Zaopatrzenie w Wodę, Usuwanie i Unieszkodliwianie Ścieków oraz Metody Analitycznej Oceny Jakości Wody i Ścieków

Wydział Inżynierii Środowiska

Instytut : Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

tytuł studiów: "Zaopatrzenie w Wodę, Usuwanie i Unieszkodliwianie Ścieków oraz Metody Analitycznej Oceny Jakości Wody i Ścieków"

Charakterystyka studiów:
Studia obejmują zagadnienia związane z oczyszczaniem,  transportem i kontrolą jakości wody i ścieków ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii oczyszczania wody i ścieków, przeróbki osadów ściekowych oraz metod analitycznej kontroli jakości wody i ścieków i zapewnienia jakości analiz. Przeznaczone są w szczególności dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, pracowników laboratoriów wodno-ściekowych, osób związanych z kontrolą środowiska wodnego i projektantów zewnętrznych instalacji wodno-ściekowych


Program studiów:
Program studiów obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów: Chemia Środowiska,  Oczyszczanie Wody, Oczyszczanie Ścieków, Systemy transportu wody i ścieków,  Metody komputerowe w projektowaniu i monitoringu  systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, Prawodawstwo  w dziedzinie ochrony środowiska, Analiza i monitoring wód, ścieków i osadów ściekowych,  Analiza instrumentalna,  Biologia środowiska, Ekotoksykologia, Odnowa i modernizacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, Przeróbka i zagospodarowanie osadów ściekowych.
W programie studiów szczególny nacisk kładziony jest na uwzględnienie nowoczesnych technologii oczyszczania wody i ścieków, przeróbki osadów ściekowych oraz metod analitycznej kontroli jakości wody i ścieków i zapewnienia jakości analiz. Ze względu na szeroki zakres poruszanych zagadnień planujemy zorganizowanie tych studiów w systemie przedmiotów wybieralnych w następujący sposób:
 - w pierwszym semestrze prowadzone będą zajęcia wspólne dla wszystkich Uczestników z podstaw głównych przedmiotów (technologia wody, technologia ścieków, wodociągi i kanalizacje, chemia środowiska, prawodawstwo)
 - w drugim semestrze Uczestnicy wybiorą przedmioty zgodnie z zakresem swoich zainteresowań w dwóch kierunkach:

 • Kierunek A – analityka wód, ścieków i osadów ściekowych (główne przedmioty: analityka wód, ścieków i osadów ściekowych wraz z opracowaniem statystycznym wyników i elementami walidacji metod, analiza instrumentalna, ekotoksykologia, biologia środowiska)
 • Kierunek Z – zaopatrzenie w wodę, usuwanie i unieszkodliwianie ścieków (główne przedmioty: wysokoefektywne metody oczyszczania wody i ścieków,  renowacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, metody komputerowe w projektowaniu i monitoringu  systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków)
Zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele co dwa tygodnie, od końca października 2010 r. do czerwca 2011 r. Studia są dofinansowane ze środków unijnych w około 80%. Zgłoszeń należy dokonywać do 20 października 2010 r.
 
Czas trwania:
         liczba semestrów: 2 
         I termin:   od października  2010  do czerwca 2011
         II termin:  od października 2011  do czerwca 2012
        III termin:  od października 2012  do czerwca 2013
 
Zasady naboru:
 • Terminy składania dokumentów: 20.10.2010r.
 • Kryteria kwalifikacji: Ukończone studia wyższe (należy okazać dyplom)
 • Wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, po kwalifikacji umowa cywilno-prawna
 • Druki formularzy: -
 • Limit miejsc: 24 w każdym terminie
 • Studia przeznaczone są wyłącznie dla pracowników i właścicieli przedsiębiorstw. Pracownicy urzędów, instytucji publicznych, itp. nie mogą w nich uczestniczyć.

Miejsce zgłoszeń: 
 Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel.    12 628 28 76,
fax.   12 632 87 10
Osoby przyjmujące zgłoszenia:
dr inż. Przemysław Kułakowski,
tel.    12 628 28 76,
p.kulakowski@vistula.wis.pk.edu.pl
mgr Agnieszka Kalfas – Fima
Tel.   12 628 28 30
fax.   12 628 20 42
aga@vistula.wis.pk.edu.pl

Opłaty:
Studia  częściowo płatne -  w 80% współfinansowane ze środków unijnych.

Kierownik studiów: dr inż. Przemysław Kulakowski
Sekretarz studiów:   mgr Agnieszka Kalfas - Fima
 

Informacje dodatkowe:
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie
 • sposób zaliczenia: egzamin + praca dyplomowa
 • studenci otrzymają materiały od prowadzących zajęcia
 • studenci zobowiązani są podpisać umowę cywilno – prawną, zobowiązującą ich do uczestnictwa w co najmniej 80% godzin dydaktycznych po rygorem zwrotu kosztów studiów
 • istnieje możliwość częściowego dofinansowania noclegów
 
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/