Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 51/2013
z dnia 11 grudnia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

 

   Na podstawie § 7  załącznika do Zarządzenia nr 2 Rektora PK z dnia 4 lutego 2013 r., zarządza się, co następuje:

 

§1

   Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (zwana dalej Komisją) jest organem odpowiedzialnym za opracowanie, wdrożenie i nadzór Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej


§2

   W skład Komisji wchodzą:

 1. Wyznaczony przez Dziekana Pełnomocnik – jako Przewodniczący
 2. Nauczyciele akademiccy, będący przedstawicielami instytutów funkcjonujących na Wydziale, wyznaczeni przez  Dyrektorów Instytutów Wydziału
 3. Przedstawiciel Komisji Jednostki Pozawydziałowej ds. Jakości Kształcenia, z głosem doradczym
 4. Kierownik dziekanatu
 5. Wyznaczony przez Kierownika dziekanatu pracownik dziekanatu
 6. Przewodniczący Samorządu Studentów Wydziału
 7. Przedstawiciel Doktorantów


§3

   Podstawą prawną działania Komisji są: Zarządzenie Rektora PK nr 2 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Uchwała Rady Wydziału w sprawie opracowania i wdrażania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia z dnia 11.12.2013 r.


§4

   Do zadań Komisji należy nadzór i koordynacja prac związanych z wdrażaniem, funkcjonowaniem i doskonaleniem Systemu na Wydziale, w szczególności:

 1. Opracowanie i aktualizacja polityki jakości kształcenia zgodnie ze strategią rozwoju Uczelni i Wydziału
 2. Wdrażanie i monitorowanie realizacji Krajowych Ram Kwalifikacyjnych na Wydziale
 3. Prowadzenie oceny jakości kształcenia na Wydziale
 4. Inspirowanie działań projakościowych związanych z procesem kształcenia oraz wprowadzenia działań motywujących wysoką jakość kształcenia przez kadrę dydaktyczną, techniczną i administracyjną
 5. Dokonywanie oceny stopnia wdrożenia i funkcjonowania Wewnętrznego Systemu na Wydziale na podstawie corocznych raportów z audytów i przeglądów funkcjonowania Systemu.

 

§5

   Komisję powołuje Rada Wydziału na okres kadencji władz Wydziału


§6

   Posiedzenia Komisji zwoływane są, stosownie do potrzeb, przez Pełnomocnika Dziekana ds. JK, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

 

§7

   Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy składu Komisji.

 

§8

   Ustalenia Komisji są wiążące przy obecności zwykłej większości członków Komisji. Pod nieobecność przedstawiciela danej jednostki organizacyjnej Wydziału dopuszcza się udział w posiedzeniach Komisji osoby delegowanej przez kierownika tej jednostki organizacyjnej.


§9

   Na spotkania Komisji mogą być zapraszane osoby spoza Komisji z głosem doradczym w sprawie Systemu Jakości Kształcenia

 

§10

   Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz Komisji.


§11

   Komisja ma prawo, w głosowaniu tajnym, z zachowaniem zasady zwykłej większości głosów, zgłosić do Dziekana wniosek o odwołanie członka Komisji, z powodu niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków członka Komisji.

 

§12

   W celu efektywnej realizacji swoich zadań Komisja może powołać zespoły eksperckie i robocze, o charakterze stałym lub doraźnym. Komisja określa ich cel powołania, skład, zadania oraz czas ich realizacji. Zespołowi przewodniczy właściwy koordynator powołany przez Komisję.


§13

   Sprawozdanie z prac Komisji Przewodniczący Komisji przedstawia Dziekanowi oraz Radzie Wydziału nie rzadziej niż raz w roku akademickim.


§14

   Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 

 
      
ostatnia modyfikacja: 10.12.2014 r. 7953 odsłon

Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt