Konkurs na stanowisko adiunkta maukowo-dydaktycznego

DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA
POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA

w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Katedra Hydrauliki i Hydrologii

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005r., „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z dnia 30.08.2005 r. z późn. zmianami), oraz z uwzględnieniem warunków Statutu Politechniki Krakowskiej § 87.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:

 • wyższe wykształcenie techniczne oraz tytuł naukowy doktora inżyniera w nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska,
 • doświadczenie w badaniach naukowych w dyscyplinie inżynieria środowiska, zwłaszcza w zakresie inżynieria i gospodarka wodna, szczególnie ochrona przed powodzią, w tym w obszarze modelowania hydraulicznego i numerycznego (komputerowego), poparte dorobkiem publikacyjnym i projektowym,
 • co najmniej 10-letnią praktykę nauczania na wyższej uczelni technicznej,
 • doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów obejmujących zagadnienia, takie jak: mechanika płynów, hydraulika rzek i hydraulika budowli wodnych ochrona przed powodzią, morfo-dynamika rzek,
 • doświadczenie w badaniach terenowych,

Dodatkowo:

 • dobrze widziane doświadczenie międzynarodowe w zakresie kształcenia,
 • oczekiwana umiejętność cyfrowej obróbki map w systemie GIS.

Wymagania formalne stawiane kandydatom:

 • Wskażą Politechnikę Krakowską, jako jedyne miejsce pracy,
 • wyrażą zgodę do zaliczenia do minimum kadrowego na studiach I i II stopnia dla kierunków prowadzonych przez wydział,
 • zamieszczą afiliację Politechniki Krakowskiej WIS na swoich publikacjach.

 

Wymagane dokumenty ( w 2 egzemplarzach)

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 2. Dokumenty poświadczające wykształcenie oraz odbyte kursy i szkolenia (uwierzytelniona kserokopia),
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. Autoreferat wraz z wykazem publikacji oraz niepublikowanych prac, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie
 5. Dla osób zatrudnionych dotychczas w szkolnictwie wyższym (poza Politechniką Krak.) – dwie ostanie ankiety oceny okresowej przeprowadzonej u dotychczasowego pracodawcy.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w biurze Dziekana, na dziennik podawczy 31-155 Kraków ul. Warszawska 24 bud WIŚ W-2(10-19) pok. 301 w terminie do dnia 28.02.2018r. w godz. od 9-14. Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko adiunktaa w Katedrze  Hydrauliki i Hydrologii. Zatrudnienie nastąpi po podjęciu decyzji przez JM Rektora PK.

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuliWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

Dokumenty nie odebrane do dnia 31.10.2016r. zostaną komisyjne zniszczone.

 

 

Dziekan                   

Wydziału Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki

© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/