyjnej jest średnią arytmetyczną ocen członków komisji rekrutacyjnej.

 

Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części:

 1. Zagadnienia związane z dotychczasową pracą naukowo-zawodową:
  • praca dyplomowa (problematyka pracy dyplomowej, teoretyczny lub eksperymentalny sposób prowadzenia badań, wykorzystanie literatury),
  • udokumentowane osiągnięcia naukowe w postaci uczestnictwa w Kołach Naukowych, udziału w konferencjach, stażach, autorskich lub współautorskich publikacji, pisemnej opinii  pracownika naukowego z tytułem co najmniej doktora habilitowanego poświadczającego udział w pracy naukowej.

2. Zagadnienia związane z przyszłą pracą naukową:

 • motywy podjęcia studiów III stopnia na WIŚ,
 • zagadnienia z zakresu inżynierii wodnej,  geotechniki, inżynierii sanitarnej, ogrzewnictwa i klimatyzacji , szczególnie interesujące kandydata.

 


§ 2

  Oferta studiów III stopnia dotyczy studiów rozpoczynających się w sem. zimowym roku akademickiego 2014/15.

 

 

§ 3

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 

 
      
ostatnia modyfikacja: 12.12.2014 r. 7479 odsłon

Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt