System Zapewniania Jakości Kształcenia

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 

 

Aktualnie obowiązujące procedury w ramach WSZJK na PK to:

 1. WSZJK/1/2013 Procedura organizacji i nadzoru nad sesjami egzaminacyjnymi
 2. WSZJK/2/2013 Procedura kontroli i modyfikacji liczby punktów ECTS
 3. WSZJK/3/2013 Procedura kontroli weryfikacji stopni osiągnięcia założonych efektów kształcenia
 4. WSZJK/4/2013 Procedura kontroli archiwizacji dokumentacji stopnia osiągnięcia efektów kształcenia
 5. WSZJK/5/2014 Procedura kontroli organizacji i przebiegu studenckich praktyk zawodowych
 6. WSZJK/6/2014 Procedura nadzoru nad jakością prac i egzaminów dyplomowych
 7. WSZJK/7/2014 Procedura tworzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia
 8. WSZJK/8/2014 Procedura kontroli infrastruktury dydaktycznej i badawczej
 9. WSZJK/9/2014 Procedura kontroli programów kształcenia
 10. WSZJK/10/2014 Procedura oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów w zakresie dydaktyki
 11. WSZJK/11/2014 Procedura oceny nauczycieli na podstawie hospitacji
 12. WSZJK/12/2015 Procedura oceny pracy dziekanatu/sekretariatu jednostki dydaktycznej przez studentów
 13. WSZJK/13/2020 Procedura weryfikacji prac dyplomowych w Systemie Antyplagiatowym
 14. WSZJK/14/2020 Procedura dotycząca oceny programowej przeprowadzanej w formie zdalnej przez Polską Komisję Akredytacyjną

 

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/