DORADZTWO ENERGETYCZNE W BUDOWNICTWIE

Wydział Inżynierii  Środowiska

Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza

 
tytuł studiów: „DORADZTWO ENERGETYCZNE W BUDOWNICTWIE”
 
Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem technicznym, które co najmniej ukończyły magisterskie studia techniczne lub inżynierskie studia na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych, zawodowo związanych z problematyką klimatyzacji i ogrzewnictwa, a pragnących pogłębić i uzupełnić swoje wiadomości. Głównym celem studiów jest przygotowanie specjalistów uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz doradców w zakresie oszczędnego gospodarowania energią w budynkach.
 
 
            *   formularz zgłoszeniowy 
Studia przeznaczone są wyłącznie dla pracowników przedsiębiorstw i osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą. Pracownicy urzędów, instytucji publicznych , itp. nie mogą w nich uczestniczyć.
 
Program studiów: Program Studiów obejmuje  25 szczegółowych przedmiotów  o łącznej liczbie godzin 268. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, laboratoriów, ćwiczeń oraz seminariów.
 
Czas trwania: liczba semestrów:  2, orientacyjne rozpoczęcie zajęć 10.11.2012r.
 
Zasady naboru:
  • Terminy składania dokumentów: 31.10.2012 r.
  • Kryteria kwalifikacji: ukończone studia techniczne na stopniu magisterskim lub inżynierskim na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka oraz kryteria dotyczące osób opracowujących świadectwa charakterystyki energetycznej, a także uwarunkowania wynikające z zasad dofinansowania projektu.
  • Wymagane dokumenty: karta zgłoszenia, odpis dyplomu, 2 zdjęcia, potwierdzenie zatrudnienia, kopia wpisu do ewidencji gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
  • Druki formularzy: do pobrania ze strony www.pk.edu.pl
  • Limit miejsc: 25 osób
  • Miejsce zgłoszeń: Sekretariat Instytutu Ś-4, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel. (12) 628 28 96 , fax: (12) 628 20 48, email: s-4@institute.pk.edu.pl
    Osoby przyjmujące zgłoszenia: Ewa Wełna, tel. (12) 628 28 96 , fax: (12) 628 20 48, email: s-4@institute.pk.edu.pl
Opłaty:    studia są częściowo odpłatne – 20% kosztu całkowitego
( 1080,27 zł.)
 
Kierownik studiów: Pani dr inż. Agnieszka Lechowska
Sekretarz studiów: Pani Ewa Wełna
 
Informacje dodatkowe:
Zajęcia odbywają się tylko w soboty.
Słuchaczy obowiązuje zaliczenie zajęć przewidzianych programem Studiów Podyplomowych (całościowy test końcowy) oraz napisanie i obronienie pracy końcowej.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/