Egzamin dyplomowy

   DYPLOMOWANIE 

 

PODSTAWY PRAWNE:

Ogólne zasady dotyczące realizacji pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego ujęte są w rozdziale VI i VII Regulaminu Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalonego przez Senat PK w dniu 29.05.2019 r. 
 1. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej
 2. Oświadczenie o zmianach w temacie pracy dyplomowej. Uwaga! Temat pracy dyplomowej  musi być identyczny z podanym przez studenta w deklaracji i w systemie eHMS.

Do systemu ASAP należy wstawiać prace w jednym pliku PDF. W pracy powinny być osadzone wszystkie elementy graficzne. Jeżeli jest to technicznie możliwe, część projektowa pracy powinna zostać wyeksportowana do pliku PDF z kompresją zapewniającą jakość sieciową, a następnie połączona z częścią opisową w jeden plik PDF. Zapoznaj się ze sposobem postępowania w ASAP.  Uwaga! Analiza antyplagiatowa pracy w systemie Antyplagiat zajmuje zazwyczaj od 1-48 godzin, a zatem cały proces od momentu dodania przez studenta pracy, aż do uzyskania raportu prawdopodobieństwa i Raportu z badania antyplagiatowego JSA może potrwać nawet kilka dni.

CHCESZ UNIKNĄĆ BŁĘDÓW I POPRAWEK PRZY EDYCJI PRACY? Zapoznaj się z dokumentem Wytyczne dotyczące standardów pisania prac dyplomowych.

ZAWARTOŚĆ PRACY DYPLOMOWEJ - WZORY:

 1. STRONA TYTUŁOWA
 2. STRONA TYTUŁOWA DLA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 

EGZAMIN DYPLOMOWY  

 

Procedura składania dokumentów przez studenta nakłada obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów (zobacz poniższy katalog) najpóźniej 5 DNI przed egzaminem dyplomowym

Dokumenty należy złożyć osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem dziekanatu lub przesłać drogą pocztową do dziekanatu.

Nie ma potrzeby dostarczania do dziekanatu papierowej wersji pracy dyplomowej ani Państwa zdjęć. (Od 1 października 2020 r. wydawane absolwentom PK dyplomy ukończenia studiów i odpisy dyplomów ukończenia studiów oraz duplikaty dyplomów ukończenia studiów sporządzone są według nowych wzorów. Zasadnicza zmiana polega na braku fotografii absolwenta)

 

Komplet dokumentów wymagany do EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

 1. Wniosek o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami dla chętnych także Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku polskim lub w języku obcym, dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku polskim lub w języku angielskim;

 2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy  - wydruk z systemu ASAP;

 3. Potwierdzenie analizy antyplagiatowej – wydruk z systemu ASAP;

 4. Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego – wydruk z systemu ASAP podpisany przez promotora (dokument do dziekanatu dostarcza promotor);

 5. Pierwsza strona Raportu Podobieństwa zawierająca współczynniki podobieństwa i datę utworzenia Raportu z podpisem promotora (strona z wyszczególnionymi procentami - metryka podobieństw; dokument do dziekanatu dostarcza promotor)

 6. Raport Ogólny z JSA z podpisem promotora (dostarcza promotor);

 7. Opinia promotora - wydruk systemu ASAP podpisany przez promotora (dostarcza promotor);

 8. Recenzja pracy dyplomowej - wydruk systemu ASAP podpisany przez recenzenta (dokument do dziekanatu dostarcza recenzent); 

 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

 10. Karta odejścia – kontakt mailowy z jednostkami PK: BIBLIOTEKA (wypozyczalnia.bpk@pk.edu.pl), JEDNOSTKA DYPLOMUJĄCA (kontakt z sekretariatem jednostki, do której przypisany jest promotor) oraz BIURO KARIER (kariery@pk.edu.pl – proszę dopisać informację o kończonym Wydziale. Jeżeli na Państwa karcie znajdują się już pieczątki innych jednostek, proszę posłużyć się skanem lub zdjęciem. W odpowiedzi otrzymacie Państwo skan z pieczątką Biura Karier);

 11. Dane do suplementu (wszystkie wpisane informacje wymagają udokumentowania np. potwierdzenia członkostwa w Kołach Naukowych itp.);

 12. Formularz danych osobowych;

 13. Legitymacja studencka: studenci I stopnia – zgodnie z § 30 pkt. 4 Regulaminu Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej do egzaminu dyplomowego może przystąpić student po złożeniu w dziekanacie lub przekazaniu komisji egzaminacyjnej legitymacji studenckiej, bądź dokumentu stwierdzającego fakt jej zgubienia bądź kradzieży. Wymóg ten nie dotyczy tylko studentów I stopnia, którzy po ukończeniu studiów zachowują prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku, w którym ukończyli te studia. Studenci II stopnia – zwrot najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego.

 14. Potwierdzenie opłaty za dyplom 60 zł (100 zł z odpisem w języku obcym) – przelew na indywidualne konto wirtualne na PK – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed 01.10.2019 r.

UWAGA!  Przed złożeniem dokumentów do obrony pracy dyplomowej MUSZĄ ZOSTAĆ UREGULOWANE ZALEGŁOŚCI FINANSOWE wobec WIŚiE PK a także MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE WSZYSTKIE OCENY w systemie HMS (w tym: ocena z przedmiotu „Przygotowanie pracy dyplomowej”). Bez uzupełnionych ocen dziekanat nie przyjmie dokumentów do obrony.

***

Skany zaświadczeń o ukończeniu studiów przesyłane są nie wcześniej niż na drugi dzień po egzaminie dyplomowym na podstawie zamówienia przekazanego drogą mailową na adres pracownika dziekanatu prowadzącego dany kierunek studiów.  

***

UWAGA! STUDENCI ZDECYDOWANI NA KONTYNUACJĘ NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA!

Przypominamy Państwu, że zgodnie z harmonogramem rekrutacji 7 lutego 2022 r.(tj. poniedziałek) o godz. 14:00 upływa nieprzekraczalny termin elektronicznej rejestracji kandydatów na studia II stopnia. Bez dokonania rejestracji w systemie rekrutacyjnym PK nie ma możliwości kontynuacji procesu rekrutacyjnego po obronie pracy! (Szczegółowe informacje uzyskają Państwo telefonicznie w swoim dziekanacie.)

***

ODBIÓR DYPLOMU

Uprzejmie informujemy absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, że Politechnika Krakowska wprowadziła również możliwość otrzymania kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz odpisami oraz dodatkowego odpisu dyplomu w języku polskim lub języku obcym, dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku polskim lub języku angielskim za pośrednictwem Poczty Polskiej
 
Przesłanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej odbywa się na wniosek absolwenta:

1) wniosek o przesłanie dokumentów na terenie Polski (wzór nr 1)

2) wniosek o przesłanie dokumentów za granicę (wzór nr 2)

Dokumenty przesyłane są przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru albo przesyłką poleconą, w przypadku przesyłki do następujących krajów: Brazylii, Danii, Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii. 

Absolwent ponosi koszt opłaty za przesyłkę. W przypadku przesyłki na terenie Polski opłata wynosi 18,30 zł. W przypadku przesyłki za granicę, przed przekazaniem do dziekanatu wniosku (wzór nr 2), absolwent informuje pracownika dziekanatu o kraju wysyłki kompletu dyplomu oraz wnosi wskazaną przez pracownika dziekanatu opłatę w polskich złotych za przesyłkę zagraniczną.
Skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku (wzór nr 1 albo wzór nr 2) absolwent przekazuje do dziekanatu za pomocą Wirtualnego Dziekanatu w systemie eHMS/dsys. Do wniosku absolwent dołącza potwierdzenie wniesienia opłaty za przesyłkę.

W przypadku stwierdzenia poprawności wniosku dziekanat przesyła do absolwenta dokumenty, a w przypadku stwierdzenia błędów/braków we wniosku dziekanat informuje absolwenta, za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu, o błędach/brakach we wniosku i wzywa absolwenta do ich usunięcia.

W przypadku przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru absolwent odbierając przesyłkę podpisuje formularz potwierdzenia odbioru, tzw. „zwrotkę” i przekazuje podpisaną „zwrotkę” pracownikowi Poczty Polskiej.
Ponadto absolwent jest zobowiązany do przekazania do dziekanatu, za pomocą Wirtualnego Dziekanatu w systemie eHMS/dsys, wypełnionego i własnoręcznie podpisanego skanu potwierdzenia odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami (wzór nr 3).

 

*** 

 
 
Egzamin dyplomowy dla kierunku Międzywydziałowego kierunku studiów gospodarka przestrzenna - zagadnienia:
 
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/