I. OPIS SPECJALNOŚCI

Studia na kierunku budownictwo, specjalność budownictwo wodne i geotechnika, stanowią przygotowanie do podjęcia pracy w branży budowlanej w zakresie projektowania oraz wykonawstwa obiektów budownictwa ogólnego, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów hydrotechnicznych oraz specjalistycznego budownictwa geotechnicznego. Studia dostarczają wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i kształtowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, prowadzenia robót budowlanych i zarządzania budową oraz wymagań dotyczących eksploatacji obiektów inżynierskich. W toku studiów przyszli inżynierowie poznają zasady sporządzania dokumentacji architektoniczno-budowlanej, projektowania obiektów inżynierskich (budynków oraz budowli takich jak mosty, zbiorniki, budowle ziemne, budowle hydrotechniczne i wiele innych) oraz opanowują praktyczne umiejętności posługiwania się nowoczesnymi programami komputerowymi wspomagającymi proces projektowy. W trakcie studiów studenci mają możliwość nabycia wielu praktycznych kompetencji – przydatnych w przyszłej pracy – związanych z geodezją oraz prowadzeniem badań geotechnicznych.
 
II. DLA KOGO

Studia na budownictwie WIŚ skierowane są do osób, które zamierzają związać swoja przyszłość zawodową ze stabilną i perspektywiczną pracą w branży budowlanej.
Pracodawcy doceniają specjalistyczną wiedzę naszych absolwentów, praktyczne umiejętności zdobyte podczas praktyk wakacyjnych oraz przygotowanie do pracy z programami inżynierskimi wspomagającymi projektowanie.
ATUTY

Wybierając budownictwo ze specjalnością BWiG zyskujesz kompetencje z zakresu budownictwa ogólnego oraz dodatkowo specjalistyczną wiedzę z zakresu budownictwa wodnego i geotechniki.

Geotechnika jest specjalnością przyszłościową – wzrasta konieczność realizacji obiektów budowlanych w coraz trudniejszych warunkach gruntowych.

Ukończenie specjalności budownictwo wodne i geotechnika daje możliwość kontynuacji kształcenia na kierunkach związanych z inżynierią lądową i geotechniką oraz nabywania uprawnień budowlanych.

Obiekty gospodarki wodnej wymagają stałego nadzoru i konserwacji, co daje perspektywy pracy w tej branży.

Potrzeba rozwoju infrastruktury związanej z ochroną przeciwpowodziową daje szanse zatrudnienia przy projektowaniu i realizacji takich obiektów.
III. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI
BUDOWNICTWO WODNE i GEOTECHNIKA


Studia rozpoczynają się nauką matematyki, fizyki oraz chemii na poziomie akademickim. Na pierwszym semestrze zetkniesz się również z pierwszymi przedmiotami inżynierskimi, którymi są geometria wykreślna (sposób odwzorowania trójwymiarowej rzeczywistości na papierze) oraz grafika inżynierska, w ramach której nauczysz się posługiwać podstawowym narzędziem pracy inżyniera – oprogramowaniem AutoCad. W kolejnym semestrze rozpoczniesz pracę z podstawowym językiem dla inżynierów czyli z mechaniką konstrukcji. Ponadto zostaniesz wprowadzony w zagadnienia hydrologii, geofizyki i geodezji – czyli przedmiotów potrzebnych do zrozumienia materii, w której będziesz się poruszać w przyszłości jako inżynier, jak również praktycznych zagadnień potrzebnych do podjęcia pracy w branży budowlanej.
Przez pierwsze dwa lata studiów masz również możliwość szlifowania swoich umiejętności w zakresie języka obcego ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa technicznego.


II rok studiów to dalsze zgłębianie zagadnień inżynierskich, tak w zakresie zagadnień teoretycznych np. na przedmiocie wytrzymałość materiałów czy mechanika budowli, jak i w zakresie zagadnień praktycznych – np. dotyczących materiałów używanych w budownictwie, zagadnień dotyczących budownictwa ogólnego – czyli wszystkiego tego, co popularnie nazywamy domami, a także budownictwa komunikacyjnego. Nauczysz się tworzyć dokumentację budowlano-architektoniczną oraz geotechniczną. Na II roku zetkniesz się również z Systemem Informacji o Terenie, czyli bardzo praktycznym zagadnieniem z zakresu geodezji.
II semestr to pierwsze spotkanie z przedmiotami stricte inżynierskimi – z mechaniką gruntów i konstrukcjami drewnianymi oraz murowymi.


