Koła naukowe

 Koła naukowe

Lp. Nazwa koła Instytut Opiekun Numer telefonu
1. Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska „Piątak” Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej dr inż. Bernard TWARÓG 12 628 2849 /Ś-1/
2. Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Odpadami (GO) Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza dr inż. Jacek SACHARCZUK 12 628 2087 /Ś-4/
3. Studenckie Koło Naukowe Geotechniki i Konstrukcji Inżynierskich Instytut Geotechniki dr inż. Krzysztof PODLEŚ 12 628 2881 /Ś-2/
4. Studenckie Koło Naukowe Hydrogeomatyki „Szuwarek” Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej

dr inż. Marta CEBULSKA
dr inż. Robert SZCZEPANEK

12 628 2085 /Ś-1/
12 628 20 80 /Ś-1/
5. Studenckie Koło Naukowe Budownictwa Hydrotechnicznego Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej dr inż. Andrzej WOLAK 12 628 2817 /Ś-1/
6. Studenckie Koło Naukowe Ochrony Środowiska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

dr hab. inż. Agnieszka GENEROWICZ, prof. PK
dr inż. Anna CZAPLICKA

12 628 2183 /Ś-3/
12 628 2878 /Ś-3/

7. Studenckie Koło Naukowe Wentylacji, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa EQUILIBRIUM Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza dr inż. Jarosław MÜLLER 12 628 2086 /Ś-4/
8. Studenckie Koło Naukowe Geodezji i Gospodarki Przestrzennej „GEOSPATIUM” Instytut Geotechniki dr inż. Cezary TOŚ 12 628 2868 /Ś-2/

9.

Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Inżynierskich „PROGRESS” Instytut Geotechniki dr inż. Kazimierz PISZCZEK 12 628 2881 /Ś-2/
10. Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Sanitarnej w Zrównoważonym Rozwoju Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska dr inż. Joanna BĄK 12 628 2842 /Ś-3/

 

Koła NAUKOWE
 
To propozycja dla pasjonatów lubiących odkrycia, czyli wszystkich tych, którzy chcą studiować w naszym Wydziale. Koła naukowe są samokształceniowymi organizacjami studenckimi pracującymi pod okiem doświadczonych naukowców. Koła organizują konferencje i wyjazdy naukowe, wydają też publikacje, w których ich członkowie prezentują swoje osiągnięcia. Dzięki działalności w studenckim ruchu naukowym, można zdobyć cenne doświadczenie, potrzebne w przyszłej karierze naukowej i zawodowej. A przy okazji poznać ciekawych ludzi o tych samych zainteresowaniach.
 
Koło Naukowe Inżynierii Środowiska „Piątak”
Skupia studentów zajmujących się relacjami inżynierii i środowiska naturalnego. Studenci działający w tym kole interesują się pogłębianiem praktycznie wszystkich gałęzi wiedzy, które poznają na studiach. Co oznacza, że w kole nie brakuje ciekawych projektów, którymi zajmują się jego członkowie. Opiekunem koła jest dr inż. Bernard Twaróg.
 
Studenckie Koło Naukowe Geotechniki i Konstrukcji Inżynierskich
Jest kołem, którego członkowie zainteresowani są budowlanym aspektem Inżynierii Środowiska. Ich prace i projekty przeważnie dotyczą matematycznego modelowania przyszłych lub hipotetycznych konstrukcji ziemnych, wodnych i budowlanych. Opiekunem koła jest dr inż. Krzysztof Podleś.
 
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Odpadami (GO)
Jego członkowie zajmują się tematyką nowoczesnej gospodarki odpadami, czyli uczynienia tej dziedziny gospodarki jak najbardziej opłacalnej dzięki odzyskowi surowców wtórnych i jednocześnie jak najmniej szkodliwej dla środowiska. Opiekunem koła jest dr inż. Jacek Sacharczuk.
 
Studenckie Koło Naukowe Ochrony Środowiska
Członkowie tego koła starają się pogłębiać wiedzę związaną z ochroną środowiska oraz promować ekologiczne zachowania w społeczeństwie. Organizują przedsięwzięcia zmierzające do poprawy stanu ochrony środowiska przyrodniczego oraz podejmują interwencje we wszystkich przypadkach degradacji środowiska. Opiekunami koła są dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK oraz dr inż. Anna Czaplicka.
 
Koło Naukowe Budownictwa Hydrotechnicznego
Jest kołem skupiającym studentów, którzy pragną pogłębiać wiedzę z zakresu budownictwa, w szczególności hydrotechnicznego oraz rozwijać swoje zainteresowania w tym kierunku. Koło realizuje swoje cele poprzez wyjazdy na ciekawe obiekty hydrotechniczne, badania polowe na tych obiektach oraz współpracę ze stroną francuską w ramach umowy z uczelnią AgroParisTech. Opiekunem koła jest dr inż. Andrzej Wolak.
 
Koło Naukowe Hydrogeomatyki „Szuwarek”
Koło to zrzesza studentów, którzy prowadzą prace badawcze z zakresu m.in. hydrologii, meteorologii oraz geomatyki. Program koła naukowego obejmuje: warsztaty komputerowe, współpracę ze Stowarzyszeniem Hydrologów Polskich oraz OSGeo Polska. Opiekunami koła są dr inż. Marta Cebulska oraz dr inż. Robert Szczepanek.
 
Studenckie Koło Naukowe Wentylacji, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa EQUILIBRIUM
Celem członków tego koła jest poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz nabywanie umiejętności praktycznych z zakresu wentylacji, klimatyzacji, ogrzewnictwa i dziedzin pokrewnych. Program Koła obejmuje nawiązywanie współpracy z organizacjami zajmującymi się tematyką zgodną z profilem SKN EQUILIBRIUM, organizowanie warsztatów, szkoleń dla członków Koła oraz uczestnictwo w konferencjach. Opiekunem koła jest: dr inż. Jarosław Muller.

© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/