Dokumenty do otwarcia przewodu doktorskiego

POSTĘPOWANIE DOKTORSKIE

 

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów:

 

 

 

 

 

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka przeprowadza Rada Naukowa Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK.

Nadawanie stopnia doktora odbywa się:

  1. w ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej PK
  2. w trybie eksternistycznym
  3. w ramach studiów doktoranckich.

 

Szczegółowe informacje dot. wymogów formalnych oraz wzory dokumentów zawarte są w Załączniku do Uchwały Senatu PK nr nr 29/n/04/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. Tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

 

 

PRZEWÓD DOKTORSKI

 

W związku z wprowadzeniem dn. 20 lipca 2018 r. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 3 lipca 2018 r. nie wszczyna się przewodów doktorskich po 30 kwietnia 2019 r.

Przewody doktorskie wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r. przeprowadzane są na podstawie:

 

 

 

 

WAŻNE: Przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r. odpowiednio umarza się albo zamyka się.

 

***

 

Ewentualne pytania na temat postępowań doktorskich na WIŚIE PK prosimy kierować na adres e-mail Biura Dziekana WIŚIE PK.

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/