rozmiar

kontrast

STRONA ARCHIWALNA, PRZEJDŹ NA AKTUALNĄ:
wisie.pk.edu.pl

   DYPLOMOWANIE 

 

PODSTAWY PRAWNE:

Ogólne zasady dotyczące realizacji pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego ujęte są w rozdziale VI i VII Regulaminu Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalonego przez Senat PK w dniu 29.05.2019 r. 

Poniższe szczegółowe wytyczne opracowano na podstawie dokumentu: Zarządzenie Rektora PK nr 18 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK

 

Dokumenty niezbędne PRZED ROZPOCZĘCIEM SEMESTRU DYPLOMUJĄCEGO:

 1. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej
 2. Oświadczenie o zmianach w temacie pracy dyplomowej. Uwaga! Temat pracy dyplomowej  musi być identyczny z podanym przez studenta w deklaracji i w systemie eHMS.

Do systemu ASAP należy wstawiać prace w jednym pliku PDF. W pracy powinny być osadzone wszystkie elementy graficzne. Jeżeli jest to technicznie możliwe, część projektowa pracy powinna zostać wyeksportowana do pliku PDF z kompresją zapewniającą jakość sieciową, a następnie połączona z częścią opisową w jeden plik PDF. Zapoznaj się ze sposobem postępowania w ASAP.  Uwaga! Analiza antyplagiatowa pracy w systemie Antyplagiat zajmuje zazwyczaj od 1-48 godzin, a zatem cały proces od momentu dodania przez studenta pracy, aż do uzyskania raportu prawdopodobieństwa i Raportu z badania antyplagiatowego JSA może potrwać nawet kilka dni.

CHCESZ UNIKNĄĆ BŁĘDÓW I POPRAWEK PRZY EDYCJI PRACY? Zapoznaj się z dokumentem Wytyczne dotyczące standardów pisania prac dyplomowych.

ZAWARTOŚĆ PRACY DYPLOMOWEJ - WZORY:

 1. STRONA TYTUŁOWA
 2. STRONA TYTUŁOWA DLA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 

EGZAMIN DYPLOMOWY  

 

Procedura składania dokumentów przez studenta nakłada obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów (zobacz poniższy katalog) najpóźniej 5 DNI przed egzaminem dyplomowym

Dokumenty należy złożyć osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem dziekanatu lub przesłać drogą pocztową do dziekanatu.

Nie ma potrzeby dostarczania do dziekanatu papierowej wersji pracy dyplomowej ani Państwa zdjęć. (Od 1 października 2020 r. wydawane absolwentom PK dyplomy ukończenia studiów i odpisy dyplomów ukończenia studiów oraz duplikaty dyplomów ukończenia studiów sporządzone są według nowych wzorów. Zasadnicza zmiana polega na braku fotografii absolwenta)

 

Komplet dokumentów wymagany do EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

 1. Wniosek o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami dla chętnych także Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku polskim lub w języku obcym, dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku polskim lub w języku angielskim;

 2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy  - wydruk z systemu ASAP;

 3. Potwierdzenie analizy antyplagiatowej – wydruk z systemu ASAP;

 4. Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego – wydruk z systemu ASAP podpisany przez promotora (dokument do dziekanatu dostarcza promotor);

 5. Pierwsza strona Raportu Podobieństwa zawierająca współczynniki podobieństwa i datę utworzenia Raportu z podpisem promotora (strona z wyszczególnionymi procentami - metryka podobieństw; dokument do dziekanatu dostarcza promotor)

 6. Raport Ogólny z JSA z podpisem promotora (dostarcza promotor);

 7. Opinia promotora - wydruk systemu ASAP podpisany przez promotora (dostarcza promotor);

 8. Recenzja pracy dyplomowej - wydruk systemu ASAP podpisany przez recenzenta (dokument do dziekanatu dostarcza recenzent); 

 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

 10. Karta odejścia – kontakt mailowy z jednostkami PK: BIBLIOTEKA (wypozyczalnia.bpk@pk.edu.pl), JEDNOSTKA DYPLOMUJĄCA (kontakt z sekretariatem jednostki, do której przypisany jest promotor) oraz BIURO KARIER (kariery@pk.edu.pl – proszę dopisać informację o kończonym Wydziale. Jeżeli na Państwa karcie znajdują się już pieczątki innych jednostek, proszę posłużyć się skanem lub zdjęciem. W odpowiedzi otrzymacie Państwo skan z pieczątką Biura Karier);

 11. Dane do suplementu (wszystkie wpisane informacje wymagają udokumentowania np. potwierdzenia członkostwa w Kołach Naukowych itp.);

 12. Formularz danych osobowych;

 13. Legitymacja studencka: studenci I stopnia – zgodnie z § 30 pkt. 4 Regulaminu Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej do egzaminu dyplomowego może przystąpić student po złożeniu w dziekanacie lub przekazaniu komisji egzaminacyjnej legitymacji studenckiej, bądź dokumentu stwierdzającego fakt jej zgubienia bądź kradzieży. Wymóg ten nie dotyczy tylko studentów I stopnia, którzy po ukończeniu studiów zachowują prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku, w którym ukończyli te studia. Studenci II stopnia – zwrot najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego.

