Wydział Inżynierii  Środowiska

Instytut Inynierii i Gospodarki Wodnej

tytuł studiów: „Hydrologia i hydraulika stosowana w inżynierii i gospodarce wodnej”
 
Charakterystyka studiów:
    Celem studiów podyplomowych jest stworzenie możliwości pogłębienia i uaktualnienia wiadomości z zakresu hydrologii stosowanej i hydrauliki stosowanej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zagrożeniem powodziowym i suszą. Słuchacze studiów będą mogli zapoznać się z najnowszymi metodami obliczeniowymi wykorzystanymi przy projektowaniu i modernizacji urządzeń i obiektów wodnych, a w szczególności zasad: obliczenia przepływów maksymalnych i natężenia opadów o prawdopodobieństwie przewyższenia, obliczania wezbrań teoretycznych, przepustowości między innymi mostów i przepustów oraz wyznaczenia stref zagrożenia powodziowego.
    Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, zawodowo związanych z problematyką inżynierii środowiska. Program studiów obejmuje 16 przedmiotów o łącznej liczbie 256 godzin na sali i 25 godzin realizowanych w systemie e-learningu (konsultacje ćwiczeń). Zajęcia będą odbywać się na Politechnice Krakowskiej przy ulicy Warszawskiej 24 w formie wykładów oraz ćwiczeń komputerowych.
Program studiów:
 1. Podstawy hydrologii (10 godz.)
 2. Procesy hydrologiczne (6 godz.)
 3. Podstawy hydrauliki (10 godz.)
 4. Modele odpływu ze zlewni (10 godz.)
 5. Obliczanie przepływów ekstremalnych o zadanym prawdopodobieństwie dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych (22 godz.)
 6. Obliczanie opadów atmosferycznych o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia dla dowolnego czasu trwania (12 godz.)
 7. Wyznaczenie wezbrań hipotetycznych w dowolnych przekrojach poprzecznych (18 godz.)
 8. Obliczanie hydrauliczne obiektów hydrotechnicznych w tym obliczanie świateł mostów i przepustów (24 godz.)
 9. Hydrogeologia inżynierska (12 godz.)
 10.  Morfologia (10 godz.)
 11.  Bilanse wodne w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych (16 godz.)
 12.  Obliczanie przepustowości koryt rzecznych (22 godz.)
 13.  Wyznaczanie parametrów stref zalewów powodziowych (22 godz.)
 14.  Ryzyko w budownictwie wodnym (18 godz.)
 15.  Zastosowanie SIP do obliczeń i prezentacji wyników (26 godz.)
 16.  Modelowanie rozwoju powodzi w systemie rzecznym dla potrzeb retencji (18 godz.)
Czas trwania studiów:  2 semestry.
   Dla III edycji studiów podyplomowych planuje się rozpoczęcie zajęć w styczniu 2013 r.
 
Zasady naboru:
1. Termin składania dokumentów dla III edycji:

od 20 lutego 2012 r. do 31 października 2012 r.
 

2. Wymagane dokumenty: 

 • - karta zgłoszenia na studia podyplomowe,
 • - kserokopia dyplomu ukończonych studiów (oryginał lub odpis do wglądu Komisji Rekrutacyjnej),
 • - aktualne  zaświadczenie o zatrudnieniu lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał do wglądu Komisji Rekrutacyjnej),
 • - 2 zdjęcia (o wym. 45x35 mm, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem), 
 • - zgodę na wysłanie informacji o wynikach rekrutacji drogą elektroniczną,
 • - oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*),
 • - wypełniony i podpisany formularz uczestnictwa w projekcie *),
 • - umowa o uczestnictwie w studiach podyplomowych*).
                                   *) Załączniki zostaną złożone w późniejszym terminie po zakwalifikowaniu na studia   podyplomowe
 
3. Kryteria kwalifikacji:
 
 • - kolejność zgłoszeń;
 • - zawodowy związek z problematyką studiów;
 • - komplet wymaganych dokumentów.
4. Wyniki rekrutacji:
    Kierownik Studiów, drogą elektroniczną informuje Kandydata o wynikach rekrutacji do dnia 15 listopada 2012 r.
5. Miejsce zgłoszeń: 
 
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska
Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel.       (12) 628 20 85,
(12) 628 28 54
 
Osoba przyjmująca dokumenty:
dr inż. Marta Cebulska, pokój 103 (budynek WIŚ)
 
6. Limit miejsc: 25 osób
 

Opłaty:
 Studia  częściowo płatne (1362,27 zł);
  w 80% współfinansowane ze środków unijnych.
 
Kierownik studiów:
 dr hab. inż. Wiesław Gądek, prof. PK,
e-mail: wieslaw.gadek@iigw.pl
tel. (12) 628 28 54
 
Sekretarz studiów:
dr inż. Marta Cebulska
e-mail: marta.cebulska@iigw.pl
tel. (12) 628 20 85
 
 • Informacje dodatkowe:
 • - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, według ustalonego harmonogramu;
 • - słuchaczy obowiązuje zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz napisanie pracy końcowej;
 • - słuchacz zobowiązany jest do zawarcia umowy (cywilno – prawna) z Politechniką Krakowską, zobowiązującą do uczestnictwa (wszystkie zajęcia są obowiązkowe) w co najmniej 80% godzin dydaktycznych po rygorem zwrotu kosztów studiów;
 • - w ramach studiów zapewnione są noclegi, maksymalnie dla połowy słuchaczy (decyduje kolejność zgłoszeń);
 • - uczestnikom nie zwraca się kosztów przejazdu;
 • - studia przeznaczone są wyłącznie dla pracowników i właścicieli przedsiębiorstw. Pracownicy urzędów, instytucji publicznych, itp. nie mogą w nich uczestniczyć.
 
Dokumenty:
Oświadczenie
Karta zgłoszenia
Zaświadczenie o zatrudnieniu
 
       
ostatnia modyfikacja: 05.06.2014 r. 27195 odsłon
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej TRUTY, prof. PK
tel. 2823
budynek W-2, pok. 24

Zastępca kierownika:
dr inż. Grażyna Gaszyńska - Freiwald
tel. 2886
budynek W-2, pok. 131

Sekretariat:
mgr inż. Magdalena Borys, Małgorzata Mikuś
tel. 2811, 2820, fax 2866
budynek W-2, pok. 134,135
e-mail: sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl www: geotechnika.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-15, pok. 28b

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-15, pok. 222

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-15, pok. 28b
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Zastępca kierownika:
dr inż. Agnieszka Flaga - Maryańczyk
tel. 2807
budynek W-15, pok. 113

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Zakład Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2019 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt