Rada Naukowa WISiE PK

RADA NAUKOWA WYDZIAúU

 

Sk│ad Rady Naukowej Wydzia│u In┐ynierii Žrodowiska i Energetyki:

 

Przewodnicz▒cy: dr hab. in┐. Stanis│aw M. Rybicki, prof. PK

 

Cz│onkowie:

prof. dr hab. in┐. Agnieszka Generowicz

prof. dr hab. in┐. Pawe│ Oc│o˝

prof. dr hab. in┐. Dawid Taler

prof. dr hab. in┐. Jacek Schnotale

prof.dr hab. in┐. Bohdan Wŕglowski

prof. dr hab. in┐. Wies│aw Zima

dr hab. in┐. Andrzej Bielski, prof. PK

dr hab. in┐. Artur Cebula, prof. PK

dr hab. in┐. Marta Cebulska

dr hab. in┐. Ma│gorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK

dr hab. in┐. Piotr Dzierwa, prof. PK

dr hab. in┐. Tomis│aw Go│ŕbiowski, prof. PK

dr hab. in┐. S│awomir Gr▒dziel, prof. PK

dr hab. in┐. Magdalena Jaremkiewicz, prof. PK

dr hab. Mariola Kŕdra, prof. PK

dr hab. in┐. Jadwiga Królikowska, prof. PK

dr hab. in┐. Agnieszka Lechowska, prof. PK

dr hab. in┐. Damian Muniak, prof. PK

dr hab. in┐. Tomasz Sobota, prof. PK

dr hab. in┐. Marcin Trojan, prof. PK

dr hab. in┐. Micha│ Zielina, prof. PK

dr hab. in┐. Tomasz Baczy˝ski

dr hab. in┐. Anna Czaplicka

dr hab. Pawe│ Hachaj

dr hab. in┐. Zbigniew Mucha, prof. PK 

dr hab. in┐. Jerzy Mikosz, prof. PK 

dr hab. Tomasz Žciŕ┐or

 

 

Osoby uczestnicz▒ce w obradach Rady Naukowej z g│osem doradczym:

prof. dr hab. in┐. Anna M. Anielak

prof. dr hab. in┐. El┐bieta Nachlik

prof. dr hab. in┐. Wojciech D▒browski

prof. dr hab. in┐. Jan Taler

© Wydzia│ In┐ynierii Žrodowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/