Studenckie Koło Naukowe Ochrony Środowiska

 Studenckie Koło Naukowe Ochrony Środowiska

 
opiekunowie:
Dr inż. Anna Czaplicka
Dr inż. Agnieszka Generowicz
 
CELE I ZADANIA KOŁA NAUKOWEGO
 
 1. Pogłębianie wiedzy na tematy związane z ochroną środowiska oraz promowanie ekologicznych zachowań w społeczeństwie przez:
  1. Organizowanie seminariów i wykładów o charakterze naukowym,
  2. Udział w festynach i spotkaniach promujących zachowania ekologiczne,
  3. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność proekologiczną.
 2. Inspirowanie i organizowanie przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu ochrony środowiska przyrodniczego oraz edukacja społeczeństwa w tym zakresie.
 3. Kształtowanie właściwego stosunku mieszkańców naszego regionu do przyrody i szerzenie pełnego zrozumienia istoty, znaczenia i celów ochrony środowiska.
 4. Podejmowanie przedsięwzięć służących poprawie stanu środowiska przyrodniczego, a w szczególności zabieganie o właściwe lokalizowanie obiektów przemysłowych, handlowych, rolnych itp. W celu ochrony wód przed zanieczyszczeniem oraz ochrony zieleni wysokiej, a także podejmowanie interwencji we wszelkich przypadkach degradacji środowiska (nielegalne wysypiska śmieci, zatruwanie wód odpadkami środków chemicznych stosowanych w rolnictwie, niszczenie parków wiejskich itp.).
 5. Udział studentów w pracach badawczych z zakresu oceny jakości środowiska wodnego oraz udział w pracach projektowych i obliczeniowych z zakresu składowisk odpadów.
 6. Organizowanie wycieczek pokazujących zastosowania praktyczne wiedzy o ochronie środowiska (wizyta w PIG, Zamek Królewski na Wawelu) bądź do zakładów zajmujących się ochroną środowiska (np. WIOŚ, składowisko odpadów).
 7. Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego nam i przyszłym pokoleniom.
 
KONTAKT DO OPIEKUNÓW
 
Dr inż. Anna Czaplicka: Budynek WIŚ, pokój 312, III piętro
tel. 12-628-28-78   anna.czaplicka@pk.edu.pl
 
Dr inż. Agnieszka Generowicz: Budynek WIŚ, pokój 428, IV piętro
tel. 12-628-21-83   agenerowicz@pk.edu.pl
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/