Klimatyzacja i ogrzewnictwo

                 

Wydział Inżynierii Środowiska

Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza

tytuł studiów: „KLIMATYZACJA I OGRZEWNICTWO”
Charakterystyka studiów: Studia przeznaczone jest dla osób z wyższym wykształceniem technicznym, zawodowo związanych z problematyką klimatyzacji i ogrzewnictwa, a pragnących pogłębić i uzupełnić swoje wiadomości lub specjalizować się w tej dziedzinie.
Program studiów: Program Studiów obejmuje  18 szczegółowych przedmiotów  o łącznej liczbie 201 godz. realizowanych w Politechnice Krakowskiej.  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, laboratoriów, ćwiczeń oraz seminarium. Dodatkowo każdy ze Słuchaczy będzie zobowiązany do zrealizowania 107 godz. zajęć w ramach e-learningu.
Czas trwania: liczba semestrów  2 ,    od 01.03.2011 – 28.02.2012
Zasady naboru:
- Terminy składania dokumentów: 31.01.2011 r.
- Kryteria kwalifikacji: ukończone studia techniczne, powiązanie zawodowe z problematyką klimatyzacji i ogrzewnictwa
- Wymagane dokumenty: karta zgłoszenia, odpis dyplomu, 2 zdjęcia
- Druki formularzy: do pobrania ze strony: www.pk.edu.pl
- Limit miejsc: 24 osoby
- Miejsce zgłoszeń: Sekretariat Instytutu Ś-4, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel. 012 628 28 96, fax: 012 628 20 48, email: s-4@institute.pk.edu.pl
Opłaty: - bezpłatne organizowane w ramach POKL 
 
Kierownik studiów: dr Stanisław Kirsek
Sekretarz studiów: inż. Elżbieta Dorszewska, Ewa Wełna
Informacje dodatkowe
Zajęcia odbywają się w soboty lub niedziele, średnio 3 razy w miesiącu.
Słuchaczy obowiązuje zaliczenie zajęć przewidzianych programem Studiów oraz napisanie i obronienie pracy końcowej.
Słuchacz zawiera z Politechniką Krakowską umowę o uczestnictwo w Studiach Podyplomowych „Klimatyzacja i Ogrzewnictwo” wymagana przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 
Projekt: „Dostosowanie kierunku „Inżynieria Środowiska” do potrzeb rynku pracy związanego z rozwojem regionu opartym na wiedzy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1. POKL : „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”

Dokumenty:

  • Formularz uczestnictwa w projekcie
  • Oświadczenie
  • Karta zgłoszenia
  • Umowa

 

 

 
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/