Wydział Inżynierii Środowiska

Instytut : Geotechniki

tytuł studiów: "Geotechnika w budownictwie i inżynierii środowiska"
studia podyplomowe z zakresu: problematyki geotechnicznej

Charakterystyka studiów:


Organizowane studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie obowiązującego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej prawa, standardów, norm i praktyki zawodowej. Zmiany w projektowaniu, wprowadzanie coraz bardziej zaawansowanych technologii w wykonawstwie i monitoringu obiektów budowlanych, powodują konieczność rozszerzenia i uzupełnienia wiedzy oraz zdobywanie doświadczenia w zakresie projektowania geotechnicznego oraz oceny bezpieczeństwa
i oddziaływania budowli na środowisko. System kształcenia stworzony został w oparciu o najlepsze wzorce edukacyjne zawierające zarówno tradycyjne metody nauczania jak i nowoczesne formy i metody kształcenia (e-learning, zagadnienia nowoczesnej mechaniki gruntów i modelowania komputerowego, systemy informacji o terenie i monitoring geodezyjny itp.).
Ukończenie studiów w proponowanym zakresie tematycznym zapewni podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się zawodowo problematyką geotechniczną.

 

Program studiów:

 

Na niniejszych dwu – semestralnych studiach podyplomowych przewidziane są zajęcia laboratoryjne, projektowe i seminaryjne, które będą prowadzone w 12-sto osobowych grupach ćwiczeniowych. Ponadto w ramach studiów zorganizowanych zostanie 72 godziny wykładów, a dla każdej grupy ćwiczeniowej zaplanowano 93 godziny ćwiczeń laboratoryjnych lub projektowych i 35 godzin seminariów.
W związku z powyższym na każdego słuchacza przypada 200 godzin zajęć.
W trakcie studiów podyplomowych przewidziane są także wyjazdy na obiekty inżynierskie, podczas których uczestnicy zapoznają się z praktycznymi aspektami omawianej tematyki.
Zajęcia prowadzone będą w sposób tradycyjny oraz w systemie e-learningu.
W sumie program studiów podyplomowych obejmował będzie 328 godzin .


Czas trwania:


liczba semestrów 2
od września 2009 czerwca 2010
 

Zasady naboru:

 

 • Terminy składania dokumentów:
  I termin: od 20 czerwca 2009 r. do 4 lipiec 2009 r.
  II termin: od 13 lipiec 2009 r. do 27 lipca 2009 r.
  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zakończenia rekrutacji po I terminie
  w przypadku wyczerpania limitu miejsc.
 • Kryteria kwalifikacji:
  Proces rekrutacji jest dwu etapowy
  I Etap:
  Kandydaci rejestrowani są na liście słuchaczy za pomocą systemu eletronicznego według kolejności zgłoszeń (data i godzina elektronicznie wypełnionej karty zgłoszenia – Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe).
  II Etap:
  Kandydat po eletronicznej rejestracji zobligowany jest do wydrukowania i podpisania karty zgłoszenia – Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, a następnie zobowiazany jest do jej dostarczenia wraz z niżej wymienionymi dokumentami - osobiście do pokoju 129 Instytutu Geotechniki (budynek WIŚ PK)
  w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od zarejestrowania się.
 • Wymagane dokumenty:
  - karta zgłoszenia – Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  (kartę należy wypełnić na stronie www oraz wydrukować, podpisać i przynieść
  z kompletem pozostałych dokumentów)
  - kserokopia dyplom ukończenia studiów wyższych (orginał lub odpis do wglądu Komisji Rekrutacyjnej)
  - 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)
  - kserokopia dowodu osobistego
  - formularz uczestnictwa w projekcie
  - oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  - umowa o uczestnictwo w studium podyplomowym: „Geotechnika
  w budownictwie i inżynierii środowiska”
 • - Druki formularzy: (do pobrania)
  - formularz uczestnictwa w projekcie
  - oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  - umowa o uczestnictwo w studium podyplomowym: „Geotechnika
  w budownictwie i inżynierii środowiska”
 • Limit miejsc:
  24
 • Miejsce zgłoszeń: Politechnika Krakowska
  Wydział Inżynierii Środowiska
  Instytut Geotechniki Ś-2
  pokój 129
  tel. 012 628 28 62
  e-mail: mgl@op.pl
  e-mail: mamikus@pk.edu.pl
  strona www http://www.geotechnika.pk.edu.pl/podyplomowe 
 • Osoby przyjmujące zgłoszenia:
  Kierownik studiów
  Dr inż. Monika Gwóźdź – Lasoń
  Politechnika Krakowska
  Wydział Inżynierii Środowiska
  Instytut Geotechniki Ś-2
  pokój 128
  tel. 012 628 28 22
  e-mail: mgl@op.pl

  Sekretarz studiów
  mgr inż. Małgorzata Mikuś
  Politechnika Krakowska
  Wydział Inżynierii Środowiska
  Instytut Geotechniki Ś-2
  pokój 19
  tel. 012 628 20 81
  e-mail: mamikus@pk.edu.pl
   

Strona instytutu z informacjami: 


http://www.geotechnika.pk.edu.pl/podyplomowe

 

Opłaty:


Studia bezpłatne - współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Kierownik studiów:


dr inż. Monika Gwóźdź – Lasoń

 

Sekretarz studiów:


mgr inż. Małgorzata Mikuś 

 

Informacje dodatkowe:

 


http://www.geotechnika.pk.edu.pl/podyplomowe
 

Projekt: „Dostosowanie kierunku „Inżynieria Środowiska” do potrzeb rynku pracy związanego z rozwojem regionu opartym na wiedzy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1. POKL : „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”

Dokumenty:

 
      
ostatnia modyfikacja: 05.06.2014 r. 25614 odsłon
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej TRUTY, prof. PK
tel. 2823
budynek W-2, pok. 24

Zastępca kierownika:
dr inż. Grażyna Gaszyńska - Freiwald
tel. 2886
budynek W-2, pok. 131

Sekretariat:
mgr inż. Magdalena Borys, Małgorzata Mikuś
tel. 2811, 2820, fax 2866
budynek W-2, pok. 134,135
e-mail: sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl www: geotechnika.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-15, pok. 28b

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-15, pok. 222

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-15, pok. 28b
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Zastępca kierownika:
dr inż. Agnieszka Flaga - Maryańczyk
tel. 2807
budynek W-15, pok. 113

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Zakład Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2019 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt