Geoinżynieria

Wydział Inżynierii  Środowiska

Instytut Geotechniki

 
tytuł studiów: „Geoinżynieria w ochronie środowiska”
 
    Charakterystyka studiów:  Studia te są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem, zawodowo związanych z problematyką ochrony środowiska, inżynierii środowiska i budownictwa, pragnących uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę.
 
    Program obejmuje zagadnienia związane z identyfikacją i monitoringiem zagrożeń skażeniami powietrza, gruntów, wód powierzchniowych i podziemnych oraz szeroki wachlarz metod ochrony środowiska.  Ważnym elementem jest problematyka związana z wpływem obiektów i działań inżynierskich na stan środowiska oraz zagadnienia prawne, dotyczące ochrony środowiska.
 
    Studia te przygotowują uczestników do prowadzenia weryfikacji formalnej i merytorycznej raportów oceny oddziaływania obiektów i działań inżynierskich na środowisko, a także pozwalają zainteresowanym na przystąpienie do egzaminu państwowego, potwierdzającego kwalifikacje do zarządzania składowiskiem odpadów lub spalarnią odpadów.
 
     Studia przeznaczone są wyłącznie dla pracowników przedsiębiorstw i osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą [pracownicy urzędów i instytucji publicznych itp. nie mogą w nich uczestniczyć - chyba, że prowadzą samodzielną działalność].

Program studiów:  obejmuje 30 przedmiotów szczegółowych o łącznej liczbie 150 godzin. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i seminariów.

Czas trwania studiów: 2 semestry, zajęć w ramach każdej edycji.
Przewidywane są trzy edycje w latach 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013.

Zasady naboru:  
  • - termin składania dokumentów [III edycja]:  II tura rekrutacji od 3 września do 15 października 2012 r.
  • - kryteria kwalifikacji: ukończone studia wyższe oraz uwarunkowania wynikające z zasad dofinansowania projektu,
  • - wymagane dokumenty: karta zgłoszenia, odpis dyplomu, 2 zdjęcia, potwierdzenia zatrudnienia lub kopia wpisu do ewidencji gospodarczej,
  • - limit miejsc:  25,
  • - miejsce zgłoszeń: Instytut Geotechniki PK,
  • - osoby przyjmujące zgłoszenia: kierownik i sekretarz studiów.

Opłaty: studia są częściowo odpłatne - 20% kosztu całkowitego [około 800 zł]
 
Kierownik studiów: dr inż. Elżbieta Chrzanowska [tel. 12 628 20 82, e-mail: echrzano@pk.edu.pl], Instytut Geotechniki, Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Sekretarz studiów: dr inż. Andrzej Frybes [tel. 12 628 28 98, e-mail: afrybes@pk.edu.pl], Instytut Geotechniki, Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
 
Informacje dodatkowe: zajęcia odbywają się w ramach 9 zjazdów [soboty - niedziele] wg ustalonego harmonogramu. Obowiązkowa obecnośd na 80% zajęć.. Słuchaczy obowiązuje zaliczenie wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie oraz napisanie i prezentacja pracy końcowej.
W ramach studiów zapewnione są materiały dydaktyczne, a także wyżywienie uczestników [1 posiłek/dzień] oraz możliwość noclegów. Nie zwraca się kosztów przejazdu.
 
Więcej informacji na stronie www.geotechnika.pk.edu.pl
 
Do pobrania
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/