Kolejny rok studiowania upływa pod znakiem przedmiotów związanych z projektowaniem. Uczysz się, jakimi zasadami i regułami należy kierować się przy projektowaniu obiektów ze stali czy żelbetu, najbardziej popularnych materiałów do wznoszenia konstrukcji, jak projektuje się posadowienie budynków (czyli fundamenty). Spotykasz się również na zajęciach z coraz bardziej specjalistycznymi zagadnieniami, takimi jak projektowanie mostów i budowli podziemnych, projektowanie specjalistycznych konstrukcji geotechnicznych oraz hydrotechnicznych. III rok to również przedmioty związane z budownictwem wodnym i zagadnieniami hydrologicznymi.


Pod koniec III roku wybierasz promotora i przedmiot dyplomowej pracy inżynierskiej. Ostatni semestr studiów jest trochę krótszy niż w normalnym toku studiów i poświęcony głównie seminariom dotyczącym pracy dyplomowej oraz pisaniu pracy dyplomowej. Zazwyczaj ma ona formę projektu konstrukcyjnego z zakresu, który najbardziej przypadł Ci do gustu podczas całego toku studiów i stanowi znakomite przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej. Ostatni semestr studiów to również przedmioty poszerzające horyzonty zawodowe inżyniera budownictwa np. związane z architekturą, urbanistyką, czy ekonomiką i zarządzaniem procesami inwestycyjnymi, ale również wybieralne przedmioty z tzw. modułów humanistycznych.
IV. PO STUDIACH
KONTYNUACJA NAUKI

Absolwenci studiów budownictwo specjalność budownictwo wodne i geotechnika mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia w ramach tej samej lub innych specjalności.
Uprawnienia budowlane: możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Po studiach I stopnia na kierunku budownictwo specjalność BWiG, oraz spełnieniu ustawowych wymagań tj. m.in. odbyciu praktyki zawodowej, absolwenci uzyskują podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Posiadanie uprawnień budowlanych przez inżynierów podnosi ich prestiż oraz zwiększa szanse na rynku pracy. Zakres oraz sposób nadawania uprawnień przez Samorząd Zawodowy Inżynierów Budownictwa precyzują szczegółowe rozporządzenia ministerialne.

Inżynier może ubiegać się o uprawnienia w zakresie projektowania, wykonawstwa lub projektowania i wykonawstwa.

Absolwenci BWiG mogą się ubiegać o takie same uprawnienia jak absolwenci innych wydziałów kształcących na kierunku budownictwo, a po spełnieniu odpowiednich warunków, określonych w obowiązujących rozporządzeniach, dodatkowo o uprawnienia w specjalizacji geotechnicznej.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci budownictwa WIŚ najczęściej podejmują pracę w biurach projektowych zajmujących się obiektami budownictwa ogólnego, przemysłowego oraz budownictwa wodnego (firmach zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem specjalistycznych konstrukcji geotechnicznych), w firmach wykonawczych, u producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych, nieco rzadziej w szkolnictwie technicznym zawodowym, średnim i wyższym, w organach nadzoru budowlanego oraz w jednostkach administracji samorządowej i państwowej.
Rekrutacja na studia I stopnia
krok po krokuKONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Sekretariat:
+48 12 628 28 01


Dziekanat studiów - kierunek BUDOWNICTWO

Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem, pok. 332


+48 12 628 20 97
(st. stacjonarne)
+48 12 628 28 05
(st. niestacjonarne)

s-0@wis.pk.edu.plKatedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)

+48 12 628 28 12
sekretariat@iigw.pk.edu.pl

www.iigw.pk.edu.plZakład Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich

+48 12 628 28 20
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl

www.geotechnika.wis.pk.edu.pl