rozmiar

kontrast

STRONA ARCHIWALNA, PRZEJD¬ NA AKTUALNˇ:
wisie.pk.edu.pl

 Wybory

 

Informacje Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza:

Przewodnicz±cy: dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK
członkowie: dr inż.  Adam Jarz±bek
  mgr Agnieszka Kalfas-Fima
  Magdalena Krzeszycha

 

Pozawydziałowa Komisja Wyborcza OW-2

(obejmuj±ca pracowników niebęd±cych nauczycielami akademickimi) 

Okręg wyborczy nr 13 – odpowiedzialna za wybory: mgr Milena Mikuta
Obejmuje jednostki Wydziału Inżynierii ¦rodowiska (¦):

1. Administracja Wydziału (¦-0)
2. Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (¦-1)
3. Instytut Geotechniki (¦-2)
4. Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
5. Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (¦-4)


 

Program - dr hab. inż A. Generowicz, prof. PK

Program - dr hab. inż. St. Rybicki

 

 1. Ogłoszenie Pozawydziałowej Komisji Wyborczej dot. Wyborów do uczelnianego kolegium elektorów do senatu w grupie pracowników niebęd±cych nauczycielami akademickimi.
 2. Harmonogram wyborów przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Wydziałowego Kolegium Elektorów w okręgu wyborczym OW-S
 3. Uchwała nr 9 - Uchwała Wyborcza - zał±cznik nr 1
 4. Uchwała nr 9 - Uchwała Wyborcza - zał±cznik nr 2
 5. Informacja wyborcza nr 2
 6. Informacja wyborcza nr 3 dot. powtórnego wyboru jednego elektora w grupie praconwików SA i SB
 7. Informacja wyborcza nr  4dot. powtórnego wyboru jednego elektora w grupie praconwików SA i SB
 8. Informacja wyborcza nr  5 - wyniki Ucze;niane Kolegium Elektorskie
 9. Informacja wyborcza nr  6 - wynik Wydziałowe Kolegium Elektorskie
 10. Informacja wyborcza nr  7 - wyniki Wydziałowe Kolegium Elektorskie - studenci i doktoranci
 11. Informacja wyborcza nr  8 - zgłaszanie kandydatów na Dziekana WI¦
 12. Informacja wyborcza nr  9 - zebranie Wydziałowego Kolegium Elektorów
 13. Informacja wyborcza nr 10 - Kandydaci na stanowowisko Dziekana WI¦
 14. Informacja wyborcza nr 11 - Debata Kandydatów na stanowisko Dziekana
 15. Informacja wyborcza nr 12 - III zebranie Wydzuałowego kolegium Elektorów
 16. Wyniki wyborów Dziekana na kadencję 2016-2020
 17. Informacja wyborcza nr 13 - IV zebranie Wydzuałowego kolegium Elektorów
 18. Informacja wyborcza nr 14 - Kandydaci na stanowisko Prodziekanów WI¦
 19. Wyniki wyborów Prodziekanów na kadencję 2016-2020
 20. Informacja wyborcza nr 15 - Wybory uzupełniaj±ce z grupy RB (tj. z grupy pozostałych nauczycieli akademickich)
 21. Wyniki wyborów do Rady Bibliorecznej
 22. Wyniki wyborów uzupełniaj±cych do Wydziałowego Kolegium Elektorów      
ostatnia modyfikacja: 04.07.2016 r. 16838 odsłon
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ¦RODOWISKA
INŻYNIERIA ¦RODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria ¶rodowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 320, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria ¶rodowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni s± o kontakt
z wła¶ciwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Mi¶kiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

¦-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
¦-2 Katedra Energetyki                  
¦-3 Katedra Wodoci±gów, Kanalizacji i Monitoringu ¦rodowiska
¦-4 Katedra Technologii ¦rodowiskowych
¦-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
¦-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2023 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt