Zarządzenie dziekana dotyczące studiów niestacjonarnych

ZARZĄDZENIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Zgodnie z Zarządzeniem J.M. Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierza FURTAKA nr 13 z dnia 23.04.2013 r., przypominam, że w związku z wymogami formalnymi oraz koniecznością właściwego przebiegu procesu dydaktycznego, obowiązują następujące zasady wpisu na semestr letni 2013/2014:

A.
Sesja egzaminacyjna odbędzie się w następujących terminach:
zimowa sesja egzaminacyjna:   28.01-09.02.2014 r.;
poprawkowa sesja egzaminacyjna:  10.02-16.02.2014 r.;
uzupełnienie braków punktowych:  17.02-16.03.2014 r.

B.
Wszyscy studenci, niezależnie od uzyskanych zaliczeń w semestrze zimowym są zobowiązani do przedłożenia indeksów i kart egzaminacyjnych do dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2014 r. (nie dotyczy studentów I i II roku studiów)

C.
Rejestracja na semestr letni 2013/2014 będzie udzielana tylko zgodnie z §20 pkt. 2 Regulaminu Studiów cyt.
/… W przypadku, gdy braki punktowe z poprzedniego semestru są mniejsze lub równe 12 punktów ECTS, a łączna liczba braków punktowych jest mniejsza lub równa 18 punktów ECTS możliwa jest rejestracja na kolejny semestr studiów z długiem kredytowym …/
D.
Podania o: (1) uzyskanie rejestracji na kolejny semestr z długiem kredytowym, (2) skierowanie na powtarzanie semestru lub (3) urlopy od zajęć należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2014 r.
Wzory podań można pobrać ze strony WIŚ: http://www.wis.pk.edu.pl/pliki+i+dokumenty,s46.html?i3

Podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane!!!
W dniach 24-28.02.2014 r. dziekanat Studiów Niestacjonarnych będzie nieczynny z powodu prac administracyjnych.

E.
Sprawy zaliczeń w trybie awansu będą rozpatrywane indywidualnie.

F.
Wpłat za semestr zimowy 2013/2014 dokonują studenci którzy:
zaliczyli semestr letni;
składają podanie o wpis z długiem kredytowym.

Terminy wpłat:
studia I stopnia:
 1 rata – do dnia 24.02.2014r. – 933,34 zł
 2 rata – do dnia 01.04.2014r. – 933,33 zł
 3 rata – do dnia 01.05.2014r. – 933,33 zł
lub 2800 zł do dnia 24.02.2014 r.

Osoby, które rozpoczęły studia poprzez rekrutację od roku akademickiego 2012/2013, wnoszą opłatę w kwocie i terminach zgodnych z podanymi w umowach o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne.
 
W przypadku decyzji o skierowaniu na powtarzanie semestru, wniesiona opłata na semestr letni 2013/14 może być przesunięta, decyzją Prodziekana, na następny semestr.

Przypominam o terminowych wpłatach za powtarzanie przedmiotów.


Opłaty wnoszone są przez studentów tylko i wyłącznie na indywidualne numery kont.


G.
Do chwili pełnego uregulowania spraw formalnych uzyskanie, w dziekanacie, świadczeń nie będzie możliwe.
Niedotrzymanie w/w warunków pociągnie za sobą (bez przypominania) sankcje regulaminowe, ze skreśleniem z listy studentów włącznie.

Proszę o bezwzględne dostosowanie się do w/w zaleceń.

UWAGA !!!

Z dniem 01.10.2012 r. wszedł w życie, uchwalony przez Senat PK, nowy Regulamin Studiów Wyższych na PK http:// bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=1280, z którego wynika, że cyt.

§20 pkt. 3 W ramach wpisu z długiem kredytowym studentowi przysługuje prawo uzupełnienia braków punktowych w ciągu jednego miesiąca.

§20 pkt. 5 Nieuzupełnione braki punktowe powinny zostać uzupełnione w ciągu 1 roku od daty uzyskania wpisu z długiem kredytowym. W przypadku nieuzupełnienia braków punktowych w ciągu 1 roku dziekan może skierować studenta na powtarzanie pierwszego niezaliczonego semestru.

Planowy termin ukończenia studiów ma wpływ na:

możliwość uzyskania wyróżnienia ze względu na wyniki uzyskane w trakcie studiów;
możliwość umieszczenia na liście 5% najlepszych studentów WIŚ, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu studenckiego;
możliwość uzyskania stypendium Rektora dla studentów I stopnia studiów za uzyskanie wysokiej średniej z ostatniego roku studiów, kontynuujących później naukę na studiach II stopnia.

 


Kraków, dnia 22.01.2014 r.       

 data publikacji: 01.02.2014 r. przez: Andrzej Kulig, 2801 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt