Geotechnika w budownictwie i inżynierii środowiska

        

Wydział Inżynierii Środowiska

Instytut : Geotechniki

tytuł studiów: "Geotechnika w budownictwie i inżynierii środowiska"
studia podyplomowe z zakresu: problematyki geotechnicznej

Charakterystyka studiów:


Organizowane studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie obowiązującego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej prawa, standardów, norm i praktyki zawodowej. Zmiany w projektowaniu, wprowadzanie coraz bardziej zaawansowanych technologii w wykonawstwie i monitoringu obiektów budowlanych, powodują konieczność rozszerzenia i uzupełnienia wiedzy oraz zdobywanie doświadczenia w zakresie projektowania geotechnicznego oraz oceny bezpieczeństwa
i oddziaływania budowli na środowisko. System kształcenia stworzony został w oparciu o najlepsze wzorce edukacyjne zawierające zarówno tradycyjne metody nauczania jak i nowoczesne formy i metody kształcenia (e-learning, zagadnienia nowoczesnej mechaniki gruntów i modelowania komputerowego, systemy informacji o terenie i monitoring geodezyjny itp.).
Ukończenie studiów w proponowanym zakresie tematycznym zapewni podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się zawodowo problematyką geotechniczną.

 

Program studiów:

 

Na niniejszych dwu – semestralnych studiach podyplomowych przewidziane są zajęcia laboratoryjne, projektowe i seminaryjne, które będą prowadzone w 12-sto osobowych grupach ćwiczeniowych. Ponadto w ramach studiów zorganizowanych zostanie 72 godziny wykładów, a dla każdej grupy ćwiczeniowej zaplanowano 93 godziny ćwiczeń laboratoryjnych lub projektowych i 35 godzin seminariów.
W związku z powyższym na każdego słuchacza przypada 200 godzin zajęć.
W trakcie studiów podyplomowych przewidziane są także wyjazdy na obiekty inżynierskie, podczas których uczestnicy zapoznają się z praktycznymi aspektami omawianej tematyki.
Zajęcia prowadzone będą w sposób tradycyjny oraz w systemie e-learningu.
W sumie program studiów podyplomowych obejmował będzie 328 godzin .


Czas trwania:


liczba semestrów 2
od września 2009 czerwca 2010
 

Zasady naboru:

 

 • Terminy składania dokumentów:
  I termin: od 20 czerwca 2009 r. do 4 lipiec 2009 r.
  II termin: od 13 lipiec 2009 r. do 27 lipca 2009 r.
  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zakończenia rekrutacji po I terminie
  w przypadku wyczerpania limitu miejsc.
 • Kryteria kwalifikacji:
  Proces rekrutacji jest dwu etapowy
  I Etap:
  Kandydaci rejestrowani są na liście słuchaczy za pomocą systemu eletronicznego według kolejności zgłoszeń (data i godzina elektronicznie wypełnionej karty zgłoszenia – Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe).
  II Etap:
  Kandydat po eletronicznej rejestracji zobligowany jest do wydrukowania i podpisania karty zgłoszenia – Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, a następnie zobowiazany jest do jej dostarczenia wraz z niżej wymienionymi dokumentami - osobiście do pokoju 129 Instytutu Geotechniki (budynek WIŚ PK)
  w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od zarejestrowania się.
 • Wymagane dokumenty:
  - karta zgłoszenia – Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  (kartę należy wypełnić na stronie www oraz wydrukować, podpisać i przynieść
  z kompletem pozostałych dokumentów)
  - kserokopia dyplom ukończenia studiów wyższych (orginał lub odpis do wglądu Komisji Rekrutacyjnej)
  - 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)
  - kserokopia dowodu osobistego
  - formularz uczestnictwa w projekcie
  - oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  - umowa o uczestnictwo w studium podyplomowym: „Geotechnika
  w budownictwie i inżynierii środowiska”
 • - Druki formularzy: (do pobrania)
  - formularz uczestnictwa w projekcie
  - oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  - umowa o uczestnictwo w studium podyplomowym: „Geotechnika
  w budownictwie i inżynierii środowiska”
 • Limit miejsc:
  24
 • Miejsce zgłoszeń: Politechnika Krakowska
  Wydział Inżynierii Środowiska
  Instytut Geotechniki Ś-2
  pokój 129
  tel. 012 628 28 62
  e-mail: mgl@op.pl
  e-mail: mamikus@pk.edu.pl
  strona www http://www.geotechnika.pk.edu.pl/podyplomowe 
 • Osoby przyjmujące zgłoszenia:
  Kierownik studiów
  Dr inż. Monika Gwóźdź – Lasoń
  Politechnika Krakowska
  Wydział Inżynierii Środowiska
  Instytut Geotechniki Ś-2
  pokój 128
  tel. 012 628 28 22
  e-mail: mgl@op.pl

  Sekretarz studiów
  mgr inż. Małgorzata Mikuś
  Politechnika Krakowska
  Wydział Inżynierii Środowiska
  Instytut Geotechniki Ś-2
  pokój 19
  tel. 012 628 20 81
  e-mail: mamikus@pk.edu.pl
   

Strona instytutu z informacjami: 


http://www.geotechnika.pk.edu.pl/podyplomowe

 

Opłaty:


Studia bezpłatne - współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Kierownik studiów:


dr inż. Monika Gwóźdź – Lasoń

 

Sekretarz studiów:


mgr inż. Małgorzata Mikuś 

 

Informacje dodatkowe:

 


http://www.geotechnika.pk.edu.pl/podyplomowe
 

Projekt: „Dostosowanie kierunku „Inżynieria Środowiska” do potrzeb rynku pracy związanego z rozwojem regionu opartym na wiedzy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1. POKL : „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”

Dokumenty:

 

© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/