Hydrologia - studia podyplomowe

Wydział Inżynierii  Środowiska

Instytut Inynierii i Gospodarki Wodnej

tytuł studiów: „Hydrologia i hydraulika stosowana w inżynierii i gospodarce wodnej”
 
Charakterystyka studiów:
    Celem studiów podyplomowych jest stworzenie możliwości pogłębienia i uaktualnienia wiadomości z zakresu hydrologii stosowanej i hydrauliki stosowanej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zagrożeniem powodziowym i suszą. Słuchacze studiów będą mogli zapoznać się z najnowszymi metodami obliczeniowymi wykorzystanymi przy projektowaniu i modernizacji urządzeń i obiektów wodnych, a w szczególności zasad: obliczenia przepływów maksymalnych i natężenia opadów o prawdopodobieństwie przewyższenia, obliczania wezbrań teoretycznych, przepustowości między innymi mostów i przepustów oraz wyznaczenia stref zagrożenia powodziowego.
    Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, zawodowo związanych z problematyką inżynierii środowiska. Program studiów obejmuje 16 przedmiotów o łącznej liczbie 256 godzin na sali i 25 godzin realizowanych w systemie e-learningu (konsultacje ćwiczeń). Zajęcia będą odbywać się na Politechnice Krakowskiej przy ulicy Warszawskiej 24 w formie wykładów oraz ćwiczeń komputerowych.
Program studiów:
 1. Podstawy hydrologii (10 godz.)
 2. Procesy hydrologiczne (6 godz.)
 3. Podstawy hydrauliki (10 godz.)
 4. Modele odpływu ze zlewni (10 godz.)
 5. Obliczanie przepływów ekstremalnych o zadanym prawdopodobieństwie dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych (22 godz.)
 6. Obliczanie opadów atmosferycznych o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia dla dowolnego czasu trwania (12 godz.)
 7. Wyznaczenie wezbrań hipotetycznych w dowolnych przekrojach poprzecznych (18 godz.)
 8. Obliczanie hydrauliczne obiektów hydrotechnicznych w tym obliczanie świateł mostów i przepustów (24 godz.)
 9. Hydrogeologia inżynierska (12 godz.)
 10.  Morfologia (10 godz.)
 11.  Bilanse wodne w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych (16 godz.)
 12.  Obliczanie przepustowości koryt rzecznych (22 godz.)
 13.  Wyznaczanie parametrów stref zalewów powodziowych (22 godz.)
 14.  Ryzyko w budownictwie wodnym (18 godz.)
 15.  Zastosowanie SIP do obliczeń i prezentacji wyników (26 godz.)
 16.  Modelowanie rozwoju powodzi w systemie rzecznym dla potrzeb retencji (18 godz.)
Czas trwania studiów:  2 semestry.
   Dla III edycji studiów podyplomowych planuje się rozpoczęcie zajęć w styczniu 2013 r.
 
Zasady naboru:
1. Termin składania dokumentów dla III edycji:

od 20 lutego 2012 r. do 31 października 2012 r.
 

2. Wymagane dokumenty: 

 • - karta zgłoszenia na studia podyplomowe,
 • - kserokopia dyplomu ukończonych studiów (oryginał lub odpis do wglądu Komisji Rekrutacyjnej),
 • - aktualne  zaświadczenie o zatrudnieniu lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał do wglądu Komisji Rekrutacyjnej),
 • - 2 zdjęcia (o wym. 45x35 mm, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem), 
 • - zgodę na wysłanie informacji o wynikach rekrutacji drogą elektroniczną,
 • - oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*),
 • - wypełniony i podpisany formularz uczestnictwa w projekcie *),
 • - umowa o uczestnictwie w studiach podyplomowych*).
                                   *) Załączniki zostaną złożone w późniejszym terminie po zakwalifikowaniu na studia   podyplomowe
 
3. Kryteria kwalifikacji:
 
 • - kolejność zgłoszeń;
 • - zawodowy związek z problematyką studiów;
 • - komplet wymaganych dokumentów.
4. Wyniki rekrutacji:
    Kierownik Studiów, drogą elektroniczną informuje Kandydata o wynikach rekrutacji do dnia 15 listopada 2012 r.
5. Miejsce zgłoszeń: 
 
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska
Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel.       (12) 628 20 85,
(12) 628 28 54
 
Osoba przyjmująca dokumenty:
dr inż. Marta Cebulska, pokój 103 (budynek WIŚ)
 
6. Limit miejsc: 25 osób
 

Opłaty:
 Studia  częściowo płatne (1362,27 zł);
  w 80% współfinansowane ze środków unijnych.
 
Kierownik studiów:
 dr hab. inż. Wiesław Gądek, prof. PK,
e-mail: wieslaw.gadek@iigw.pl
tel. (12) 628 28 54
 
Sekretarz studiów:
dr inż. Marta Cebulska
e-mail: marta.cebulska@iigw.pl
tel. (12) 628 20 85
 
 • Informacje dodatkowe:
 • - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, według ustalonego harmonogramu;
 • - słuchaczy obowiązuje zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz napisanie pracy końcowej;
 • - słuchacz zobowiązany jest do zawarcia umowy (cywilno – prawna) z Politechniką Krakowską, zobowiązującą do uczestnictwa (wszystkie zajęcia są obowiązkowe) w co najmniej 80% godzin dydaktycznych po rygorem zwrotu kosztów studiów;
 • - w ramach studiów zapewnione są noclegi, maksymalnie dla połowy słuchaczy (decyduje kolejność zgłoszeń);
 • - uczestnikom nie zwraca się kosztów przejazdu;
 • - studia przeznaczone są wyłącznie dla pracowników i właścicieli przedsiębiorstw. Pracownicy urzędów, instytucji publicznych, itp. nie mogą w nich uczestniczyć.
 
Dokumenty:
 
 
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/