Porozumienie o współpracy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Politechniki Krakowskiej podpisane

 Porozumienie o współpracy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Politechniki Krakowskiej podpisane

Współpraca Politechniki Krakowskiej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie rozwijana będzie w obszarach związanych z inżynierią, budownictwem wodnym, ochroną przed powodzią i suszą oraz zarządzaniem środowiskiem wodnym.
23 stycznia 2018 r. w siedzibie krakowskiego RZGW porozumienie podpisali p. Aleksandra Malarz, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz dr hab. inż. Stanisław Rybicki, Dziekan WIŚ PK.

 

 

 

– Porozumienie zastępuje umowę o współpracy podpisaną wiele lat temu. Realizacja obecnego porozumienia funkcjonować będzie w ramach nowej organizacji działu administracji rządowej pn. „gospodarka wodna”, zgodnej z nowym Prawem Wodnym – ustawą obowiązującą od 1 stycznia b.r. – powiedziała po podpisaniu dokumentu prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik, Dyrektor Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej na co dzień współpracującego  z RZGW. – Umowa gwarantuje studentom i dyplomantom WIŚ realizację praktyk, warsztatów i prac dyplomowych związanych z praktycznymi zagadnieniami w zakresie gospodarowania wodami, budownictwa wodnego i żeglugi, także na obiektach hydrotechnicznych.

 

1 stycznia 2018 r. w systemie gospodarki wodnej w naszym kraju została wprowadzona radykalna zmiana. W miejsce kilku organów powołano jeden – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, który przejął dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych.

 

Zmiana ta w założeniu ma uporządkować administrowanie zasobami wodnymi i ich ochronę. Wody Polskie podlegają Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, któremu przypisano dział administracji rządowej „gospodarka wodna”. Na ogólnie rozumianą gospodarkę wodną przewidziano znaczne środki finansowe. W ramach tych środków zaplanowano modernizację i rozbudowę systemu dróg wodnych, która obejmuje tworzenie warunków dla żeglugi towarowej, rekreacji i turystyki wodnej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

– Wody Polskie to jednostka, która w nowym systemie zarządza masami wody w tej części Polski, w której mieszkamy. Zmieniło się prawo oraz przyporządkowanie odpowiedzialności za wody i dlatego musimy renegocjować umowy, które mieliśmy z dawnym RZGW. Obecnie stroną umowy jest PGW Wody Polskie, reprezentowane przez RZGW jako jednostkę operacyjną. Troszkę inne logo ale ci sami specjaliści – wyjaśnia dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, Dziekan WIŚ PK .  

 

W porozumieniu, oprócz zapisów dotyczących współpracy naukowo-badawczej, znalazły się punkty istotne z perspektywy studenta WIŚ. Przede wszystkim jest to zapis o prowadzeniu badań terenowych, praktyk i warsztatów na obiektach hydrotechnicznych. – Dzięki temu na nieżeglugowe obiekty budownictwa wodnego, które Wody Polskie eksploatują, będziemy posyłali studentów na profilowane praktyki zawodowe – tłumaczy Dziekan Rybicki. – Studenci zobaczą nie tylko jak się buduje takie obiekty ale też na czym polega ich eksploatacja. Zobaczą czemu służą pewne urządzenia i rozwiązania, jak działa galeria, jak się sprawdza, że zapora jest szczelna.  W większości tych obiektów spotkają swoich kolegów sprzed lat, naszych absolwentów, którzy eksploatują te obiekty.

 

Kolejny ważny zapis porozumienia wskazuje jako formę współpracy określanie tematów prac licencjackich, inżynierskich i dyplomowych oraz współpracę przy ich realizacji. Oddając głos Dziekanowi - To znaczy, że Wody Polskie będą proponowały nam prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, których zakres i tematyka odpowiadałby ich potrzebom. Prace dotyczące oceny pewnych zjawisk, opisu pewnych zjawisk, koncepcji pewnych rozwiązań. Te prace będą przygotowywane na Politechnice pod kierunkiem naszych specjalistów, natomiast będą też konsultowane z praktyką gospodarczą czyli Wodami Polskimi. 

Moje marzenie jest takie, by jak największa część prac dyplomowych powstających na WIŚ była wykorzystywana w praktyce. Nie chodzi tu o kwestie finansowe, lecz o to, by młody człowiek, który robi dyplom, miał poczucie, że ten dyplom nie trafia na półkę promotora, tylko ktoś z niego korzysta. Nawet jeśli jest to wycinek pewnej większej całości, to jest to zorientowane praktycznie rozwiązanie odpowiadające zapotrzebowaniu. Na świecie tak się trafia do pracodawcy, zwłaszcza dobrego pracodawcy, że człowiek daje się poznać, realizując na terenie pracodawcy pewne prace jeszcze jako student. 

 data publikacji: 24.01.2018 r. przez: MP, 1749 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/