Znamy wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017. Wydział Inżynierii Środowiska PK ponownie zaliczony został do kategorii B. Pozostałe wydziały Politechniki Krakowskiej znalazły sie w tej samej kategorii.  

 

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym.

Jednostki naukowe były oceniane w grupach wspólnej oceny (GWO) ustalonych przez KEJN.

W ramach przeprowadzonej kompleksowej oceny, Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:

  1. osiągnięcia naukowe i twórcze;
  2. potencjał naukowy;
  3. praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
  4. pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Oceny uzyskane przez poszczególne jednostki naukowe według powyższych kryteriów zostały porównane z wartościami ocen referencyjnych dla kategorii A i dla kategorii B, ustalonymi przez KEJN i zatwierdzonymi przez Ministra. Wyniki porównania stanowiły podstawę do zaliczenia jednostki naukowej do kategorii naukowej A, B lub C.

Na podstawie wyników powyższej oceny na posiedzeniach w dniach 11 i 12 października 2017 r. zostały podjęte przez KEJN i jego komisje uchwały w sprawie proponowanych kategorii naukowych dla poszczególnych jednostek naukowych.  Następnie Przewodniczący KEJN wystąpił z wnioskiem do Ministra o przyznanie jednostkom naukowym proponowanych kategorii naukowych.

Zobacz Wyniki kompleksowej oceny jednostek naukowych - plik PDF

Zobacz całość komunikatu na stronie Ministerstwa Nauki i Szkoilnictwa Wyższego.data publikacji: 17.10.2017 r. przez: MP, 1201 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/