 14. Potwierdzenie opłaty za dyplom 60 zł (100 zł z odpisem w języku obcym) – przelew na indywidualne konto wirtualne na PK – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed 01.10.2019 r.

UWAGA!  Przed złożeniem dokumentów do obrony pracy dyplomowej MUSZĄ ZOSTAĆ UREGULOWANE ZALEGŁOŚCI FINANSOWE wobec WIŚiE PK a także MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE WSZYSTKIE OCENY w systemie HMS (w tym: ocena z przedmiotu „Przygotowanie pracy dyplomowej”). Bez uzupełnionych ocen dziekanat nie przyjmie dokumentów do obrony.

***

Skany zaświadczeń o ukończeniu studiów przesyłane są nie wcześniej niż na drugi dzień po egzaminie dyplomowym na podstawie zamówienia przekazanego drogą mailową na adres pracownika dziekanatu prowadzącego dany kierunek studiów.  

***

UWAGA! STUDENCI ZDECYDOWANI NA KONTYNUACJĘ NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA!

Przypominamy Państwu, że zgodnie z harmonogramem rekrutacji 7 lutego 2022 r.(tj. poniedziałek) o godz. 14:00 upływa nieprzekraczalny termin elektronicznej rejestracji kandydatów na studia II stopnia. Bez dokonania rejestracji w systemie rekrutacyjnym PK nie ma możliwości kontynuacji procesu rekrutacyjnego po obronie pracy! (Szczegółowe informacje uzyskają Państwo telefonicznie w swoim dziekanacie.)

***

ODBIÓR DYPLOMU

Uprzejmie informujemy absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, że Politechnika Krakowska wprowadziła również możliwość otrzymania kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz odpisami oraz dodatkowego odpisu dyplomu w języku polskim lub języku obcym, dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku polskim lub języku angielskim za pośrednictwem Poczty Polskiej
 
Przesłanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej odbywa się na wniosek absolwenta:

1) wniosek o przesłanie dokumentów na terenie Polski (wzór nr 1)

2) wniosek o przesłanie dokumentów za granicę (wzór nr 2)

Dokumenty przesyłane są przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru albo przesyłką poleconą, w przypadku przesyłki do następujących krajów: Brazylii, Danii, Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii. 

Absolwent ponosi koszt opłaty za przesyłkę. W przypadku przesyłki na terenie Polski opłata wynosi 18,30 zł. W przypadku przesyłki za granicę, przed przekazaniem do dziekanatu wniosku (wzór nr 2), absolwent informuje pracownika dziekanatu o kraju wysyłki kompletu dyplomu oraz wnosi wskazaną przez pracownika dziekanatu opłatę w polskich złotych za przesyłkę zagraniczną.
Skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku (wzór nr 1 albo wzór nr 2) absolwent przekazuje do dziekanatu za pomocą Wirtualnego Dziekanatu w systemie eHMS/dsys. Do wniosku absolwent dołącza potwierdzenie wniesienia opłaty za przesyłkę.

W przypadku stwierdzenia poprawności wniosku dziekanat przesyła do absolwenta dokumenty, a w przypadku stwierdzenia błędów/braków we wniosku dziekanat informuje absolwenta, za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu, o błędach/brakach we wniosku i wzywa absolwenta do ich usunięcia.

W przypadku przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru absolwent odbierając przesyłkę podpisuje formularz potwierdzenia odbioru, tzw. „zwrotkę” i przekazuje podpisaną „zwrotkę” pracownikowi Poczty Polskiej.
Ponadto absolwent jest zobowiązany do przekazania do dziekanatu, za pomocą Wirtualnego Dziekanatu w systemie eHMS/dsys, wypełnionego i własnoręcznie podpisanego skanu potwierdzenia odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami (wzór nr 3).

 

*** 

 
 
Egzamin dyplomowy dla kierunku Międzywydziałowego kierunku studiów gospodarka przestrzenna - zagadnienia:
       
ostatnia modyfikacja: 20.06.2022 r. 189785 odsłon
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 320, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2023 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt